Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

кариери

Конкурси за работа

В момента в ИА "Проучване и поддържане на р. Дунав" има следните незаети позиции:

Старши експерт "Административно - правно и финансово стопанско обслужване"
Списък на допуснатите кандидати

обявление
за провеждане на конкурс за назначаване на
държавен служител

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” на основание чл. 10а ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-11-130/03.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. Конкурсът се обявява за длъжността "Старши експерт" в Дирекция „Административно - правно и финансово стопанско обслужване” към Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”.
 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
  • степен на образование – бакалавър;
  • професионален опит – 2 години;
  • ранг – IV младши;
 3. Допълнителни умения и квалификации:
  • Професионална област: икономика и други стопански науки;
  • Допълнителна квалификация - Компютърна грамотност и умения за работа със софтуери за изготвяне на работни заплати;
  • Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на агенцията.
 4. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и провеждане на интервю.
 5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
  • Писмено заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
  • Автобиография;
  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобитата образователно‐квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, и/или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
 6. Място и срок за подаване на документите:
 7. Документите за участие в конкурса се подават в срок до 16.45 часа на 15.08.2017 г. в Дирекция „Административно‐правно и финансово‐стопанско обслужване”, в административната сграда на ИА ППД, на адрес: гр. Русе, ул. „Славянска” № 6, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
  Заявления, подадени след изтичане на този срок, не се регистрират.

  Лице за контакти – Ралица Мартева – главен специалист «Човешки ресурси» в Дирекция АПФСО.

 8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват публично на общодостъпно място – информационно табло на Іви етаж в Агенцията – гр. Русе, ул. „Славянска” 6 и на електронната страница на агенцията:
  http://www.appd-bg.org/about/announcements.
 9. Кратко описание на длъжността съгласно, утвърдената длъжностна характеристика:
  • Разработва и представя за одобрение щатното разписание;
  • Организира разработването на длъжностните характеристики на целия персонал;
  • Разработва “Вътрешни правила за работната заплата” и “Правилник за вътрешния трудов ред”;
  • Анализира разходването на фонд “Работна заплата” и средносписъчния брой на служителите;
  • Изготвя ежемесечно разплащателните ведомости;
  • Изготвя статистически и други отчети за НСИ, МТИТС и др.;
  • Организира задачите свързани с работното време, почивките и отпуските и контролира изпълнението им;
  • Изготвя всички документи по назначаване, преназначаване и прекратяване на трудовите и служебни правоотношения;
  • Осигурява съхраняването на документите, трудовите и личните дела в съответствие с нормативните изисквания;
  • Следи всички новопостъпили работници и служители да преминат през съответния инструктаж по охрана на труда;
  • Извършва вписвания в годишния отчетен доклад за състоянието на администрацията;
  • Подготвя и изготвя документи за пенсиониране на служителите от Агенцията-УП-2 и
  • УП-3;
  • Обработва справките за отработено време, месечните отчети и начисляване на възнагражденията на служителите, участващи в екипи по проекти, финансирани с европейски средства.
 10. Минимален размер на основна заплата за заемане на длъжността: 460 лв.
 11. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1.

Орган по назначаване:
инж. Павлин Цонев
Изпълнителен директор на ИАППД

допуснати кандидати

Търгове

//