Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

обяви

Конкурси за работа

В момента в ИА "Проучване и поддържане на р. Дунав" няма незаети позиции.

Обявление

Заповед обявяване на конкурс

Информация за длъжността

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

Заповед комисия за провеждане на конкурса

обявление
за провеждане на конкурс за назначаване на
държавен служител

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” на основание чл. 10а ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-11-155/03.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. Конкурсът се обявява за длъжността "Младши експерт" в Дирекция „Поддържане на корабоплавателния път” към Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”.
 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
  • степен на образование – професионален бакалавър;
  • професионален опит – не се изисква;
  • ранг – V младши;
 3. Допълнителни умения и квалификации:
  • Професионална област: предпочитана специалност – речно корабоплаване;
  • Допълнителна квалификация: Добро владеене на английски език (писмено и говоримо), компютърна грамотност и знания в областта на структурни фондове на Европейския съюз, други международни донори и източници на външно финансиране;
  • Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на агенцията.
 4. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и провеждане на интервю.
 5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
  • Писмено заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
  • Автобиография;
  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобитата образователно‐квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, и/или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
 6. Място и срок за подаване на документите:
 7. Документите за участие в конкурса се подават в срок до 16.45 часа на 13.10.2017 г. в Дирекция „Административно‐правно и финансово‐стопанско обслужване”, в административната сграда на ИА ППД, на адрес: гр. Русе, ул. „Славянска” № 6, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
  Заявления, подадени след изтичане на този срок, не се регистрират.

  Лице за контакти – Ралица Мартева – главен специалист «Човешки ресурси» в Дирекция АПФСО.

 8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват публично на общодостъпно място – информационно табло на Іви етаж в Агенцията – гр. Русе, ул. „Славянска” 6 и на електронната страница на агенцията:
  http://www.appd-bg.org/about/announcements.
 9. Кратко описание на длъжността съгласно, утвърдената длъжностна характеристика:
  • Събира и систематизира информация и обработва база данни, свързани с поддържане на корабоплавателния път по р. Дунав;
  • Събира информация за техническата изправност на плавателните съдове и бреговите обекти, собственост на ИАППД и предлага алтернативни решения за извършване на ремонтни дейности;
  • Проучва, обобщава и предлага добри практики и алтернативни решения за подобряване условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав;
  • Участва в изготвяне на технически спецификации и документации при провеждане на обществени поръчки;
  • Осъществява дейности, свързани с предоставяне на технически и административни услуги на потребителите;
  • Извършва проверки на експлоатация на автомобилите, разхода на ГСМ и изготвяне на пътните листи;
  • Организира и взема участие при провеждане на инспекторски прегледи на кораби и плаващи технически средства от корабния парк на ИА ППД.
 10. Размер на основна заплата за заемане на длъжността: от 460 лв. до 850 лв.
 11. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1.

Орган по назначаване:
инж. Павлин Цонев
Изпълнителен директор на ИАППД

резултати от конкурса

Обявление

Заповед обявяване на конкурс

Информация за длъжността

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

Заповед комисия за провеждане на конкурса

обявление
за провеждане на конкурс за назначаване на
държавен служител

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” на основание чл. 10а ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-11-153/02.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. Конкурсът се обявява за длъжността "Младши експерт" в Дирекция „Европейски програми, проекти и връзки с обществеността” към Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”.
 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
  • степен на образование – професионален бакалавър;
  • професионален опит – не се изисква;
  • ранг – V младши;
 3. Допълнителни умения и квалификации:
  • Професионална област: предпочитани специалности от професионално направление - икономика, финанси, екология, публична администрация, европеистика;
  • Допълнителна квалификация: Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) и компютърна грамотност;
  • Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на агенцията.
 4. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и провеждане на интервю.
 5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
  • Писмено заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
  • Автобиография;
  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобитата образователно‐квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, и/или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
 6. Място и срок за подаване на документите:
 7. Документите за участие в конкурса се подават в срок до 16.45 часа на 13.10.2017 г. в Дирекция „Административно‐правно и финансово‐стопанско обслужване”, в административната сграда на ИА ППД, на адрес: гр. Русе, ул. „Славянска” № 6, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
  Заявления, подадени след изтичане на този срок, не се регистрират.

  Лице за контакти – Ралица Мартева – главен специалист «Човешки ресурси» в Дирекция АПФСО.

 8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват публично на общодостъпно място – информационно табло на Іви етаж в Агенцията – гр. Русе, ул. „Славянска” 6 и на електронната страница на агенцията:
  http://www.appd-bg.org/about/announcements.
 9. Кратко описание на длъжността съгласно, утвърдената длъжностна характеристика:
  • Оказва техническо съдействие при управлението, изпълнението, отчитането и мониторинга на проекти, финансирани от националните оперативни програми, по които Агенцията е бенефициент;
  • Събира, систематизира, анализира и представя информация, свързана с планирането, изпълнението, отчета и мониторинга на проекти, финансирани от националните оперативни програми, по които Агенцията е бенефициент;
  • Подпомага реализацията на проекти, финансирани от Механизма „Свързаност на Европа“, програми за териториално сътрудничество и други финансиращи източници;
  • Подпомага процеса на изготвяне на формуляри за кандидатстване и съпътстваща документация;
  • Подпомага процеса на изготвяне на тръжна документация и участва в провеждане на тръжни процедури;
  • Подпомага инвестиционната дейност на агенцията чрез подготовка на съответните документи, координация на инвестиционния процес със съответните институции, общини, предприятия и др.;
  • Обработва преписки, изготвя анализи и предложения, засягащи дейността на дирекцията;
  • Оказва техническо съдействие при подготовката и провеждането на международни семинари, срещи, съвещания и комисии, свързани с международната дейност на Агенцията;
  • Участва в дейността на междуведомствени, регионални и местни комисии, съвети и работни групи в сферата на компетентностите си.
 10. Размер на основна заплата за заемане на длъжността: от 460 лв. до 700 лв.
 11. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1.

Орган по назначаване:
инж. Павлин Цонев
Изпълнителен директор на ИАППД

резултати от конкурса

Търгове

 1. Търг с явно наддаване за продажба на следните бракувани и ненужни движими вещи - частна държавна собственост на ИАППД:
  • Моторен кораб "Дунав";
  • Моторен кораб "Каблешков".
  свали заповедта 

  Резултати от търга 

 2. Търг с тайно наддаване за продажба на следните бракувани и ненужни движими вещи - частна държавна собственост на ИАППД:
  • Лодка стъклопластова модел "Зефир-3";
  • Ремарке - колесар за лодка.
  свали заповедта 

  Резултати от търга 

 3. Повторен търг с явно наддаване за продажба на следните бракувани и ненужни движими вещи - частна държавна собственост на ИАППД:
  • Моторен кораб "Дунав";
  • Моторен кораб "Каблешков".
  свали заповедта 

  Резултати от търга 

 4. Последващ търг с явно наддаване за продажба на следните бракувани и ненужни движими вещи - частна държавна собственост на ИАППД:
  • Моторен кораб "Каблешков".
  свали заповедта 

  Резултати от търга 

Обяви

1.10.2019 г.

ОБЯВА

Задание за обхвата и съдържанието на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда на проект "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав"

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда предоставяме публичен достъп до Заданието за обхвата и съдържанието на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда на проект "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав" и приложенията към него.

Становища и коментари може да подавате с приложеният формуляр за коментари.

2.4.2019 г.

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. ДВ бр.3/2018г.), Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе, ул. „Славянска” № 6

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение с предмет „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и съпътстващите го проучвания - FAST Danube“. Основната цел на проекта е да се определят техническите решения, които да се изпълнят, с цел подобряване на корабоплавателните условия по р. Дунав в смесения българо-румънски участък и да се осигури безопасно провеждане на транспортна дейност по течението на реката през цялата година, в съответствие с препоръките на Дунавската комисия в Будапеща.

Проектът предлага редица от дейности като: драгиране на навигационния канал (основно и поддържащо драгиране), извършване на дейности, защитаващи бреговете от ерозия, изграждане на буни, шеврони и/или острови.

Хидротехническите дейности в рамките на настоящото предложение ще бъдат извършени в коритото на реката и на брега, в критичните зони за плаване на румънска и българска територия между ркм 845.5 и ркм 375.

В навигационния сектор, администриран от румънската страна, са определени три критични зони, в които са очертани критични точки, както следва:

 • Критична зона 1 от ркм 850 до ркм 818, която включва критични точки Гарла Маре и Салчия;
 • Критична зона 2 от ркм 786 до ркм 755, която включва критични точки Богдан Сечан и Добрина;
 • Критична зона 3 от ркм 678 до ркм 625, която включва критичните точки на Бекет и Корабия.

За навигационния сектор, администриран от българска страна, са определени две критични зони, в които са очертани критични точки, както следва:

 • Критична зона 4 от ркм 577 до ркм 520, която включва критични точки Белене, Вардим, Янтра и Батин;
 • Критична зона 5 от ркм 428 до ркм 401, която включва критичните точки Косуи и Попина.

Предложените варианти за всяка критична точка съдържат няколко специфични решения, приложими за всеки сектор, в зависимост от местните хидроморфологични условия.

Предвид мащаба на работата, която трябва да бъде извършена и големия брой критични точки по отношение на корабоплаването, изпълнението на инвестиционното предложение ще се осъществи в няколко етапа. Изпълнението на етапи е направено с оглед на хидроморфологичните условия и трудността на навигационните условия от всяка критична точка.

Предвидено е през целия период на реализация на инвестиционното предложение да се извършват мониторингови дейности за въздействието на изградените съоръжения върху околната среда и хидроморфологичните условия, като при необходимост изградените структури могат да бъдат преконфигурирани.

Допълнителна информация за инвестиционното предложение можете да намерите на сайта на МОСВ, в общинската администрация, както и на сайта на ИАППД на адрес: http://appd-bg.org/about/announcements.

Писмени мнения и становища могат да се подават в сградата на съответната общинска администрация, в РИОСВ или в Министерство на околната среда и водите.

ПАВЛИН ЦОНЕВ
Изпълнителен директор на ИАППД

29.5.2020 г.

ОБЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

на ненужни движими вещи, частна държавна собственост:

 • моторен кораб „ЯНТРА“ – общо тегло 119t - начална тръжна цена: 36 000.00 лв.
 • лек автомобил ПЕЖО 407 2,0; 2005г. обем двигател 2000cm3 цвят черен - начална тръжна цена: 3 000.00 лв.

9.6.2020 г.

ОБЯВА
за ПРОДАЖБА ДО ЯВЯВАНЕ НА ПЪРВИ ПО ВРЕМЕ КУПУВАЧ

на ненужни движими вещи, частна държавна собственост:

 • моторен кораб „ЯНТРА“ – общо тегло 119t;
 • лек автомобил ПЕЖО 407 2,0.

10.7.2020 г.

ОБЯВА
за ПРОДАЖБА

на ненужни движими вещи, частна държавна собственост:

28.9.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. ДВ бр.3/2006г.), Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” със седалище и адрес: гр. Русе 7000, ул. „Славянска” № 6 уведомява засегнатото население, че има инвестиционно намерение за изграждане на обект “Благоустрояване на част от пристанище със специално предназначение на ИАППД, кв. 1002, гр. Русе“, ПИ 63427.8.338 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. Планира се частично благоустрояване на имота, чрез което ще се увеличат площите за складиране на оборудване, необходимо за изпълнение на нормативно установените дейности на ИАППД за поддържане на корабоплавателния път в българския участък на река Дунав, включително за съхранение на стоманени и полиетиленови буйове и бетонови котви, с които се обозначава фарватера.

Работите предвиждат основно изграждане на бетонова площадка около 1160 м2 и свързаните с нея изкопни и насипни работи.

Не е предвидено използване на природни ресурси за използване по време на строителството и експлоатацията на обекта. Не са предвидени вещества, които ще бъдат емитирани от дейността при експлоатацията на бетоновата площадка. Не е предвидено отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха при експлоатацията на бетоновата площадка. Не е предвидено генериране на отпадъци при експлоатацията на бетоновата площадка. При експлоатацията на бетоновата площадка няма да има временно или постоянно съхранение на опасни химични вещества.

Становища и мнения относно предложението ни се приемат писмено в ИАППД гр. Русе 7000, ул. „Славянска” № 6 и РИОСВ гр. Русе, 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26.