Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

обяви

Конкурси за работа

обявление
за провеждане на конкурс за назначаване на
държавен служител

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” на основание чл. 10а ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-11-153/02.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. Конкурсът се обявява за длъжността "Младши експерт" в Дирекция „Европейски програми, проекти и връзки с обществеността” към Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”.
 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
  • степен на образование – професионален бакалавър;
  • професионален опит – не се изисква;
  • ранг – V младши;
 3. Допълнителни умения и квалификации:
  • Професионална област: предпочитани специалности от професионално направление - икономика, финанси, екология, публична администрация, европеистика;
  • Допълнителна квалификация: Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) и компютърна грамотност;
  • Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на агенцията.
 4. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и провеждане на интервю.
 5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
  • Писмено заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
  • Автобиография;
  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобитата образователно‐квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, и/или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
 6. Място и срок за подаване на документите:
 7. Документите за участие в конкурса се подават в срок до 16.45 часа на 13.10.2017 г. в Дирекция „Административно‐правно и финансово‐стопанско обслужване”, в административната сграда на ИА ППД, на адрес: гр. Русе, ул. „Славянска” № 6, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
  Заявления, подадени след изтичане на този срок, не се регистрират.

  Лице за контакти – Ралица Мартева – главен специалист «Човешки ресурси» в Дирекция АПФСО.

 8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват публично на общодостъпно място – информационно табло на Іви етаж в Агенцията – гр. Русе, ул. „Славянска” 6 и на електронната страница на агенцията:
  http://www.appd-bg.org/about/announcements.
 9. Кратко описание на длъжността съгласно, утвърдената длъжностна характеристика:
  • Оказва техническо съдействие при управлението, изпълнението, отчитането и мониторинга на проекти, финансирани от националните оперативни програми, по които Агенцията е бенефициент;
  • Събира, систематизира, анализира и представя информация, свързана с планирането, изпълнението, отчета и мониторинга на проекти, финансирани от националните оперативни програми, по които Агенцията е бенефициент;
  • Подпомага реализацията на проекти, финансирани от Механизма „Свързаност на Европа“, програми за териториално сътрудничество и други финансиращи източници;
  • Подпомага процеса на изготвяне на формуляри за кандидатстване и съпътстваща документация;
  • Подпомага процеса на изготвяне на тръжна документация и участва в провеждане на тръжни процедури;
  • Подпомага инвестиционната дейност на агенцията чрез подготовка на съответните документи, координация на инвестиционния процес със съответните институции, общини, предприятия и др.;
  • Обработва преписки, изготвя анализи и предложения, засягащи дейността на дирекцията;
  • Оказва техническо съдействие при подготовката и провеждането на международни семинари, срещи, съвещания и комисии, свързани с международната дейност на Агенцията;
  • Участва в дейността на междуведомствени, регионални и местни комисии, съвети и работни групи в сферата на компетентностите си.
 10. Размер на основна заплата за заемане на длъжността: от 460 лв. до 700 лв.
 11. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1.

Орган по назначаване:
инж. Павлин Цонев
Изпълнителен директор на ИАППД

допуснати кандидати
резултати от конкурса

обявление
за провеждане на конкурс за назначаване на
държавен служител

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” на основание чл. 10а ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-11-155/03.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. Конкурсът се обявява за длъжността "Младши експерт" в Дирекция „Поддържане на корабоплавателния път” към Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”.
 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
  • степен на образование – професионален бакалавър;
  • професионален опит – не се изисква;
  • ранг – V младши;
 3. Допълнителни умения и квалификации:
  • Професионална област: предпочитана специалност – речно корабоплаване;
  • Допълнителна квалификация: Добро владеене на английски език (писмено и говоримо), компютърна грамотност и знания в областта на структурни фондове на Европейския съюз, други международни донори и източници на външно финансиране;
  • Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на агенцията.
 4. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и провеждане на интервю.
 5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
  • Писмено заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
  • Автобиография;
  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобитата образователно‐квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, и/или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
 6. Място и срок за подаване на документите:
 7. Документите за участие в конкурса се подават в срок до 16.45 часа на 13.10.2017 г. в Дирекция „Административно‐правно и финансово‐стопанско обслужване”, в административната сграда на ИА ППД, на адрес: гр. Русе, ул. „Славянска” № 6, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
  Заявления, подадени след изтичане на този срок, не се регистрират.

  Лице за контакти – Ралица Мартева – главен специалист «Човешки ресурси» в Дирекция АПФСО.

 8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват публично на общодостъпно място – информационно табло на Іви етаж в Агенцията – гр. Русе, ул. „Славянска” 6 и на електронната страница на агенцията:
  http://www.appd-bg.org/about/announcements.
 9. Кратко описание на длъжността съгласно, утвърдената длъжностна характеристика:
  • Събира и систематизира информация и обработва база данни, свързани с поддържане на корабоплавателния път по р. Дунав;
  • Събира информация за техническата изправност на плавателните съдове и бреговите обекти, собственост на ИАППД и предлага алтернативни решения за извършване на ремонтни дейности;
  • Проучва, обобщава и предлага добри практики и алтернативни решения за подобряване условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав;
  • Участва в изготвяне на технически спецификации и документации при провеждане на обществени поръчки;
  • Осъществява дейности, свързани с предоставяне на технически и административни услуги на потребителите;
  • Извършва проверки на експлоатация на автомобилите, разхода на ГСМ и изготвяне на пътните листи;
  • Организира и взема участие при провеждане на инспекторски прегледи на кораби и плаващи технически средства от корабния парк на ИА ППД.
 10. Размер на основна заплата за заемане на длъжността: от 460 лв. до 850 лв.
 11. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1.

Орган по назначаване:
инж. Павлин Цонев
Изпълнителен директор на ИАППД

допуснати кандидати
резултати от конкурса

Търгове

 1. Търг с явно наддаване за продажба на следните бракувани и ненужни движими вещи - частна държавна собственост на ИАППД:
  • Моторен кораб "Дунав";
  • Моторен кораб "Каблешков".
  свали заповедта 

  Резултати от търга 

 2. Търг с тайно наддаване за продажба на следните бракувани и ненужни движими вещи - частна държавна собственост на ИАППД:
  • Лодка стъклопластова модел "Зефир-3";
  • Ремарке - колесар за лодка.
  свали заповедта 

  Резултати от търга 

 3. Повторен търг с явно наддаване за продажба на следните бракувани и ненужни движими вещи - частна държавна собственост на ИАППД:
  • Моторен кораб "Дунав";
  • Моторен кораб "Каблешков".
  свали заповедта 

  Резултати от търга 

 4. Последващ търг с явно наддаване за продажба на следните бракувани и ненужни движими вещи - частна държавна собственост на ИАППД:
  • Моторен кораб "Каблешков".
  свали заповедта 

  Резултати от търга