Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

обяви

Конкурси за работа

В момента в ИА "Проучване и поддържане на р. Дунав" няма незаети позиции.

Обявление

Заповед обявяване на конкурс

Информация за длъжността

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

Заповед комисия за провеждане на конкурса

обявление
за провеждане на конкурс за назначаване на
държавен служител

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” на основание чл. 10а ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-11-155/03.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. Конкурсът се обявява за длъжността "Младши експерт" в Дирекция „Поддържане на корабоплавателния път” към Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”.
 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
  • степен на образование – професионален бакалавър;
  • професионален опит – не се изисква;
  • ранг – V младши;
 3. Допълнителни умения и квалификации:
  • Професионална област: предпочитана специалност – речно корабоплаване;
  • Допълнителна квалификация: Добро владеене на английски език (писмено и говоримо), компютърна грамотност и знания в областта на структурни фондове на Европейския съюз, други международни донори и източници на външно финансиране;
  • Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на агенцията.
 4. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и провеждане на интервю.
 5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
  • Писмено заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
  • Автобиография;
  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобитата образователно‐квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, и/или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
 6. Място и срок за подаване на документите:
 7. Документите за участие в конкурса се подават в срок до 16.45 часа на 13.10.2017 г. в Дирекция „Административно‐правно и финансово‐стопанско обслужване”, в административната сграда на ИА ППД, на адрес: гр. Русе, ул. „Славянска” № 6, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
  Заявления, подадени след изтичане на този срок, не се регистрират.

  Лице за контакти – Ралица Мартева – главен специалист «Човешки ресурси» в Дирекция АПФСО.

 8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват публично на общодостъпно място – информационно табло на Іви етаж в Агенцията – гр. Русе, ул. „Славянска” 6 и на електронната страница на агенцията:
  http://www.appd-bg.org/about/announcements.
 9. Кратко описание на длъжността съгласно, утвърдената длъжностна характеристика:
  • Събира и систематизира информация и обработва база данни, свързани с поддържане на корабоплавателния път по р. Дунав;
  • Събира информация за техническата изправност на плавателните съдове и бреговите обекти, собственост на ИАППД и предлага алтернативни решения за извършване на ремонтни дейности;
  • Проучва, обобщава и предлага добри практики и алтернативни решения за подобряване условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав;
  • Участва в изготвяне на технически спецификации и документации при провеждане на обществени поръчки;
  • Осъществява дейности, свързани с предоставяне на технически и административни услуги на потребителите;
  • Извършва проверки на експлоатация на автомобилите, разхода на ГСМ и изготвяне на пътните листи;
  • Организира и взема участие при провеждане на инспекторски прегледи на кораби и плаващи технически средства от корабния парк на ИА ППД.
 10. Размер на основна заплата за заемане на длъжността: от 460 лв. до 850 лв.
 11. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1.

Орган по назначаване:
инж. Павлин Цонев
Изпълнителен директор на ИАППД

резултати от конкурса

Обявление

Заповед обявяване на конкурс

Информация за длъжността

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

Заповед комисия за провеждане на конкурса

обявление
за провеждане на конкурс за назначаване на
държавен служител

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” на основание чл. 10а ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-11-153/02.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. Конкурсът се обявява за длъжността "Младши експерт" в Дирекция „Европейски програми, проекти и връзки с обществеността” към Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”.
 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
  • степен на образование – професионален бакалавър;
  • професионален опит – не се изисква;
  • ранг – V младши;
 3. Допълнителни умения и квалификации:
  • Професионална област: предпочитани специалности от професионално направление - икономика, финанси, екология, публична администрация, европеистика;
  • Допълнителна квалификация: Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) и компютърна грамотност;
  • Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на агенцията.
 4. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и провеждане на интервю.
 5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
  • Писмено заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
  • Автобиография;
  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобитата образователно‐квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, и/или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
 6. Място и срок за подаване на документите:
 7. Документите за участие в конкурса се подават в срок до 16.45 часа на 13.10.2017 г. в Дирекция „Административно‐правно и финансово‐стопанско обслужване”, в административната сграда на ИА ППД, на адрес: гр. Русе, ул. „Славянска” № 6, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
  Заявления, подадени след изтичане на този срок, не се регистрират.

  Лице за контакти – Ралица Мартева – главен специалист «Човешки ресурси» в Дирекция АПФСО.

 8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват публично на общодостъпно място – информационно табло на Іви етаж в Агенцията – гр. Русе, ул. „Славянска” 6 и на електронната страница на агенцията:
  http://www.appd-bg.org/about/announcements.
 9. Кратко описание на длъжността съгласно, утвърдената длъжностна характеристика:
  • Оказва техническо съдействие при управлението, изпълнението, отчитането и мониторинга на проекти, финансирани от националните оперативни програми, по които Агенцията е бенефициент;
  • Събира, систематизира, анализира и представя информация, свързана с планирането, изпълнението, отчета и мониторинга на проекти, финансирани от националните оперативни програми, по които Агенцията е бенефициент;
  • Подпомага реализацията на проекти, финансирани от Механизма „Свързаност на Европа“, програми за териториално сътрудничество и други финансиращи източници;
  • Подпомага процеса на изготвяне на формуляри за кандидатстване и съпътстваща документация;
  • Подпомага процеса на изготвяне на тръжна документация и участва в провеждане на тръжни процедури;
  • Подпомага инвестиционната дейност на агенцията чрез подготовка на съответните документи, координация на инвестиционния процес със съответните институции, общини, предприятия и др.;
  • Обработва преписки, изготвя анализи и предложения, засягащи дейността на дирекцията;
  • Оказва техническо съдействие при подготовката и провеждането на международни семинари, срещи, съвещания и комисии, свързани с международната дейност на Агенцията;
  • Участва в дейността на междуведомствени, регионални и местни комисии, съвети и работни групи в сферата на компетентностите си.
 10. Размер на основна заплата за заемане на длъжността: от 460 лв. до 700 лв.
 11. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1.

Орган по назначаване:
инж. Павлин Цонев
Изпълнителен директор на ИАППД

резултати от конкурса

Търгове

 1. Търг с явно наддаване за продажба на следните бракувани и ненужни движими вещи - частна държавна собственост на ИАППД:
  • Моторен кораб "Дунав";
  • Моторен кораб "Каблешков".
  свали заповедта 

  Резултати от търга 

 2. Търг с тайно наддаване за продажба на следните бракувани и ненужни движими вещи - частна държавна собственост на ИАППД:
  • Лодка стъклопластова модел "Зефир-3";
  • Ремарке - колесар за лодка.
  свали заповедта 

  Резултати от търга 

 3. Повторен търг с явно наддаване за продажба на следните бракувани и ненужни движими вещи - частна държавна собственост на ИАППД:
  • Моторен кораб "Дунав";
  • Моторен кораб "Каблешков".
  свали заповедта 

  Резултати от търга 

 4. Последващ търг с явно наддаване за продажба на следните бракувани и ненужни движими вещи - частна държавна собственост на ИАППД:
  • Моторен кораб "Каблешков".
  свали заповедта 

  Резултати от търга 

Обяви

1.10.2019 г.

ОБЯВА

Задание за обхвата и съдържанието на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда на проект "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав"

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда предоставяме публичен достъп до Заданието за обхвата и съдържанието на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда на проект "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав" и приложенията към него.

Становища и коментари може да подавате с приложеният формуляр за коментари.

2.4.2019 г.

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. ДВ бр.3/2018г.), Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе, ул. „Славянска” № 6

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение с предмет „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и съпътстващите го проучвания - FAST Danube“. Основната цел на проекта е да се определят техническите решения, които да се изпълнят, с цел подобряване на корабоплавателните условия по р. Дунав в смесения българо-румънски участък и да се осигури безопасно провеждане на транспортна дейност по течението на реката през цялата година, в съответствие с препоръките на Дунавската комисия в Будапеща.

Проектът предлага редица от дейности като: драгиране на навигационния канал (основно и поддържащо драгиране), извършване на дейности, защитаващи бреговете от ерозия, изграждане на буни, шеврони и/или острови.

Хидротехническите дейности в рамките на настоящото предложение ще бъдат извършени в коритото на реката и на брега, в критичните зони за плаване на румънска и българска територия между ркм 845.5 и ркм 375.

В навигационния сектор, администриран от румънската страна, са определени три критични зони, в които са очертани критични точки, както следва:

 • Критична зона 1 от ркм 850 до ркм 818, която включва критични точки Гарла Маре и Салчия;
 • Критична зона 2 от ркм 786 до ркм 755, която включва критични точки Богдан Сечан и Добрина;
 • Критична зона 3 от ркм 678 до ркм 625, която включва критичните точки на Бекет и Корабия.

За навигационния сектор, администриран от българска страна, са определени две критични зони, в които са очертани критични точки, както следва:

 • Критична зона 4 от ркм 577 до ркм 520, която включва критични точки Белене, Вардим, Янтра и Батин;
 • Критична зона 5 от ркм 428 до ркм 401, която включва критичните точки Косуи и Попина.

Предложените варианти за всяка критична точка съдържат няколко специфични решения, приложими за всеки сектор, в зависимост от местните хидроморфологични условия.

Предвид мащаба на работата, която трябва да бъде извършена и големия брой критични точки по отношение на корабоплаването, изпълнението на инвестиционното предложение ще се осъществи в няколко етапа. Изпълнението на етапи е направено с оглед на хидроморфологичните условия и трудността на навигационните условия от всяка критична точка.

Предвидено е през целия период на реализация на инвестиционното предложение да се извършват мониторингови дейности за въздействието на изградените съоръжения върху околната среда и хидроморфологичните условия, като при необходимост изградените структури могат да бъдат преконфигурирани.

Допълнителна информация за инвестиционното предложение можете да намерите на сайта на МОСВ, в общинската администрация, както и на сайта на ИАППД на адрес: http://appd-bg.org/about/announcements.

Писмени мнения и становища могат да се подават в сградата на съответната общинска администрация, в РИОСВ или в Министерство на околната среда и водите.

ПАВЛИН ЦОНЕВ
Изпълнителен директор на ИАППД

29.5.2020 г.

ОБЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

на ненужни движими вещи, частна държавна собственост:

 • моторен кораб „ЯНТРА“ – общо тегло 119t - начална тръжна цена: 36 000.00 лв.
 • лек автомобил ПЕЖО 407 2,0; 2005г. обем двигател 2000cm3 цвят черен - начална тръжна цена: 3 000.00 лв.

9.6.2020 г.

ОБЯВА
за ПРОДАЖБА ДО ЯВЯВАНЕ НА ПЪРВИ ПО ВРЕМЕ КУПУВАЧ

на ненужни движими вещи, частна държавна собственост:

 • моторен кораб „ЯНТРА“ – общо тегло 119t;
 • лек автомобил ПЕЖО 407 2,0.

10.7.2020 г.

ОБЯВА
за ПРОДАЖБА

на ненужни движими вещи, частна държавна собственост: