Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

бюджет

БЮДЖЕТ на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав” за 2018 г.

I. Бюджет по икономическа класификация
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2018 г.
I.ОБЩО ПРИХОДИ59 400
1.Приходи и доходи от собственост55 000
2.Държавни такси4 400
3.Глоби, санкции и наказателни лихви
4.Други неданъчни приходи
5.Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите
6.Приходи от концесии
7.Помощи и дарения от страната
8.Помощи и дарения от чужбина
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2018 г.
1.Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.670 000
2.Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.715 200
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2018 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ1 980 800
  1.Текущи разходи1 932 800
1.1.Персонал (§ 01, § 02 и § 05)1 257 500
1.2.Издръжка и други текущи разходи (§ 10 и § 46)658 300
в т.ч. текущи разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии19 100
1.3.Платени данъци, такси и адмнистративни санкции (§ 19)17 000
  2.Капиталови разходи (§ 51, § 52 и § 53)48 000
в т.ч. капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии0
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки120
Средногодишни щатни бройки120

Програмен формат на бюджета

Бюджет по програми
Бюджетна програма “Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2018 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ1 980 800
  1.Общо ведомствени разходи1 980 800
1.1.Персонал1 257 500
1.2.Издръжка675 300
1.3.Капиталови разходи48 000
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки120
Средногодишни щатни бройки120

Отчети по месеци и тримесечия за 2018 г.

Архив