Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

бюджет

БЮДЖЕТ на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав” за 2019 г.

1.2.2019 г.

I. Бюджет по икономическа класификация
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2019 г.
I.ОБЩО ПРИХОДИ59 400
1.Приходи и доходи от собственост55 000
2.Държавни такси4 400
3.Глоби, санкции и наказателни лихви
4.Други неданъчни приходи
5.Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите
6.Приходи от концесии
7.Помощи и дарения от страната
8.Помощи и дарения от чужбина
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2019 г.
1.Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.1 100 000
2.Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.1 100 000
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2019 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ2 532 925
  1.Текущи разходи2 282 925
1.1.Персонал (§ 01, § 02 и § 05)1 432 925
1.2.Издръжка и други текущи разходи (§ 10 и § 46)833 000
в т.ч. текущи разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии23 700
1.3.Платени данъци, такси и адмнистративни санкции (§ 19)17 000
  2.Капиталови разходи (§ 51, § 52 и § 53)250 000
в т.ч. капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии12 050
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки120
Средногодишни щатни бройки120

Програмен формат на бюджета

1.2.2019 г.

Бюджет по програми
Бюджетна програма “Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2019 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ2 532 925
  1.Общо ведомствени разходи2 532 925
1.1.Персонал1 432 925
1.2.Издръжка850 000
1.3.Капиталови разходи250 000
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки120
Средногодишни щатни бройки120

Отчети по месеци и тримесечия за 2019 г.

Архив