Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

бюджет

БЮДЖЕТ на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав” за 2020 г.

20.2.2020 г.

I. Бюджет по икономическа класификация
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2020 г.
I.ОБЩО ПРИХОДИ59 400
1.Приходи и доходи от собственост55 000
2.Държавни такси4 400
3.Глоби, санкции и наказателни лихви
4.Други неданъчни приходи
5.Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите
6.Приходи от концесии
7.Помощи и дарения от страната
8.Помощи и дарения от чужбина
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2020 г.
1.Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.1 410 000
2.Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.1 410 000
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2020 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ3 060 000
  1.Текущи разходи2 550 000
1.1.Персонал (§ 01, § 02 и § 05)1 650 000
1.2.Издръжка и други текущи разходи (§ 10 и § 46)883 000
в т.ч. текущи разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии44 000
1.3.Платени данъци, такси и адмнистративни санкции (§ 19)17 000
  2.Капиталови разходи (§ 51, § 52 и § 53)510 000
в т.ч. капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии10 500
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки120
Средногодишни щатни бройки120

Програмен формат на бюджета

20.2.2020 г.

Бюджет по програми
Бюджетна програма “Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2020 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ2 800 000
  1.Общо ведомствени разходи2 800 000
1.1.Персонал1 650 000
1.2.Издръжка900 000
1.3.Капиталови разходи250 000
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки120
Средногодишни щатни бройки120
Бюджетна програма “Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза”
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2020 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ260 000
  1.Общо ведомствени разходи260 000
1.1.Персонал
1.2.Издръжка
1.3.Капиталови разходи260 000
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки
Средногодишни щатни бройки

Отчети по месеци и тримесечия за 2020 г.

Архив