Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

административно обслужване

Административни и технически услуги предоставяни от ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав”

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Дунав, с цел изземване на наносни отложения (чл. 46, ал.1, т.4 от ЗВ)

Необходими документи (формуляри - тук)

 1. Заявление за издаване на схема (скица) на заявения участък - свободен текст.
 2. Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дунав.
 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
 4. Молба за изменение (по чл. 72, ал.1, т.2 от ЗВ) и/или продължаване срока (по чл. 78, ал.1 от ЗВ) на разрешителното за ползване на воден обект - свободен текст.
 5. Заявление за прекратяване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект или издадено разрешително за ползване на воден обект.

Допълнителни указания:

 • Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията
 • Указания на МОСВ
Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите

Всички документи и запитвания по процедурата за издаване разрешително за ползване на воден обект може да изпратите на: Този адрес - адрес електронна поща
Лице за контакт: Розалина Танкова-Хинкова

Доклад за осъществен контрол върху дейности, свързани с издаване на разрешителни за изземване на наносни отложения - 2019 г.

Образци

Достъп до обществена информация

Как да получите достъп

Право на достъп до обществена информация и право на повторно ползване на информация от обществения сектор има всяко физическо лице – български гражданин, чужденец и лице без гражданство, както и юридическите лица.

Достъп до обществена информация и информация за повторно използване се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Можете да подадете заявление:

 • по пощата на адрес: гр. Русе 7000, ул. „Славянска“ № 6;
 • в Административната сграда на Агенцията на адрес гр. Русе 7000, ул. „Славянска“ № 6; При поискване от заявителя, служителят от приемната ще ви предостави за попълване формуляр на заявление.
  В приемната на административната сграда на ИА ППД можете да извършите преглед на вече предоставената Ви информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация, ако в заявлението сте посочили, че това е предпочитаната от Вас форма на предоставяне на достъп.
  Работното време на администрацията е всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:45 ч.,
  телефони: 082/823133, 082/823134, 082/823135
 • на официалния факс – (082) 82-31-31;
 • по електронен път на адреси: appd@appd-bg.org,
  За подаването на заявление по електронен път не се изисква подписването му с електронен подпис.

Вашето заявление ще бъде разгледано в съответствие с правилата и в сроковете по Закона за достъп до обществена информация

Информация

Съгласно Заповед № ЗМФ–1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите са определени следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя, без включен ДДС:

 1. дискета - един брой - 0.50 лв. (не се предоставя от Агенцията);
 2. CD - един брой - 0.50 лв.;
 3. DVD - 1 брой - 0.60 лв.;
 4. разпечатване - една страница (А4) - 0.12 лв.;
 5. ксерокопие - една страница (А4) - 0.09 лв.;
 6. факс - една страница (А4) - 0.60 лв.;
 7. видеокасета - един брой - 3.25 лв. (не се предоставя от Агенцията);
 8. аудиокасета - един брой - 1.15 лв. (не се предоставя от Агенцията);
 9. писмена справка - една страница (А4) - 1.59 лв.

Цени и такси

Цени на извършваните услуги от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията

Харта на клиента

Обратна връзка