РЕГИСТЪР
на заявленията за достъп до обществена информация
регистрация на заявлението производство на разглеждане на заявлениетофактическо предоставяне на информацията
приемо–предавателен протокол/дата
вх. №/датазаявител - име, презиме, фамилияпредмет на заявлението удължаване на срока/ основание/ датаписма по чл. 31, ал. 2 ЗДОИ/ дата съгласие/ несъгласие на третото лице/ датарешение на изп. директор/ № и дата
1 176/10.02.2009 г. Галина Димитрова Ненчева Справка за длъжностно лице отговарящо за предоставяне на обществена информация не 12/16.02.2009 г. 24.02.2009 г.
2 648/29.05.2009 г. Валери Костов Попов Справка за сключени договори за консултантски и обучителни услуги в МТ не чрез Министерство на транспорта ІІ–462/30.05.2009 г.
3 258/18.02.2010 г. Кирил Димитров Терзийски справка за финансово осигуряване на дейности не 8/22.02.2010 г. ІІІ–201/22.02.2010 г.
4 217/02.03.2011 г. Кирил Димитров Терзийски Предоставяне на вътрешни правила за достъп до обществена информация в ИАППД не 12/02.03.2011 г. ІІІ–1–230/03.02.2011 г.
5 289/19.03.2011 г. Кариери за чакъл и пясък България ООД Предоставяне информация относно постъпили други уведомления за инвестиционни предложения, програмни проекти и програми и излезли решения в района на инвестиционните предложения за „Добив на пясък и чакъл от наносни отложения в руслото на р. Дунав, участък “Мишка” (км 462.0–км 459.4), в района на с. Бабово, община Сливо поле” и „Добив на пясък и чакъл от наносни отложения в руслото на р. Дунав, участък “Кама” (км 512.0–км 508.0) в района на с. Пиргово, община Иваново.” не 13/24.03.2011 г. ІІІ–1–287/24.03.2011 г.
6 197/10.02.2012 г. Гергана Делова Жулева Публични регистри поддържани от ИАППД не 29/20.02.2012 г. І–182/20.02.2012 г.
7 33/11.01.2013 г. Гергана Делова Жулева Копие от последния договор за обществена поръчка, сключен по реда на Закона за обществените поръчки през 2012 г. не 11/18.01.2013 г. І–74/18.01.2013 г.
8 144/06.02.2013 г. „АЕЦ КОЗЛОДУЙ Нови мощности” ЕАД Налична информация, данни, както и предвижданията на проект „Подобряване на условията за корабоплаване в българо–румънския участък на река Дунав” (съгласно наличната до момента документация) за участъка на реката между Видин и Оряхово; не 26/18.02.2013 г. VІІІ–2–204/18.02.2013 г.
Информация относно издадените разрешителни за добив на инертни материали от река Дунав – място за изземването, разрешено количество, срок на действие на документа. ІІІ–215/19.02.2013 г.
9 189/11.02.2014 г. Гергана Делова Жулева Копие от последния договор за обществена поръчка, сключен по реда на Закона за обществените поръчки през 2013 г. не 20/12.02.2014 г. I–193/12.02.2014 г.
10 497/16.04.2014 г. Иван Коларов, КИММС ЕООД, София, ул. “Яворец” № 8, ет. 5 Справка за транспортни разходи на агенцията за периода 2010–2013 г. не 54/24.04.2014 г. III–462/24.04.2014 г.
11 260/05.03.2015 г. Гергана Делова Жулева Копие от заповед и дл. характеристики на служители определени по ЗДОИ. не 19/11.03.2015 г. I–249/11.03.2015 г.
12 258/17.03.2016 г. Кирил Димитров Терзийски Копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в ИАППД. не 29/18.03.2016 г. I–200/18.03.2016 г.
13 919/08.08.2016 г. "Инерт" ООД Констатирани нарушения и издадени актове на фирми, извършващи драгажна дейност. не 75/09.08.2016 г. I–543/09.08.2016 г.
14 1141/06.10.2016 г. Институт по транспорт и комуникации Информация относно река Дунав. да, чл. 29 ал. 1 ЗДОИ, Изх. № 705/20.10.2016 г. 106/01.11.2016 г. I–727/01.11.2016 г.
15 175/10.02.2017 г. Кирил Димитров Терзийски Копие от актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност в ИАППД и интернет адреса, на който е публикуван. не 17/15.02.2017 г. II–229/15.02.2017 г.
16 232/24.02.2017 г. Иван Коларов, КИММС ЕООД, София, ул. "Яворец" № 8, ет. 5 Справка за транспортни разходи на агенцията за периода 2014-2016 г. не 26/09.03.2017 г. III–306/09.03.2017 г.
17 971/16.08.2017 г. Пенчо Иванов Пандъков Информация за хидроложкия и хидроморфоложки режим на река Дунав в района на остров Вардим или град Свищов за последните 10 години;
Схеми за добив на наносни отложения и за депониране на такива в коритото на река Дунав в участъка ѝ от гр. Свищов до остров Батин.
не 138/24.08.2017 г. VIII–3-730/24.08.2017 г.
18 1530/06.12.2017 г. Юлиян Христов
  1. Какъв е броят на заведените искове срещу държавни служители по реда на чл. 102 от Закона за държавния служител от датата на влизането му в сила от 1999 година към днешна дата?
  2. Подробна справка по години за броя на образувани искове и техния размер срещу държавни служители, постът, който са заемали и администрацията, в която работят.
  3. Правен ли е анализ на ефективността на администрацията по отношение на носената от държавните служители имуществена отговорност?
не 184/08.12.2017 г. II–1013/08.12.2017 г.

↑ НАГОРЕ ↑