Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

Днес отбелязваме Световния ден на метеорологията, който се чества в деня на влизането в сила на Конвенцията, с която се създава Световната метеорологична организация (СМО) през 1950 г. На този ден отдаваме заслуга за приноса на националните метеорологични служби по отношение на предоставянето на хидрометеорологично обслужване в защита на обществото от природни бедствия, свързани с климата и водите. Използвам възможността да поздравя всички колеги с професионалния празник, каза директорът на дирекция „Хидрология и хидрометеорология“ към ИАППД инж. Константин Ялъмов.

Темата на СМО за 2017 година е „Разбиране на облаците“. Облаците заемат централно място в метеонаблюденията на времето и създаванто на прогнозите. Те играят и важна роля за кръговрата на водата и формирането на глобалното разпределение на водните ресурси.

Малцина знаят, че първите метеорологични наблюдения от нов тип по нашите земи, датират от 1860 г. и са започнали именно в гр. Русе. Тогава те са правени в Австро-унгарското консулство в града по инициатива на консул Мартирут. Извършвали ги секретарите по поръчка на Австрийския метеорологичен институт във Виена за обслужване на корабоплаването по река Дунав, допълни той.

Капитан-лейтенант Зинови Петрович Рождественски издейства построяването на метеорологична станция и закупуването на необходими уреди, като 1885 строежът е завършен. Сградата представлява оригинална каменна кула – красива и уникална за страната ни, издигната на ръба на 46-метрова тераса при старото устие на река Русенски Лом, върху останките на турската крепост Месихтабия.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) проведе церемония по кръщаване на новопостроения катамаран за хидрографни проучвания, чието име е „Дунав 1”. Събитието бе открито от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, а кръстница на кораба e европейският координатор за коридор „Рейнско-Дунавски“ Карла Пайс .

Днес е световният ден на водата, а водата е символ на промяната. Именно така приемаме новия плавателен съд, чрез който ще бъдем достойни партньори при изпълнение на международните си задължения, заяви изпълнителният директор на ИАППД инж. Павлин Цонев.

Той допълни, че с реализацията на бъдещите проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. и Механизма за Свързана Европа, Агенцията ще осъществи техническо усъвършенстване, което ще отговори на повишените изисквания за габарити на корабоплавателния път, което ще доведе до увеличие на корабния трафик.

Събитието продължи с тържествен водосвет и завърши с красиво изпълнение на мажоретен състав „Есктрийм” с ръководител Вероника Миланова към Общински младежки дом в съчетание с духовия оркестър „Биг Бенд Русе” към Общинско предприятие „Русе Арт” с диригент Димчо Рубчев.

Сред присъстващите на церемонията бяха г-жа Дезире Оен от главна дирекция „Мобилност и транспорт” към Европейската комисия, областният управител Стефко Бурджиев, кметът на град Русе Пламен Стоилов, гости от Австрия и Румъния, заинтересовани страни от държавни институции и частния сектор.

Плавателният съд е доставен по проект „Подобряване на системите за навигация и тпохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“, финансиран по Оперативна програмата „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТТИ-5/30.03.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

Обща стойност на проекта: 6 146 508 лв.
Източници на финансиране:

  • Европейски фонд за регионално развитие – 5 224 531 лв. – 85%
  • Национално съфинансиране – 921 976 лв. – 15 %
Начало на проекта: 31 март 2016 г.
Край на проекта: 31 януари 2018 г.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) ще проведе церемония по именуване на новопостроения кораб за хидрографски проучвания на 22 март 2017 г. /сряда/ от 11:00 ч. на понтон № 8 в гр. Русе.

Събитието ще бъде открито от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, в присъствието на представители от Европейската комисия, заинтересовани страни от държавни институции и частния сектор.

Кръстница на кораба ще бъде Карла Пайс, европейски координатор за коридор „Рейнско-Дунавски“, а името на новопостроения кораб е Дунав 1.

Всички желаещи да бъдат част от събитието, могат свободно да се присъединят!

Плавателният съд е доставен по проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. Оборудван с мощна хидрографска апаратура и лазерна система, той ще извършва заснемане на дъбочините в речното русло и ще създава модел на терена по протежение на брега, островите и заливите.

Чрез проучванията и измерванията ще се проследяват хидроморфоложките изменения на реката и движението на седиментите, които са причина за образуването на прагови участъци. Извършването на точни анализи ще дава насоки за потенциалното изменение на корабоплавателния път в българския участък от реката.

Кръстница на кораба: Карла Пайс, европейският координатор за коридор „Рейнско-Дунавски“

Капитан на кораба: Красимир Кънчев

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТТИ-5/30.03.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

Обща стойност на проекта: 6 146 508 лв.
Източници на финансиране:

  • Европейски фонд за регионално развитие – 5 224 531 лв. – 85%
  • Национално съфинансиране – 921 976 лв. – 15 %
Начало на проекта: 31 март 2016 г.
Край на проекта: 31 януари 2018 г.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) стартира участието си в проект DANUBE STREAM по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Основната цел на Danube STREAM е постигането на хармонизирано, иновативно и ефективно управление на плавателния път на р. Дунав, включително чрез предоставяне на информационни услуги, насочени към потребителите, които позволяват бърз обмен на информация за качеството на инфраструктурата на плавателния път.

Проектът ще допринесе за уеднаквяване качеството на инфраструктурата и поддържането на плавателния път по цялото протежение на р. Дунав, в резултат на което ще се увеличи използването на речния транспорт в региона. Поради линейната транспортна структура на плавателния път дори само един критичен участък с недостатъчни дълбочини ще ограничи използването на реката за всички транспортни маршрути, минаващи през този участък.

Хармонизирането на услугите по протежение на целия воден транспортен коридор ще подпомогне значително бизнеса, извършващ услуги по протежение на реката. Това ще бъде постигнато чрез унифициране на дейностите за поддържане на плавателния път, непрекъснато сътрудничество и развитие на информационните услуги, предоставяни на потребителите.

Резултатите от проекта ще спомогнат за растеж на водния транспорт в региона, който е най-екологичния вид транспорт, допринасящ за намаляване на емисиите на парниковите газове – една от петте основни цели на Стратегията „Европа 2020“.

ИАППД ще изпълнява проект Danube STREAM в сътрудничество с партньори от 8 придунавски страни (Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватска, Сърбия и Румъния)

Финансираща програма: Транснационално сътрудничество „Дунав“
Приоритетна ос: ПО 3 Подобрена свързаност на Дунавски регион
Специфична цел: 3.1 Екологосъобразни и сигурни транспортни системи
Продължителност на проекта: 30 месеца (януари 2017 - юни 2019)
Бюджет на проекта: 2 108 661,42 евро
Европейско финансиране: 85% (ЕФРР, ИПП)