Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

 • Проект: WATER
  Интегрирано управление на водите на река Дунав
 • Финансираща програма: Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.“
 • Приоритетна ос: 2
 • Идентификационен номер на проекта:  
 • Продължителност на проекта: 36 месеца (м. юни 2012 г. – м. юли 2015 г.)
 • Обща стойност на проекта: 13 700 000 €
 • Бюджет на ИАППД в проекта: 334 282 €
 • Европейско финансиране: Европейски фонд за регионално развитие (85%)
  Национално съфинансиране (13%)
  Собствено финансиране (2%)
 • Координатор на проекта:  

Цели на проекта

Целта на проекта бе създаването на система за общо управление, количествен и качествен мониторинг на водите на р. Дунав от Румъния и България в специфични (екстремни) екологични условия - наводнения, засушаване, инцидентно замърсяване от химически и радиоактивни елементи и др., включително предоставяне на механизъм за разпространение на данни и информация, необходими за развитието на регионите в граничния участък.

Статус на проекта

Проектът е успешно реализиран.

Резултати от проекта

ИАППД участва като пълноправен партньор в реализацията на проект Danube Water Integrated Management - WATER (Интегрирано управление водите на р. Дунав).

През 2015 г. е финализирана дейност 6.2 - Геодезични измервания на ориентири и установяване на стандарти за конверсия;

За целите на проекта са доставени:

 • 1 брой лодка за хидроложки измервания;
 • 1 брой автомобил — пикап с повишена проходимост за превоз на специализирана работна група и мобилно оборудване за извършване на хидроложки измервания в общия българо-румънски участък на р. Дунав за изучаване на хидроморфоложкия режим на р. Дунав, включително транспортиране с твърда връзка на лодка с колесар;
 • 1 брой колесар за превоз на лодката;
 • 1 брой DGPS система за очертаване на бреговата линия на р. Дунав от лодка и от суша.

Партньори: Министерство на околната среда и горите, Национална администрация „Румънски води“, Политехнически университет – Букурещ, Технически университет по строителство - Букурещ, Национален институт по хидрология и управление на водите, Национална агенция по защита на околната среда, Институт за ядрени изследвания – Румъния; Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Национален институт по метеорология и хидрология при Българска академия на науките, Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българска академия на науките, ИАППД - България