Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

Механизъм за свързване на Европа

лого кофинансиране

FAIRway Danube

лого на проекта Феъруей

Проект:
Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р. Дунав и плавателните ù притоци (FAIRway Danube)
Идентификационен номер на проекта:
2014-EU-TMC-0231-S
Финансираща програма:
Механизъм за свързване на Европa
Продължителност на проекта:
5 години (юли 2015 г. - юни 2020 г.)
Координатор на проекта:
via donau – Австрийската речна администрация
Партньори:
 • Австрия: Министерство на транспорта, иновациите и технологиите и чрез Donau-Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft МВН (viadonau)
 • Словакия: Министерство на транспорта, строителството и регионалното развитие и Агенцията за развитие на плаватения път (ARVD)
 • Унгария: Министерство на националното развитие (NIF) и Генерална дирекция за управление на водите (OVF)
 • Хърватия: Министерство на морското дело, транспорта и инфраструктурата и
 • Агенция за вътрешните водни пътища (AVP)
 • България: Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (EAEMDR)
 • Румъния: Речна администрация на Долен Дунав - Галац (AFDJ); Администрация на плавателните канали (ACN)
Общ бюджет на проекта:
23 357 255€ (от които 646 322€ по споразумение за финансиране № INEA/CEF/TRAN/M2014/1052255 – за Австрия като „не-кохезионна“ страна, и 22 710 933€ – по споразумение за финансиране № INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119 – за останалите партньори като „кохезионни“ страни).
Бюджет на ИАППД по проекта:
7 018 800€, като интензитета на съфинансирането от ЕК е в размер на 85% (5 965 980€), а 15% (1 052 820€) – национално съфинансиране.
Цел:
Основната цел е осъществяването на координирани и хармонизирани дейности, чрез които ще се събере информация за критичните участъци, водните нива и прогнози, което ще подпомогне планирането на речния транспорт по реката, проектирането на инженерни мерки или промяна на фарватера в даден участък.
Дейности:
Предвижда се изпълнение на 6 дейности. Основните са свързани с доставка на специализирано оборудване за хидроложки и хидрографски измервания, оборудване за обозначаване на корабоплавателния път с плаващи навигационни знаци, пилотни дейности за събиране, обработка и предоставяне на специализирана информация (за водните нива, прогнози за водни нива, информация за нуждите на обозначаването), внедряване на интегрирана система за управление на водния път, прилагане на иновативни методи за изследвания, оценка на необходимите инвестиции за постигане на общо минимално качество на предоставяните услуги и др.

Анимационен филм за проект FAIRway Danube

Доставен малък кораб за хидрографски измервания

Стойност: 969 600 лв. с ДДС

малък кораб за хидрографски измервания

Към новината "Първи проучвания на р. Дунав с новодоставения кораб на ИАППД"

Доставен маркиращ кораб

Стойност: 6 180 000 лв. с ДДС

маркиращ кораб "Осъм"

Към новината "Новопостроеният маркиращ кораб на ИАППД получи името „Осъм“"

Плавателният съд ще се използва за маркиране на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав. С кораба ще се извършват пилотни дейности по поддейност 4.4 от проект “FAIRway Danube”, предвиждащи осъвременяване и актуализиране на навигационно-пътевата обстановка.

Пилотната дейност ще бъде фокусирана в разполагане на плаващи знаци (шамандури) в критичните участъци от българския участък за поддържане на фарватера.

FAST DANUBE

лого на проекта Фастданюб

Проект:
FAST Danube - „Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав“
Идентификационен номер на проекта:
2014-EU-TMC-0297-S
Финансираща програма:
Механизъм за свързване на Европа
Продължителност на проекта:
1 ноември 2014 г. - 31 декември 2018 г.
Координатор на проекта:
AFDJ - Речна администрация за Долен Дунав – Галац
Партньори:
 • Румъния: Речна администрация за Долен Дунав – Галац (AFDJ)
 • България: Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (EAEMDR)
Общ бюджет на проекта:
5 252 000€.
Бюджет на ИАППД по проекта:
30 000€.
Цели:
 • Подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък от р. Дунав (от 845.5 ркм до 375 ркм);
 • Разработване на интегриран подход за превенция на негативно влияние върху речната система и екология чрез увеличено корабоплаване по р. Дунав;
 • Балансиране на дяловете на различните видове транспорт чрез насърчаване използването на вътрешния воден транспорт.
Дейности:
 • Изготвяне на предпроектно проучване, целящо определяне настоящото състояние на общия българо-румънски участък от р. Дунав и инженерни мерки за подобряване на условията за корабоплаване него;
 • Изготвяне на Оценка на въздействието върху околната среда;
 • Подготовка на процедурата за обществена поръчка за окончателния дизайн и инженерните мерки;
 • Управление на проекта и комуникация.

В началото на месец март 2017 г. АФДЖ сключи договор с избрания консултант за преглед и финализиране на предпроектно проучване за проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо румънски участък на р. Дунав” (FAST Danube).

В началото на месец април се очаква да стартира извършването на полевите дейности по предпроектното проучване. Проучвателните дейности ще се извършат в рамките на около 60 дни в периода от 25.03.2017 до 31.12.2017 г.

Полевите проучвания включват проучвателни дейности в реката, част от които е заснемане на речното легло на река Дунав с LiDAR. Заснемането е предвидено да се извърши със специално оборудван за целта самолет Cessna H206T в началото на месец април (полевите проучвания стартират на 06.04.2017 г.).

флаг на Румънияфлаг на ЕСфлаг на България