Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

Механизъм за свързаност на Европа (CEF)

FAIRway Danube

Проект: Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р. Дунав и плавателните ù притоци (FAIRway Danube)

Финансираща програма: Механизъм за свързване на Европa

Идентификационен номер на проекта: 2014-EU-TMC-0231-S

Координатор на проекта: via donau – Австрийската речна администрация

Партньори:

 • Австрия: Министерство на транспорта, иновациите и технологиите и чрез Donau-Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft МВН (viadonau)
 • Словакия: Министерство на транспорта, строителството и регионалното развитие и Агенцията за развитие на плаватения път (ARVD)
 • Унгария: Министерство на националното развитие (NIF) и Генерална дирекция за управление на водите (OVF)
 • Хърватия: Министерство на морското дело, транспорта и инфраструктурата и
 • Агенция за вътрешните водни пътища (AVP)
 • България: Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (EAEMDR)
 • Румъния: Речна администрация на Долен Дунав - Галац (AFDJ); Администрация на плавателните канали (ACN)

Продължителност на проекта: 5 години – от 1-ви юли 2015 г. до 30-ти юни 2020 г.

Общата стойност на проекта: 23 357 255 евро (от които 646 322 евро по споразумение за финансиране № INEA/CEF/TRAN/M2014/1052255 – за Австрия като „не-кохезионна“ страна, и 22 710 933 евро – по споразумение за финансиране № INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119 – за останалите партньори като „кохезионни“ страни). Частта от общия бюджет, определена за ИАППД, е в размер на 7 018 800 евро, като интензитета на съфинансирането от ЕК е в размер на 85% (5 965 980 евро), а 15% (1 052 820 евро) – национално съфинансиране.

Цел: Основната цел е осъществяването на координирани и хармонизирани дейности, чрез които ще се събере информация за критичните участъци, водните нива и прогнози, което ще подпомогне планирането на речния транспорт по реката, проектирането на инженерни мерки или промяна на фарватера в даден участък.

Дейности: Предвижда се изпълнение на 6 дейности. Основните са свързани с доставка на специализирано оборудване за хидроложки и хидрографски измервания, оборудване за обозначаване на корабоплавателния път с плаващи навигационни знаци, пилотни дейности за събиране, обработка и предоставяне на специализирана информация (за водните нива, прогнози за водни нива, информация за нуждите на обозначаването), внедряване на интегрирана система за управление на водния път, прилагане на иновативни методи за изследвания, оценка на необходимите инвестиции за постигане на общо минимално качество на предоставяните услуги и др.

Открита е процедура с предмет: „Покупка на маркиращ кораб”

Настоящата обществена поръчка е за доставка на специализиран плавателен съд (кораб) за извършване на маркиране на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав. С кораба ще се извършват пилотни дейности по поддейност 4.4 от проект “FAIRway Danube”, предвиждащи осъвременяване и актуализиране на навигационно-пътевата обстановка.

Пилотната дейност ще бъде фокусирана в разполагане на плаващи знаци (шамандури) в критичните участъци от българския участък за поддържане на фарватера.

Прогнозна стойност: 5 190 000 лв. без ДДС

Обществена поръчка с предмет „Покупка на малък кораб за специализирани измервания”

Корабът ще бъде снабден със специализирано оборудване, включващо апаратура за хидрографски измервания.

Прогнозна стойност: 808 000 лв.

Анимационен филм за проект FAIRway Danube

лого на проекта Феъруейлого кофинансиране

лого на проекта Фастданюблого кофинансиране

FAST DANUBE

Проект: „Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав“

Финансираща програма: Механизъм за свързване на Европa

Продължителност на проекта: 4 години: от 1 ноември 2014 г. до 31 декември 2018 г.

Идентификационен номер на проекта: 2014-EU-TMC-0297-S

Координатор на проекта: AFDJ - Речна администрация за Долен Дунав – Галац

Партньори:

 • Румъния: Речна администрация за Долен Дунав – Галац (AFDJ)
 • България: Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (EAEMDR)

Общ бюджет на проекта: 5 252 000€.

Бюджет на ИАППД по проекта - 30 000€.

Дейности
Предвижда се изпълнение на 4 дейности:

 • Изготвяне на предпроектно проучване, целящо определяне настоящото състояние на общия българо-румънски участък от р. Дунав и инженерни мерки за подобряване на условията за корабоплаване него;
 • Изготвяне на Оценка на въздействието върху околната среда;
 • Подготовка на процедурата за обществена поръчка за окончателния дизайн и инженерните мерки;
 • Управление на проекта и комуникация.

Цели
Основните цели на проекта са:

 • Подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък от р. Дунав (от 845.5 ркм до 375 ркм);
 • Разработване на интегриран подход за превенция на негативно влияние върху речната система и екология чрез увеличено корабоплаване по р. Дунав;
 • Балансиране на дяловете на различните видове транспорт чрез насърчаване използването на вътрешния воден транспорт.

В началото на месец март 2017 г. АФДЖ сключи договор с избрания консултант за преглед и финализиране на предпроектно проучване за проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо румънски участък на р. Дунав” (FAST Danube).

В началото на месец април се очаква да стартира извършването на полевите дейности по предпроектното проучване. Проучвателните дейности ще се извършат в рамките на около 60 дни в периода от 25.03.2017 до 31.12.2017 г.

Полевите проучвания включват проучвателни дейности в реката, част от които е заснемане на речното легло на река Дунав с LiDAR. Заснемането е предвидено да се извърши със специално оборудван за целта самолет Cessna H206T в началото на месец април (полевите проучвания стартират на 06.04.2017 г.).

флаг на Румънияфлаг на ЕСфлаг на България

The FAST DANUBE Project is co-financed by the European Union's Connecting Europe Facility
The sole responsibility of this publication lies with the FAST Danube consortium. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.