Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

Danube

Интелигентно, интегрирано и хармонизирано управление на плавателния път

DanubeSTREAM

Danube STREAM

Проект: „Интелигентно, интегрирано и хармонизирано управление на плавателния път”

Финансираща програма: Транснационално сътрудничество Дунав

Приоритетна ос: ПО 3 Подобрена свързаност на Дунавски регион

Специфична цел: 3.1 Екологосъобразни и сигурни транспортни системи, и балансиран достъп до градските и селски зони

Идентификационен номер на проекта: DTP1-1-088-3.1

Продължителност на проекта: 30 месеца (януари 2017 - юни 2019)

Общ бюджет на проекта: 2 108 661.42€

Европейско финансиране: 85% (ERDF, IPA)

Координатор на проекта: viadonau – Австрийската речна администрация

Партньори:

 • Австрия: Austrian Waterway Company
 • Словакия: Slovak Water Management Enterprise, state enterprise
 • Унгария: General Directorate of Water Management;
  National Association of Radio Distress-signalling and Infocommunications
 • Хърватия: Agency for Inland Waterways
 • Румъния: River Administration of the Lower Danube - Galati;
  Administration of Navigable Canals SH
 • Сърбия: Ministry of Construction, Transport and Infrastructure – Directorate for Inland Waterways
 • България: Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

Предизвикателства и нужди на Дунавския регион, засегнати в проекта

Като екологосъобразен и безопасен, транспорта по вътрешните водни пътища е важен за растежа и конкурентоспособността на Европа. Дунавският коридор е транспортния гръбнак на 10 държави в Дунавския регион, който е дом на 115 милиона жители. Постепенното присъединяване на придунавските страни към ЕС доведе до създаването на динамични икономични зони и търговски връзки по реката. За съжаление потенциалът на реката като воден път все още не е достатъчно развит, една от причините за което са недостатъците в управлението на плавателния път (напр. поддържането на инфраструктурата и липсата на хармонизирани информационни услуги за фарватера).

Основни цели на проект Danube STREAM

Основната цел на Danube STREAM е постигането на хармонизирано, иновативно, про-активно и ефективно управление на плавателния път по р. Дунав. Поради линейната транспортна структура на плавателния път дори само един критичен участък с недостатъчни дълбочини ще ограничи използването на реката за всички транспортни маршрути, минаващи през този участък. Единствено в случай, че наличната специфична транспортна инфраструктура е хармонизирана по протежение на целия воден транспортен коридор, транспорта индустрия ще бъде в състояние да развива финансово ефективен бизнес. Тази цел ще бъде постигната чрез хармонизиране на дейностите, предоставяне на непрекъснато стратегическо сътрудничество и развитие на информационните услуги за фарватера.

Дейности по проекта и планирани резултати

В допълнение към консолидирането на общи стандарти и инструменти (например, свързани с навигационни карти и генериране на съпътстваща информация или ново мобилно приложение на уеб портала за фарватера на р. Дунав), резултатите от проект Danube STREAM включват предоставяне на информационни услуги, насочени към потребителите, които позволяват бърз обмен на информация за качеството на инфраструктурата на плавателния път. На стратегическо ниво, дейности по проекта са свързани със сътрудничеството със заинтересованите страни (в сферите на екология и корабоплаване; напр. общи дейности относно екологосъобразното управление на плавателния път с администрациите на защитените зони по р. Дунав) и координирането на политическо ниво (Стратегия на ЕС за Дунавския регион).

Проектът ще допринесе за уеднаквяването на инфраструктурата и поддържането на плавателния път, в резултат на което ще се увеличи използването на речния транспорт в региона.

Danube STREAM допринася за изпълнението на следните политики

 • Първата приоритетна област на Стратегията на ЕС за Дунавския регион се занимава с мобилността и транспорта, като приоритетна област 1а е специално създадена за справяне с предизвикателствата на вътрешните водни пътища. Проектът Danube STREAM е разработен по начин, който ще допринесе за постигането на една от основните цели на приоритетна област 1а на Стратегията, а именно „да се отстранят препятствията за корабоплаването, отчитайки специфичните характеристики на всеки участък от р. Дунав и нейните плавателни притоци и да се създаде ефективно управление на инфраструктурата на плавателния път“. Друга цел на приоритетната област, която също е отразена в методологията на проекта е „да се повиши транспорта на товари по реката с 20% до 2020 г. в сравнение с 2010 г“.
 • По-добре свързани територии са една от основните цели на кохезионната политика. В покрайнините на Европейския съюз р. Дунав се възприема повече като бариера, отколкото като възможност за транспорт и растеж. Резултатите от проекта ще предоставят рамка за растеж на водния транспорт в региона, който е най-екологичния вид транспорт, допринасящ за намаляване на емисиите на парниковите газове – една от петте основни цели на Стратегията Европа 2020.
 • Програмата за действие NAIADES II цели да постигне качествена инфраструктура на водния транспорт, което ще осигури добър плавателен статус. Проектът ще предприеме действия по отношение на по-нататъшното развитие в управлението и поддържането на плавателния път на река Дунав и нейните основни плавателни притоци.
 • Рамковата директива за водите ще бъде съблюдавана по отношение на Плановете за управление на речните басейни; Danube STREAM ще даде възможност на заинтересованите страни да изразят своите становища по конкретни теми в проекта.

Партньори по проекта и заинтересовани страни

От 10 придунавски страни партньори от 8 държави ще бъдат част от проекта Danube STREAM. Седем от тях ще участват като партньори (Австрия, Словакия, Унгария, Хърватска, Сърбия, Румъния и България), докато Германия ще бъде ангажирана като Асоцииран стратегически партньор (Associated Strategic Partner).

Danube STREAM ще бъде от полза както за публичния, така и за частния сектор. Ползватели на резултатите от проекта в публичния сектор включват администрации, отговорни за поддържането на плавателния път, оператори на шлюзове, RIS оператори, компетентни органи, свързани с корабоплаването, министерства и международни комисии. Обхванати са както транспортния сектор, така и този, свързан с опазване на околната среда, тъй като партньорите ще работят в тясно сътрудничество с представители от Защитените зони по р. Дунав.

Заинтересовани страни, които имат най-голямо отношение към проекта са корабоплавателните компании, които използват водния път като транспортен маршрут и работят в частния сектор. Други заинтересовани страни, представители на частния сектор, за които постиженията на проекта ще бъдат също от полза, са логистичните и транспортни компании, а така също и пристанищните оператори.

Контакти

Контакти за България:

Изпълнителна Агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”,
ул. Славянска 6, Русе, България;
Лице за контакт: Венета Попова, телефон: +359 82 298 019,
електронна поща: адрес за електронна поща

флаг на Румънияфлаг на ЕСфлаг на България

The FAST DANUBE Project is co-financed by the European Union's Connecting Europe Facility
The sole responsibility of this publication lies with the FAST Danube consortium. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Управление на седиментите по р. Дунав – възстановяване на седиментния баланс по р. Дунав

DanubeSediment

Danube Sediment

Проект: „Управление на седиментите по р. Дунав – възстановяване на седиментния баланс по р. Дунав”

Финансираща програма: Транснационално сътрудничество Дунав

Приоритетна ос: ПО 2 Околна среда и култура за отговорен Дунавски регион

Специфична цел: Укрепване на транснационално управление на водите и предотвратяване на риска от наводнения

Идентификационен номер на проекта: DTP1-1-195-2.1

Продължителност на проекта: 30 месеца (януари 2017 - юни 2019)

Общ бюджет на проекта: 3 558 581.62€

ЕФРР: 2 827 421.16€

IPA: 197 373.19€

Координатор на проекта: Будапещенски университет по технологии и икономика (Унгария)

Партньори:

 • Германия
 • Унгария
 • Словения
 • Сърбия
 • Словакия
 • Австрия
 • Хърватия
 • Румъния
 • България

В басейна на река Дунав се наблюдава все по-голямо несъответствие между излишък и недостиг на седименти, което води до увеличаване на риска от наводнения, намаляване на възможностите за корабоплаване, затруднения в дейността на водноелектрическите централи и намаляване на биологичното разнообразие. Това прави наносния транспорт и управлението на седиментите неотложни въпроси, които могат да се разглеждат само в широк транснационален обхват, тъй като седиментите не познават административни или политически граници. Липсата на управление на седиментите е призната от Международната комисия за защита на р. Дунав в Плановете за управление на речния басейн на река Дунав от 2009 г. и 2015 г. Основната цел на този проект е да се подобри управлението на водите и седиментите, както и морфологията на река Дунав. За да се запълнят съществуващите пропуски в познанията в тази област, ще се съберат данни за седиментите, като информацията ще се предостави за анализ и ще бъде обобщена в Наръчник за добри практики на методи за мониторинг на седиментите. Освен това ще се изготви базов документ за Седиментния баланс, който ще обяснява негативното влияние на разпространението на седиментите върху риска от наводнения, вътрешното корабоплаване, екологията и дейността на водноелектрическите централи. Възможните решения на тези проблеми ще бъдат представени в изготвен по проекта каталог от мерки. Основните резултати от проекта са изготвянето на първото Ръководство за управление на седиментите, включващо мерки за изпълнение и Седиментно ръководство на заинтересованите страни, състоящо се от подходи за прилагане на мерките, които имат ключов принос към Плана за управление на речния басейн и на Плана за управление на риска от наводнения на река Дунав. Чрез по-добро и устойчиво управление на седиментите в басейна на река Дунав ще се постигнат по-добри условия за навигация, намаляване на рисковете от наводнения, подобрено екологично състояние и устойчиво функциониране на водноелектрическите централи. Освен изброеното по проекта ще бъдат организирани международни семинари, на които ще бъдат обучени 100 експерти, за да се достигне до целевите групи и потребителите, както и за да се постигне ефективно взаимодействие с тях.

Контакти

Контакти за България:

Изпълнителна Агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”,
ул. Славянска 6, Русе, България;
Лице за контакт: Светлана Маринова-Денчева, електронна поща: адрес за електронна поща

За повече информация: сайт на проекта DanubeSediment

Бюлетини

флаг на Румънияфлаг на ЕСфлаг на България

The FAST DANUBE Project is co-financed by the European Union's Connecting Europe Facility
The sole responsibility of this publication lies with the FAST Danube consortium. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.