Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

Сайт на проекта Интрареджио

Име на проекта: InTraRegio Създаване на интермодална транспортна мрежа чрез основани на знание регионални иновативни изследователски клъстери

Grant agreement No: 286975

Финансираща програма: Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие / Региони на знанието

Общ бюджет на проекта: 1 821 519.20 €

Бюджет на ИА ППД: 47 160 €

Времетраене: 36 месеца (01.01.2012 – 31.12.2014)

Консорциумът по проекта включва 18 партньора – представители от публичния, частния и научно изследователския сектор от пет региона – Русе (България), Бремен (Германия), Калабрия (Италия), Мармарис (Турция) и Канарските острови (Испания).

Целта на проекта е да подобри капацитета на петте региона за повече и по-добри инвестиции в НИРД и за разработването на изследователски стратегии, които ще допринесат за регионалното социално-икономическо развитие, както и да повиши конкурентоспособността на европейската икономика в областта на транспорта.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта включват: разработване на регионални научноизследователски програми, идентифициране на регионални клъстерни политики и добри практики за прилагане на технологии, изготвяне на сравнителен анализ на регионалните клъстери, определящ приликите и разликите по отношение на методите и процедурите, свързани с развитието на интермодалния транспорт, определяне на обща стратегия за НИРД и организиране на мероприятие за определяне на бъдещите политики, разработване на общ план за действие и бизнес план, организиране на обмен на експерти и съвместни обучения, участие в транснационални семинари, менторски дейности насочени към регионите с по-слабо развит изследователски профил, изготвяне на Международна стратегия за сътрудничество с трети страни.

Партньори