Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

Оперативна програма “Транспорт” 2007 – 2013 г.

Проект "Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав"

І. Цели на проекта

Проектът цели осигуряване на безопасността и подобряване на условията за корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез:

 • Подобряване на системите за навигация, представляващи важна съставна част в осигуряване на безопасно корабоплаване по р. Дунав.
 • Осъвременяване и актуализиране на мрежите за мониторинг и методите за събиране, обработване и анализиране на данни за количествена и качествена оценка на водите на река Дунав в съответствие с изискванията, определени от Световната метеорологична организация (WMO), Конвенцията за защита на р. Дунав, Рамковата директива за водите (WFD) и Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR).
 • Достигане на международните стандарти за извършване на топографски (геодезически) измервания, съчетани с хидрографни и хидроложки дейности, необходими за изучаване на промените по вътрешните водни пътища (р. Дунав), визирани в чл. 70 от Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р. България.
 • Унифициране на качеството в обозначението на навигационно-пътевата обстановка в общия българо-румънски участък на р. Дунав.
 • Намаляване на времето за предоставяне на информация на граждани и юридически лица (които имат дейности по реката) като вид услуги за състоянието на водите на р. Дунав и корабоплавателния път.
 • Възстановяване и подобряване на базисната инфраструктура, представляваща опорната геодезична мрежа по поречието на р. Дунав.

ІІ. Значение и трансгранично влияние

Проектът е в участък от приоритетна ос №18 на Транс-европейската транспортна мрежа и с реализацията му ще се допринесе за осигуряване на безопасно корабоплаване по р. Дунав. Резултатите от реализирането му ще бъдат основа за проектиране и изпълнение на мероприятия за подобряване на инфраструктурата и насърчаване на корабоплаването по вътрешните водни пътища на България (р. Дунав).

ІІІ. Описание на проекта

Дейностите по проекта са обособени в три компонента, както следва:

 • С компонент 1 - Създаване на GPS геодезична мрежа на българския бряг на р. Дунав и свързването й с EUREF - ще се проектира и изгради опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав, която ще служи като база за извършване на топохидрографните проучвания в общия българо-румънски участък на реката. Опорната мрежа ще бъде и база за осъществяване и контрол на мероприятия за изграждане на инфраструктура в коритото на реката – строителни съоръжения от вида на кейови стени, брегоукрепителни мероприятия и др.
 • В рамките на компонент 2 - Модернизиране на система за навигация в българската част на р. Дунав - ще се осъществи осъвременяване на бреговата и плаващата навигационно- пътева обстановка. Ще се доставят 200 броя буйове (шамандури), които ограждат корабоплавателния път, соларно осветление на буйове и брегови знаци, сензори за постоянен контрол на местоположение на плаващите знаци, ремонт на съществуващи брегови знаци, включително нанасяне на отражателно покритие за подобряване на видимостта на знаците. Осъществяване на наблюдение и контрол на буйовете от център в ИАППД.
 • С компонент 3 - Доставка на оборудване - ще се достави техника, която да подобри качеството на проучвателните работи в съответствие модерните технологии за събиране и обработка на данни от такъв тип. С доставката на проучвателния кораб и необходимия софтуер ще може да се осъществяват навреме необходимите топохидрографните проучвания (с изходни данни от GPS мрежа) в общия българо-румънски участък на реката, осъществявани в рамките на регламентираните дейности на ИАППД по устройствен правилник и поддържане актуалността на електронната навигационна карта в реално време, която е в процес на изпълнение. Ще се доставят 6 броя хидрометрични станции за автоматично отчитане на водното ниво на река Дунав.

ІV. Финансиране и срок за изпълнение

Предвижда се проектът да бъде изпълнен до края на м. октомври 2013 г.

Индикативен бюджет – 5 000 000 лв.

V. Статус на проекта

Проведена е обществена поръчка на основание чл. 2а НВМОП, като е сключен договор № 17/08.08.2011 г. за „Изготвяне на работен проект за опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав”

VI. Резултати от проекта

„Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав” е основен инфраструктурен проект, финансиран по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

Проектът цели подобряване на системите за навигация, представляващи важна съставна част за осигуряване на безопасно корабоплаване по река Дунав. Предвижда се модернизиране на бреговата и плаваща сигнализация, което ще допринесе за осигуряването на безопасно корабоплаване по реката, представляващо база за улесняване на движението по европейски транспортен коридор № VII.

Сключеният договор № ДОПТ – 33 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта е на стойност 11 762 000.00 лв.

До края на 2014 г. са разплатени към изпълнители средства в размер на 1 472 755.00 лв.

 

За изпълнение на дейностите по проекта Агенцията работи по следните компоненти:

Компонент 1: „Създаване на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав и свързването й с EUREF” – предвижда се изграждане на 89 основни геодезични точки и 109 бр. ориентирни точки с подземен център, репераж на 267 бр. точки, обозначаването им, измерване с ГНСС методи, нивелачни измервания на 9 бр. от основните точки в основните хидрометрични постове по българския бряг, канцеларска работа и отчитане на дейностите. След провеждане на процедурата за избор на изпълнител и продължили една година обжалвания от участници в процедурата, е сключен договор № 46/24.09.2014 г. с предмет „Създаване на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав и свързването й с EUREF”. Към края на отчетната 2014 година са изградени 140 геодезични точки от общо 198 по проекта. В процес на изпълнение са GPS и нивелачните измервания. Срокът за изпълнение на геодезичната мрежа е 15.04.2015 г.

С изграждането на геодезичната мрежа ще се постигне осигуряване на нова изходна геодезическа основа от точки (координирани в европейски референтни системи), отговаряща на изискванията на съвременните геоинформационни, хидрографски и картографски технологии, които са от съществено значение за внедряване на нови методи при проучването на р. Дунав и поддържането на безопасно корабоплаване в общия й българо‑румънски участък. Мрежата ще осигурява изходни данни и при проектиране и изграждане на съоръжения за защита на речния бряг от ерозия, както и при изграждане на съоръжения в реката за корекция на корабоплавателния път в критичните участъци.


През м. май 2015 г. приключи дейността по изграждане на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на река Дунав и свързването й с EUREF, като изпълнителят представи в срок документация за извършените услуги и същите са приети от възложителя.

Новата GPS геодезична мрежа е изградена по протежение на българския бряг на река Дунав от речен километър 845.650 (българо‑сръбската граница, устието на р. Тимок) до речен километър 374.100 (гр. Силистра).

Геодезичната мрежа съдържа:
 • 34 броя изходни точки от Държавна геодезична мрежа (ДГМ) І и ІІ клас;
 • 270 нови и съществуващи геодезически точки, като от тях 198 броя са изградени с бетонов фундамент (бетон марка В15) с подземен център.

Новоизградената мрежа се определя като ДГМ ІІІ клас.

Комисията, определена за приемане на GPS геодезичната мрежа е констатирала, че всички точки от нея са качествено изпълнени, без забележки, в съответствие с изискванията на техническата спецификация за услуги и изградената опорна GPS геодезична мрежа е годна, като изходна база за извършване на геодезични измервания.

 

Компонент 2: „Модернизация на системата за навигация в българския участък на р. Дунав” – включва покупка на плаващи и брегови навигационни знаци по р. Дунав – 160 бр. плаващи навигационни знаци (буйове), 980 бр. брегови навигационни знаци, 20 бр. брегови фарове, внедряване на система за мониторинг на местоположението на плаващи знаци и фарове в реално време.

През 2014 година процедурата за избор на изпълнител беше забавена поради обжалвания от участници в нея пред КЗК и Върховния административен съд.

С Решение № 8741/24.06.2014 г. на Върховния административен съд, жалбата срещу Решение № 6/13.01.2014 г. на изпълнителния директор на ИАППД за класиране на участниците и избор на изпълнител бе оставена без уважение. Сключен е договор № 40/28.07.2014 г. с предмет: „Покупка на плаващи и брегови навигационни знаци по река Дунав” с избрания изпълнител „Елта‑Р Ченкин и сие” СД на стойност 2 064 000.00 лв. със срок на изпълнение до 24.04.2015 г. През м. април приключи изпълнението на дейностите по договор № 40 от 28.07.2014 г. между ИАППД и „Елта‑Р Ченкин и сие” СД на стойност 2 064 600 лв. с ДДС.

Произведени и доставени в базата на ИАППД (гр. Русе, ул. „Арчар” №3) са всички плаващи и брегови навигационни знаци, както следва:

 • 160 броя плаващи знаци (буйове/шамандури);
 • 1 000 бр. брегови навигационни знаци;
 • 180 бр. маркиращи лампи (160 бр. за плаващите и 20 бр. за бреговите знаци).

Изработени са хардуера и софтуера за маркиращата лампа и системата за мониторинг. Системата за мониторинг на плаващи светещи навигационни знаци и брегови навигационни светещи фарове е внедрена.

До 30.06.2015 г. са поставени 96 бр. километрични знаци от общо 980 брегови знаци в района на остров Белене до остров Батин и района на гр. Русе. Поставени са и 19 бр. брегови знаци, като 9 от тях са в района на гр. Русе, а останалите от устието на р. Тимок до района на Видин. Горепосочените дейности по монтирането на бреговите навигационни знаци са извън обхвата на ДБФП.

След приключване на изпълнението на договора, в 6–8 месечен срок се предвижда ИАППД да подмени всички знаци и да въведе нова навигационно пътева обстановка в българския участък на р. Дунав, вкл. за водния път (фарватера) от км 610 до км 375 и по българския бряг от км 845.650 до км 374.100 и система за мониторинг.

С модернизирането на системата за обозначаване на корабоплавателния път ще се повиши безопасността на корабоплаването, като същевременно ще се може да се контролира дистанционно състоянието и местоположението на знаците чрез различните сензори, разположени в маркиращата лампа.

 

Компонент 3: „Доставка на оборудване“ в т.ч.:

„Покупка и инсталиране на автоматични хидрометрични и метеорологични станции” – включва доставка на 9 бр. автоматични хидрометрични станции, 9 бр. електронни информационни табла, 9 бр. автоматични метеорологични станции, софтуер за обработка и визуализация на получените данни, преносим компютър. Станциите и таблата са монтирани в с. Ново село – Видинско, градовете Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов, Русе, Тутракан и Силистра. Сключен е договор за изпълнение с „Ломини” ООД на стойност 792 586.00 лв. без ДДС.

През отчетния период приключиха всички дейности по монтиране на автоматичните хидрометрични и метеорологични станции, намиращи се в горепосочените населени места.

За всички автоматични хидрометрични и метеорологични станции са проведени 72-часови проби. Проведено е обучение на служители на ИАППД за работа със станциите.

Договор № Д-43/09.09.2013 г. между Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” и “Ломини” ООД е окончателно изпълнен, като е съставен приемо-предавателен протокол между изпълнителя и възложителя за приемане на станциите от дата 25.03.2014 г. и въвеждането им в експлоатация. Всички 9 бр. хидрометрични и метеорологични станции в населените места Ново село, Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов, Русе, Тутракан, Силистра са въведени в действие.

Същите събират в база данни основни хидрологични и метеорологични параметри на р. Дунав. Информацията се предоставя на всички корабоплаватели и други заинтересовани лица чрез сайта на Агенцията, използва се от специализирани РИС и FIS портали, които разпространяват предоставените им от ИАППД данни. Хидрологичните данни се вземат под внимание и при планиране и изграждане на съоръжения за защита на речния бряг от ерозия, както и за корекция на речното корито с цел подобряване на условията за корабоплаване.

 

„Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания” – плавателния съд ще разполага със специализирано оборудване за проследяване на хидроморфоложките изменения на р. Дунав, както и ще предоставя изходна информация за обновяване и допълване на електронните навигационни карти. С резултатите от измерванията ще се прогнозира и появата на критични участъци, които ще са бъдеща пречка за нормално корабоплаване. Решение № 120/30.09.2014 г. на възложителя за класиране и избор на изпълнител в открита процедура по ЗОП е обжалвано от участници в процедурата пред КЗК и е отменено с нейно Решение № 1474/ 26.11.2014 г. ИАППД обжалва пред ВАС решението на КЗК, като заседанието е насрочено за 02.02.2015 г.

Делото за обжалване на Решението на възложителя за класиране и избор на изпълнител в открита процедура по ЗОП от участници в процедурата е спечелено от Агенцията.

През м. март 2015 г. УО на ОПТ е съгласувал документацията по проведената тръжна процедура и проекта на договор и счита, че може да се пристъпи към сключване на договор с избрания изпълнител, като е обърнал внимание, че съществува риск дейността да не се изпълни до края на 2015 г. (крайният срок на допустимост на разходите по ОПТ), поради което е предложил проекта да се фазира като дейностите, които не могат да се изпълнят до края на 2015 г. да бъдат финансирани от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014‑2020 г.

Стойност на офертата на участника, избран за изпълнител на дейността: 6 066 541 лв. без ДДС.