Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав

Проектен обхват:

 • Осигуряване на дълбочини в райони на корабоплаване в българския участък за поддържане от ркм 610 до ркм 375 на река Дунав съгласно Конвенция за режима на корабоплаване по река Дунав от 1949 г, Споразумение между Р. България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на р. Дунав от 1955 г. и Рекомендациите на Дунавската комисия.
 • Удълбочаване на пристанищни акватории, естествени или изкуствено оформени лимани и зимовници, както и подходи към всички изброени по- горе.
 • Проектният обхват на работа за поддържащото драгиране по критични участъци се основава на данни от провежданите предварителни проучвания по ИСПА- Румъния, който може да бъде проследен в картни листове за местоположение на критични участъци в общия българо-румънски участък (Приложение № 1) и „Таблица 12-4: Обобщение на поддържащия драгаж по участъци и алтернативи” (Приложение № 2).

Проектното предложение е с прогнозен бюджет от 9 080 780.53 лв., разпределен в периода 2016-2018 г.

Предвидените по проекта дейности са следните:

 1. Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка на плаващо съоръжение за драгиране и плаващи тръби за транспортиране на наноси.
 2. Изпълнение на доставка на плаващо съоръжение за драгиране и плаващи тръби.
 3. Управление на проекта, мониторинг и публичност.

Обосновка на бюджета:

Индикативната стойност на проекта е 9 080 780.53 лв., от които 8 801 235 лв. за доставка на плаващото съоръжение за драгиране (земснаряд) и плаващ тръбопровод за транспортиране на драгирани маси и 279 545.53 лв. за управление на проекта, мониторинг и публичност (вкл. изготвяне на анализ „разходи-ползи“, консултантски услуги – технически, правни и др.).

Очаквани резултати:

 • Създаване на условия за изпълнение на международните договорености за подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на р. Дунав в контекста на Конвенция за режима на корабоплаване по Дунава - 1948 г., Споразумение между правителствата на Р. България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на р. Дунав от 1956 г., Меморандум за разбирателство за развитието на общоевропейски транспортен коридор VІІ /река Дунав - 2002 г. и ЗМПВВППРБ.
 • Намаляване броя на критичните участъци с дълбочини под 25 dm.
 • Увеличаване процента на обезпечаване на корабоплавателния път (на многогодишна база) съобразно препоръките на Дунавската комисия.
 • Намаления брой критични участъци с лимитиращи дълбочини ще допринесе до нормален трафик на товари, пътници и поща по вода и тенденции за увеличаването им.

Банер на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. Банер на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2

Проектът е фаза от изпълнението на проект “Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав”, финансиран по ОП “Транспорт” 2007 – 2013 г., включен като Дейност 4 - “Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографни проучвания”, но не е реализиран. Ново проектно предложение беше подадено Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

Проектно предложение №: BG16M1OP001–4.001. Одобрено за финансиране на 02.03.2016 г.

Финансираща програма: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

Приоритетна ос 4 – „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”

Планиран период за изпълнение на проекта (общо 16 месеца): 01.03.2016 – 31.07.2017

Проектът включва изпълнение на следните дейности:

 1. Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографни проучвания
 2. Управление на проекта, мониторинг и публичност

Обосновка на бюджета:

Проекто-бюджетът е съобразен с предложената цена от участника, избран за изпълнител в проведената обществена поръчка за доставка на кораба, на стойност 6 066 541.00 лв. Предвидени са 53 727.00 лв. за разходи за управление и мониторинг на проекта и 26 240.00 лв. за публичност. В разходите за управление на проекта и мониторинг са включени разходи за възнаграждения на екипа за управление на проекта в размер на 32 000 лв., осигуровки в размер на 5 792 лв., командировки за 13 935 лв., материали и консумативи за 2 000 лв.

Очаквани резултати:

С новия кораб се цели пълноценно да се извършват на хидрографски измервания в общия българо-румънски участък на р. Дунав, необходими за изучаване на хидроморфоложкия режим на р. Дунав.

Чрез събираната информация ще се актуализират електронно навигационните карти и ще се осъществява прогнозиране на промени на фарватера.

Статус на проекта:

Дейност 1: „Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания” – След проведена обществена поръчка – открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за доставка на специализиран плавателен съд, Възложителят сключи договор с избрания участник – Обединение “МТГ–Ломини”. Съгласно Договор 11/11.03.2016 г. Изпълнителят изготви проектно–техническа документация, изработи кораба, осъществи процедурата по наблюдение и приемане от призната класификационна организация, проведе изпитания по програма, обучение на персонал на възложителя и достави кораба по вода в гр. Русе.

Банер на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

Повишаване на административния капацитет на ИАППД във връзка с изпълнението на проекти по ОПТТИ 2014 – 2020 и подобряване на материално-техническата база на агенцията

Проект „Повишаване на административния капацитет на ИАППД във връзка с изпълнението на проекти по ОПТТИ 2014 – 2020 и подобряване на материално-техническата база на агенцията“ с регистрационен номер BG16М1ОP001-5.001-0011 беше одобрен за финансиране от УО през м. септември 2016 г. по приоритетна ос V „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между МТИТС и ИАППД бе подписан на 13 септември 2016 г., като проекта ще бъде изпълняван в рамките на 24 месеца, а именно до 30.09.2018 г.

Стойността на проекта е 117 897.28 лв., от които 100 212.69 лв. (85%) от Европейския фонд за регионално развитие и 17 684.59 лв. (15%) от национално съфинансиране.

Дейностите по проекта са следните:

Дейност 1 – Организиране и провеждане на обучения

В рамките на проекта ще бъдат обучени служители по следните теми:

 • „Разработване, управление, мониторинг и контрол на проекти“ – 10 служителя;
 • „Финансово отчитане и приключване на проекти“ – 10 служителя;
 • „Информация, комуникация и публичност на проекти“ – 6 служителя;
 • „Правилно тълкуване и прилагане на Закона за обществените поръчки“ – 20 служителя;
 • „AutoCad за работа с Lidar – 7 служителя.

Дейност 2 – Подобряване на материално-техническата база

Във връзка с дейността ще бъде закупено следното оборудване, както следва:

 1. Монитори – 14 бр.
 2. Компютри – 14 бр.
 3. UPS – 11 бр.
 4. HDD 1 – 4 бр.
 5. HDD 2 – 8 бр.
 6. Лаптопи – 2 бр.
 7. Принтер цветен 3 в 1 – 1 бр.
 8. Принтер чернобял 3 в 1 – 1 бр.

Дейност 3 – Оптимизиране и надграждане на съществуващ сайт

Предвижда се изработване на обновена онлайн платформа за публикуване на информация, свързана с дейността на агенцията, в това число: подобряване на графичния дизайн и визуализация на данните от хидроложки, хидрографни и метеорологични измервания (включително и от новия хидрографен кораб) и навигационни данни, с възможности за по-удобно и лесно намиране и ползване на информацията от крайните потребители. Новата онлайн платформа ще допринесе за осигуряване на публичност и информираност по проекти, изпълнени по ОПТ и ОПТТИ, както и ще повиши оперативно-организационната функционалност по отношение на мониторинга на проектите.

Дейност 4 – Управление на проекта

Освен управлението на проекта в дейността е включено Разработване на Процедурен наръчник на ИАППД за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ (ОПТТИ). Целта на процедурния наръчник е да определи принципите, изискванията и процедурите за управление, изпълнение, контрол, наблюдение и оценка на ОПТТИ за периода 2014 – 2020 г. Предвидени са разходи и за рекламни и информационни материали по проекта.