Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

лого на програмата

Оперативна про­гра­ма "Тран­с­на­цио­нал­но съ­труд­ни­че­ство Юго­из­точ­на Европа"

 • Проект: NEWADA
  Network of Danube Waterway Administrations – data & user orientation
 • Финансираща програма: Югоизточна Европа
 • Приоритетна ос:  
 • Идентификационен номер на проекта:  
 • Продължителност на проекта: 36 месеца ( м. април 2009 г. – м. март 2012 г.)
 • Обща стойност на проекта: 2 864 546 €
 • Бюджет на ИАППД в проекта: 346 000 €
 • Европейско финансиране: Европейски фонд за регионално развитие (85%)
  Национално финансиране (15%)
 • Координатор на проекта:  

Значение и трансгранично влияние

NEWADA е първият проект, свързващ водните администрации от всички придунавски държави.

Статус на проекта

Проектът е успешно изпълнен.

Резултати от проекта

В рамките на този проект различните институции, отговорни за управлението и поддържането на плавателния път на р. Дунав, установиха мрежа (система), целта на която е да се хармонизират техните дейности, планове за действие, да се обменя опит и най-добри практики и да се инициират определени общи действия.

В съответствие с Европейската транспортна политика (напр. NAIADES) проектът предвижда и предоставянето на платформа за обмен и разпространяване на знания, свързани с подходящия за реката речен инженеринг и нейното поддържане, както и с опазването и възстановяването на околната среда в съответствие с Европейската Рамкова Директива за Водите.

 • Проект: NEWADA duo
  Network of Danube Waterway Administrations – data & user orientation
  лого на проекта
 • Финансираща програма: Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 г.
 • Приоритетна ос: “Подобряване на достъпността”
 • Идентификационен номер на проект:  
 • Продължителност на проектa: 24 месеца (м. октомври 2012 - м. септември 2014 г.)
 • Обща стойност на проекта: 2 239 287 €
 • Бюджет на ИАППД в проекта: 154 158 €
 • Европейско финансиране: Европейски фонд за регионално развитие
 • Координатор на проекта: via donau – Austrian Waterway Company
  www.via-donau.org

Цели на проекта:

Проектът NEWADA duo засилва сътрудничеството между администрациите, отговорни за поддържането на плавателния път на р. Дунав. Главната цел на NEWADA duo е да осигури безпрепятствено корабоплаване по цялото протежение на река Дунав. Това е постигнато чрез прилагането на два различни подхода. На първо място, администрациите, отговорни за поддържането на река Дунав, положиха повече усилия по отношение на съвместното координиране на техните дейности, като по този начин се предостави възможност за уеднаквяване нивото на услугите, предоставяни във връзка с инфраструктурата по р. Дунав. На второ място, са осъществени повече преки контакти с ползвателите на плавателния път, за да може занапред услугите да бъдат адаптирани в съответствие с техните специфични нужди.

Значение и трансгранично влияние

Участието в транснационален проект, събиращ придунавските страни, е предпоставка от изключителна важност за успешното управление на плавателния път, тъй като е платформа за хармонизиране на методите и процесите с останалите администрации, отговорни за поддържането на фарватера.

Описание на проекта

Придунавските администрации са отговорни за поддържането на съответните национални участъци от р. Дунав. Отчитайки силно динамичния характер на реката по цялото нейно протежение, изпълнението на тази задача се оказва трудно предизвикателство. Въпреки това, могат да бъдат намерени краткосрочни решения, което е от полза както за потребителите, така и за администрациите. На първо място, съществува необходимост от хармонизиране на основната информация за плавателния път, която е база за изпълнение на ключовите дейности на националните органи (проучвания, драгиране, предоставяне на информация). Така администрациите, отговорни за поддържането на плавателния път, имат възможността лесно да обменят данни и опит, като същевременно потребителите се ползват от стандартизирано качество, съответно и ниво на услугите, свързани с плавателния път. Услугите се изпълняват за потребителите на плавателния път, което им позволява да получават най-актуална информация за състоянието на фарватера, като обзорни карти за плитките участъци в електронен или хартиен формат, информация за възможностите за закотвяне или обзор на настоящата навигационно-пътева обстановка. Предприети са и дейности със стратегическо значение. Ръководството на администрациите, отговорни за поддържането на плавателния път, определиха общи индикатори за изпълнение на дейностите, за да може да се направи съпоставка между предприетите мерки по Дунава и наличието на съответните услуги. Изпълнени са пилотни дейности, при които се използваха съществуващи технологии и услуги, с оглед подпомагане на ежедневната работа. На последно място, се идентифицираха последващи дейности, които да могат да бъдат финансирани чрез различни финансови инструменти, позволяващи големи инвестиции за инфраструктурата и необходимото оборудване за проучвания и поддържане на плавателния път.

Статус на проекта

Проектът е успешно завършен.

Резултати от проекта

Ориентацията към потребителите на плавателния път на река Дунав е подобрена чрез директното комуникиране с тях. Те бяха привлечени в разработването на нови услуги, както и в подобряването на съществуващите такива. Чрез вече съществуващите технологии се предостави най-актуална информация във възможно най-кратки срокове. Хармонизиране на основната информация е постигнато чрез определяне на общи критерии за качество, които ще бъдат използвани занапред. По този начин излишната работа е намалена и базата за предоставяне на вътрешни и външни услуги – особено в трансграничните участъци – е подобрена. Изпълнени са пилотни дейности в избрани участъци от реката и са разработени концепции, предоставящи основата за последващи дейности, които ще бъдат предложени за финансиране от различни европейски инструменти, позволяващи големи инвестиции в инфраструктурата и в оборудването за проучване и поддържане на реката.

Консорциумът се състои от всички придунавски организации, отговорни за поддържането на плавателния път (9 партньора от 7 държави), като се постигна и координация с други организации, които имат отношение.

Изпълнените дейности в рамките на проекта и сътрудничеството с останалите организации предоставиха възможност Агенцията да сподели и обмени професионален опит в определени специализирани сфери. Това от своя страна допринесе за подобряване на работния процес.

 • Проект: WANDA
  www.wandaproject.eu
 • Финансираща програма: Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа
 • Приоритетна ос:  
 • Идентификационен номер на проекта:  
 • Продължителност на проекта: 36 месеца (м. април 2009 – м. март 2012)
 • Обща стойност на проекта: 1 667 240 €
 • Бюджет на ИАППД: 50 000 €
 • Европейско финансиране: Европейски фонд за регионално развитие (85%)
  Национално съфинансиране (15%)
 • Координатор на проекта:  

Цели на проекта

Основната цел на проекта WANDA беше хармонизиране на международните правила и практики в областта на управление на отпадъците от корабоплаване в придунавските държави в югоизточна Европа. В близко бъдеще ограниченията наложени от държавните граници ще отпаднат чрез създаване на устойчива система за управление на отпадъците от корабоплаването по протежение на р. Дунав от идейна, оперативна и финансова гледна точка.

Значение и трансгранично влияние

Хармонизиране на управлението на отпадъците от корабоплаване в придунавските държави в югоизточна Европа.

Описание на проекта

С дължина от 2845 км река Дунав е не само ценна екосистема, но и важен международен воден път, свързващ 10 държави. На борда на корабите, плаващи по този воден път, се генерират различни видове отпадъци, от експлоатацията и поддържането на плавателните съдове, от екипажа или пътниците. В същото време липсата на добре развита система за приемане на отпадъците от корабоплаването в държавите по поречието на реката може съществено да увеличи риска от нерегламентираното им изхвърляне.

Във връзка с това придунавските държави обединиха усилията си за създаването на модерно, ефективно и достъпно за потребителите управление на отпадъците от корабоплаване: Проектът WANDA „Управление на отпадъците от корабоплаване по р. Дунав“ има трансграничен характер и цели създаване на устойчива, екологосъобразна система за управление на отпадъците от корабоплавателната дейност по р. Дунав.

Статус на проекта

Проектът е успешно изпълнен.

Резултати от проекта

В проекта бяха заложени дейности като разработване на международна рамкова концепция за управление на отпадъците, хармонизирани национални концепции, изпълнение на пилотни дейности, както и изготвяне на финансов модел за финансиране на услугите, предлагани от системата за управление на отпадъците.

 • Проект: Co-Wanda
  Convention on waste management for inland navigation on the Danube
  http://www.co-wandaproject.eu/
 • Финансираща програма: Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 г.
 • Приоритетна ос:  
 • Идентификационен номер на проекта:  
 • Продължителност на проекта: 24 месеца (м. октомври 2012 – м. септември 2014 г.)
 • Обща стойност на проекта: 1 719 870 €
 • Бюджет на ИАППД в проекта: 69 802 €
 • Европейско финансиране: Европейски фонд за регионално разивие (85%)
  Национално съфиннасиране (15%)
 • Координатор на проекта: via donau – Austrian Waterway Company www.via-donau.org

Цели на проекта:

Корабоплаването по вътрешните водни пътища е надежден и щадящ околната среда транспорт. Тъй като превозването на стоки и пътници се осъществява предимно извън националните граници, съществуващите международни конвенции гарантират безпроблемното корабоплаване и унифицират националните законодателства в тази насока.

Освен въпросите, свързани с корабоплавателния път, техническите изисквания за плавателните съдове и правилата за транспортиране на опасни товари, управлението на отпадъците от корабоплаване също трябва да следва хармонизирани и съвременни процедури. Международна конвенция за отпадъците от корабоплаване по река Дунав обаче все още не съществува. Въз основа на констатациите, направени по време на предходния проект WANDA (www.wandaproject.eu), основна задача на CO-WANDA е да стартира инициативата за разработването на документ, който да предостави ясни правила и насоки за управлението на отпадъците от корабоплаване. Подкрепата на националните и международни органи, както и на заинтересованите лица е от изключително значение за успешното изпълнение на дейностите, свързани с международното сътрудничество. Хармонизирането и подобряването на сега действащите системи за управление на отпадъците от корабоплаване действително ще намали риска от незаконно изхвърляне на тези отпадъци, като по този начин ще спомогне за опазването на ценните екосистеми и средствата за препитание на бъдещите поколения в Дунавския регион.

Значение и трансгранично влияние

CO-WANDA допринася за устойчивото развитие чрез стимулиране на дейностите, свързани с опазването на околната среда, намаляването на емисиите и сътрудничеството с пристанища и компании от сектора на вътрешния воден транспорт. Чрез подобряване на екологичните показатели на сектора проектът CO-WANDA спомага за повишаване на съревнователната позиция на вътрешния воден транспорт в Дунавския регион.

Описание на проекта

Всички дейности и мерки, заложени в проекта, са насочени към разработването на Международна конвенция за отпадъците от корабоплаване по р. Дунав, чрез която се хармонизира управлението на тези отпадъци по цялото поречие на реката. Партньори от страни членки на ЕС, както и от страни извън ЕС продължат своето тясно сътрудничество, което е дори разширено и с привличането на нови партньори. Международни организации от сферата на корабоплаването по вътрешните водни пътища, опазването на околната среда, както и заинтересовани лица, администрации и изследователски институти в качеството си на наблюдатели подкрепиха разработването и постигането на общо споразумение относно предаването и приемането на отпадъците от корабоплавателна дейност.

Предложените решения се фокусират основно върху предоставянето на ясни правила и насоки за управлението на отпадъците от корабоплаване. Непрекъснатият обмен на информация с експерти, компании от сектора на вътрешния воден транспорт и отговорните власти, както и резултатите от WANDA предоставиха основата за едни добре обосновани и насочени към потребителя решения, които наблягат върху практическото приложение на дейностите, свързани със събирането на отпадъци от корабоплаване. Подобряването на услугите за приемане и предаване на отпадъци, изпълнението на принципа „замърсителя плаща” и създаването на контролни механизми са процеси, които ще бъдат изпълнени стъпка по стъпка в участващите страни. В действителност, цялостното изпълнение на тези дейности се простира извън границите на проекта. Нуждата от щадящи околната среда видове транспорт ще нараства в бъдеще. От тук се поражда и необходимостта от установяването на надеждни системи за управление на отпадъците от корабоплаване по вътрешните водни пътища. Веднъж стартирали, дейностите ще подобряват екологичните показатели на вътрешния воден транспорт, ще стимулират модернизирането на корабните състави и ще бъдат движеща сила за създаването на международни партньорства. Освен това, дейностите, свързани с международното сътрудничество насърчават устойчивите решения за опазване на околната среда и постигането на икономически просперитет.

Партньорите в проекта са 11 от 9 държави (AT, SK, HU, HR, RS, RO, BG, UA, MD). Наблюдатели са Дунавска комисия, Централна комисия за корабоплаване по р. Рейн, Международна комисия за басейна на р. Сава, Международна комисия за опазване на р. Дунав, Германия.

Статус на проекта

Проектът е успешно завършен.

Резултати от проекта

 • Подобряване на действащите към момента системи за управление на отпадъците от корабоплаване. В сътрудничество с компаниите от сектора се разработиха общи стратегии за превенция на отпадъците, отпадъците от товари и отпадъците от пасажерски кораби, които допринасят за спестяването на ресурси, повишават осведомеността на корабните екипажи и спомогнат за намаляване на количествата генерирани отпадъци. Създаването на всеобхватна, лесна за експлоатация и съвременна мрежа от приемни съоръжения за отпадъците от корабоплаване опазва реката от нерегламентирано изхвърляне на отпадъците в нея. Част от концептуалния подход за разработването на Международната конвенция за отпадъците от корабоплаване по р. Дунав са и въпросите, свързани с уеднаквяването на процедурите по заплащане на услугите за 2/5 предаване на отпадъците, а така също и използването на РИС (Речни информационни услуги) за комуникация между плавателните съдове, тези които предоставят услугата и контролните органи.
 • Изпълнение на практически тестове и пилотни дейности. Изпълнението на практически тестове и пилотни дейности подкрепи разработените технически концепции и спомогна за събирането на информация. Поради това те се изпълняват по цялото поречие на реката, обхващайки регионите на Горен, Среден и Долен Дунав. Дейностите се състояха в тестване на финансовия модел за маслени и мазни отпадъци, разработен в рамките на проект WANDA, тестване на карти за отпадъците, предназначени за плавателните съдове и интегриране на РИС в услугите за приемане и предаване на отпадъците от корабоплаване. Събраната информация и направените открития представляват емпиричната основа за подготовката на Международната конвенция за отпадъците от корабоплаване по р. Дунав.
 • Разработване на Международна конвенция за отпадъците от корабоплаване по р. Дунав. Създаването на една обвързваща международна конвенция за отпадъците от корабоплаване хармонизира и координира развитието на системите за управление на отпадъците по цялото поречие на р. Дунав. Инициирането и изпълнението на подготвителните дейности е осъществено в тясно сътрудничество с експерти от сферата на корабоплаването по вътрешните водни пътища, националните администрации и в съответствие с международното публично право. Съществуващи инициативи като препоръките на Дунавската комисия за управление на отпадъците от корабоплаване служат като опорни точки. „Международен борд за изпълнение”, съставен от експерти и сформиран по време на проекта насърчиха изпълнението на Международната конвенция за отпадъците от корабоплаване по р. Дунав.

В проекта участие взеха 11 партньора от 9 държави (AT, SK, HU, HR, RS, RO, BG, UA, MD).

Наблюдатели бяха Дунавска комисия, Централна комисия за корабоплаване по р. Рейн, Международна комисия за басейна на р. Сава, Международна комисия за опазване на р. Дунав, Германия.