Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

обяви

Конкурси за работа

В момента в ИА "Проучване и поддържане на р. Дунав" обявява конкурс за следните незаети позиции:

Младши експерт "Поддържане на корабоплавателния път"  4.10.2021 г.

Обявление

Заповед обявяване на конкурс

Информация за длъжността

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

Заповед комисия за провеждане на конкурса

Критерии за оценка

Списък на допуснатите кандидати  21.10.2021 г.

Допуснати кандидати до конкурс за длъжността младши експерт в дирекция "Поддържане на корабоплавателния път".

Резултати от конкурса  29.10.2021 г.

Класиране

Младши експерт "Европейски програми, проекти и връзки с обществеността"  9.8.2021 г.

Обявление

Заповед обявяване на конкурс

Информация за длъжността

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

Заповед комисия за провеждане на конкурса

Критерии за оценка

Списък на допуснатите кандидати  26.8.2021 г.

Допуснати кандидати до конкурс за длъжността младши експерт в дирекция "Европейски програми, проекти и връзки с обществеността".

Резултати от конкурса  15.9.2021 г.

Класиране

Търгове

19.7.2023 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на следната ненужна движима вещ - частна държавна собственост на ИАППД:

Обяви

24.8.2023 г.

2.8.2023 г.

10.4.2023 г.

28.9.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. ДВ бр.3/2006г.), Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” със седалище и адрес: гр. Русе 7000, ул. „Славянска” № 6 уведомява засегнатото население, че има инвестиционно намерение за изграждане на обект “Благоустрояване на част от пристанище със специално предназначение на ИАППД, кв. 1002, гр. Русе“, ПИ 63427.8.338 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. Планира се частично благоустрояване на имота, чрез което ще се увеличат площите за складиране на оборудване, необходимо за изпълнение на нормативно установените дейности на ИАППД за поддържане на корабоплавателния път в българския участък на река Дунав, включително за съхранение на стоманени и полиетиленови буйове и бетонови котви, с които се обозначава фарватера.

Работите предвиждат основно изграждане на бетонова площадка около 1160 м2 и свързаните с нея изкопни и насипни работи.

Не е предвидено използване на природни ресурси за използване по време на строителството и експлоатацията на обекта. Не са предвидени вещества, които ще бъдат емитирани от дейността при експлоатацията на бетоновата площадка. Не е предвидено отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха при експлоатацията на бетоновата площадка. Не е предвидено генериране на отпадъци при експлоатацията на бетоновата площадка. При експлоатацията на бетоновата площадка няма да има временно или постоянно съхранение на опасни химични вещества.

Становища и мнения относно предложението ни се приемат писмено в ИАППД гр. Русе 7000, ул. „Славянска” № 6 и РИОСВ гр. Русе, 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26.