Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

бюджет

БЮДЖЕТ на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав” за 2023 г.

13.4.2022 г.

I. Бюджет по икономическа класификация
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2023 г.
I.ОБЩО ПРИХОДИ
1.Приходи и доходи от собственост
2.Държавни такси
3.Глоби, санкции и наказателни лихви
4.Други неданъчни приходи
5.Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите
6.Приходи от концесии
7.Помощи и дарения от страната
8.Помощи и дарения от чужбина
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2023 г.
1.Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
2.Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2023 г.
 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
 Предоставени трансфери (-)
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2023 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ
  1.Текущи разходи
1.1.Персонал (§ 01, § 02 и § 05)
1.2.Издръжка и други текущи разходи (§ 10 и § 46)
в т.ч. текущи разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии
1.3.Платени данъци, такси и адмнистративни санкции (§ 19)
  2.Капиталови разходи (§ 51, § 52 и § 53)
в т.ч. капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки
Средногодишни щатни бройки

Програмен формат на бюджета

13.4.2022 г.

Бюджет по програми
Бюджетна програма “Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2023 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ
  1.Общо ведомствени разходи
1.1.Персонал
1.2.Издръжка
1.3.Капиталови разходи
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки
Средногодишни щатни бройки
Бюджетна програма “Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза”
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2023 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ
  1.Общо ведомствени разходи
1.1.Персонал
1.2.Издръжка
1.3.Капиталови разходи
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки
Средногодишни щатни бройки

Отчети по месеци и тримесечия за 2023 г.

Архив