Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

бюджет

БЮДЖЕТ на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав” за 2023 г.

13.4.2022 г.

I. Бюджет по икономическа класификация
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2023 г.
I.ОБЩО ПРИХОДИ59 400
1.Приходи и доходи от собственост55 000
2.Държавни такси4 400
3.Глоби, санкции и наказателни лихви
4.Други неданъчни приходи
5.Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите
6.Приходи от концесии
7.Помощи и дарения от страната
8.Помощи и дарения от чужбина
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2023 г.
1.Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.1 585 800
2.Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.1 585 800
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2023 г.
 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
 Предоставени трансфери (-)
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2023 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ4 156 900
  1.Текущи разходи3 849 100
1.1.Персонал (§ 01, § 02 и § 05)2 549 100
1.2.Издръжка и други текущи разходи (§ 10 и § 46)1 278 000
в т.ч. текущи разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии
1.3.Платени данъци, такси и адмнистративни санкции (§ 19)22 000
  2.Капиталови разходи (§ 51, § 52 и § 53)307 800
в т.ч. капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки120
Средногодишни щатни бройки120

Програмен формат на бюджета

13.4.2022 г.

Бюджет по програми
Бюджетна програма “Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2023 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ4 156 900
  1.Общо ведомствени разходи4 156 900
1.1.Персонал2 549 100
1.2.Издръжка1 300 000
1.3.Капиталови разходи307 800
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки120
Средногодишни щатни бройки120
Бюджетна програма “Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза”
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2023 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ
  1.Общо ведомствени разходи
1.1.Персонал
1.2.Издръжка
1.3.Капиталови разходи
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки
Средногодишни щатни бройки

Отчети по месеци и тримесечия за 2023 г.

Архив