Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

бюджет

БЮДЖЕТ на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав” за 2021 г.

16.2.2021 г.

I. Бюджет по икономическа класификация
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2021 г.
I.ОБЩО ПРИХОДИ59 400
1.Приходи и доходи от собственост55 000
2.Държавни такси4 400
3.Глоби, санкции и наказателни лихви
4.Други неданъчни приходи
5.Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите
6.Приходи от концесии
7.Помощи и дарения от страната
8.Помощи и дарения от чужбина
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2021 г.
1.Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.1 193 000
2.Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.1 193 000
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2021 г.
 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)-106 000
 Предоставени трансфери (-)-106 000
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2021 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ3 069 999
  1.Текущи разходи2 659 999
1.1.Персонал (§ 01, § 02 и § 05)1 859 999
1.2.Издръжка и други текущи разходи (§ 10 и § 46)783 000
в т.ч. текущи разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии69 400
1.3.Платени данъци, такси и адмнистративни санкции (§ 19)17 000
  2.Капиталови разходи (§ 51, § 52 и § 53)410 000
в т.ч. капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии19 500
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки120
Средногодишни щатни бройки120

Програмен формат на бюджета

16.2.2021 г.

Бюджет по програми
Бюджетна програма “Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2021 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ3 069 999
  1.Общо ведомствени разходи3 069 999
1.1.Персонал1 859 999
1.2.Издръжка800 000
1.3.Капиталови разходи410 000
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки120
Средногодишни щатни бройки120
Бюджетна програма “Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза”
 ПОКАЗАТЕЛИЗакон за
бюджет 2021 г.
  I.ОБЩО РАЗХОДИ
  1.Общо ведомствени разходи
1.1.Персонал
1.2.Издръжка
1.3.Капиталови разходи
 II.НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Щатни бройки
Средногодишни щатни бройки

Отчети по месеци и тримесечия за 2021 г.

Архив