Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

антикорупция

Антикорупция

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе, може да я изпратите чрез:

Жалби и сигнали

Подаване на предложения, сигнали и жалби

Предложения до ИАППД могат да се правят във връзка с осъществяваните от ИАППД функции по смисъла на ЗМПВВППРБ и Устройствения правилник, както и за усъвършенстване на организацията и дейността на Агенцията.

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в общата и специализирана администрация на ИАППД, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Всяко физическо или юридическо лице може да подава предложения и сигнали до ИАППД.

Организирането на работата с предложенията и сигналите се възлагат на Главния секретар на ИАППД.

Служителите от дирекциите на общата и специализираната администрация при ИАППД, на които Главния секретар е възложил изпълнението, разглеждат и при необходимост извършват проверки по предложенията или сигналите, изготвят становища и предложения за решения в установените срокове обективно и законосъобразно.

Предложенията и сигналите трябва да бъдат писмени, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител.

Предложенията и сигналите се приемат и регистрират от служителя с деловодни функции в дирекция АПФСО на ИАППД, или на факс 082/823131. Сигнали за корупция се приемат на интернет страницата на агенцията чрез линка „Антикорупция", на и-мейл адрес – appd@appd-bg.org , както и чрез писма, пуснати в кутията за сигнали на агенцията, намираща се на партерния етаж в сградата на ул. „Славянска" № 6.

Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:

  1. трите имена и адреса - за български граждани;
  2. трите имена и личния номер и адреса - за чужденец;
  3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес.

За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които касаят факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването в деловодството на ИАППД.

Изпълнителният директор приема граждани всеки работен ден с приемно време от 8.00 до 16.30 часа.

Предприети действия от ИАППД

През първото полугодие на 2021 г. в ИАППД не са постъпили сигнали за корупция.

Отчет за изпълнение на антикорупционен план – 2020 г.

Антикорупционен план – 2021 г.

Декларации по чл. 35, ал. 1, от ЗПКОНПИ на служителите на ИА ППД

  1. Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след влизането в сила на закона
  2. Лицата, заемащи висши публични длъжности и тези по § 2, ал. 1 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след 22 януари 2018 г., чиито орган по назначаване е изпълнителния директор на ИАППД, са подали в срок декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

  3. Декларации за имущество и интереси по чл. 35 ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Част II: Интереси

Регистър по чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ.