Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

административно обслужване

Административни и технически услуги предоставяни от ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав”

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Регистри и бази данни, поддържани от ИАППД:

 1. Публичен регистър на издаваните разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.
 2. База данни за НПО.
 3. База данни за критични участъци.
 4. База данни ЕНК.

Издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Дунав, с цел изземване на наносни отложения (чл. 46, ал.1, т.4 от ЗВ)

Необходими документи (формуляри - тук)

 1. Заявление за издаване на схема (скица) на заявения участък - свободен текст.
 2. Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дунав.
 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
 4. Молба за изменение (по чл. 72, ал.1, т.2 от ЗВ) и/или продължаване срока (по чл. 78, ал.1 от ЗВ) на разрешителното за ползване на воден обект - свободен текст.
 5. Заявление за прекратяване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект или издадено разрешително за ползване на воден обект.

Допълнителни указания:

 • Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията
 • Указания на МОСВ
Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите

Всички документи и запитвания по процедурата за издаване разрешително за ползване на воден обект може да изпратите на: Този адрес - адрес електронна поща
Лице за контакт: Розалина Танкова-Хинкова

Доклад за осъществен контрол върху дейности, свързани с издаване на разрешителни за изземване на наносни отложения - 2019 г.

Образци

Достъп до обществена информация

Как да получите достъп

Право на достъп до обществена информация и право на повторно ползване на информация от обществения сектор има всяко физическо лице – български гражданин, чужденец и лице без гражданство, както и юридическите лица.

Достъп до обществена информация и информация за повторно използване се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Можете да подадете заявление:

 • по пощата на адрес: гр. Русе 7000, ул. „Славянска“ № 6;
 • в Административната сграда на Агенцията на адрес гр. Русе 7000, ул. „Славянска“ № 6; При поискване от заявителя, служителят от приемната ще ви предостави за попълване формуляр на заявление.
  В приемната на административната сграда на ИА ППД можете да извършите преглед на вече предоставената Ви информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация, ако в заявлението сте посочили, че това е предпочитаната от Вас форма на предоставяне на достъп.
  Работното време на администрацията е всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:45 ч.,
  телефони: 082/823133, 082/823134, 082/823135
 • на официалния факс – (082) 82-31-31;
 • по електронен път на адреси: appd@appd-bg.org,
  За подаването на заявление по електронен път не се изисква подписването му с електронен подпис.

Вашето заявление ще бъде разгледано в съответствие с правилата и в сроковете по Закона за достъп до обществена информация

Информация

Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп:
- не е предоставяна информация повече от три пъти.

Съгласно Заповед № ЗМФ–1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите са определени следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя, без включен ДДС:

 1. дискета - един брой - 0.50 лв. (не се предоставя от Агенцията);
 2. CD - един брой - 0.50 лв.;
 3. DVD - 1 брой - 0.60 лв.;
 4. разпечатване - една страница (А4) - 0.12 лв.;
 5. ксерокопие - една страница (А4) - 0.09 лв.;
 6. факс - една страница (А4) - 0.60 лв.;
 7. видеокасета - един брой - 3.25 лв. (не се предоставя от Агенцията);
 8. аудиокасета - един брой - 1.15 лв. (не се предоставя от Агенцията);
 9. писмена справка - една страница (А4) - 1.59 лв.

Цени и такси

Цени на извършваните услуги от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията

Харта на клиента

Обратна връзка