Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

административно обслужване

Административни и технически услуги предоставяни от ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав”

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Регистри и бази данни, поддържани от ИАППД:

 1. Публичен регистър на издаваните разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.
 2. База данни за НПО.
 3. База данни за критични участъци.
 4. База данни ЕНК.

Издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Дунав, с цел изземване на наносни отложения (чл. 46, ал.1, т.4 от ЗВ)

Необходими документи (формуляри - тук)

 1. Заявление за издаване на схема (скица) на заявения участък.
 2. Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дунав.
 3. Заявление за изменение (по чл. 72, ал.1, т.2 от ЗВ) и/или продължаване срока (по чл. 78, ал.1 от ЗВ) на разрешителното за ползване на воден обект.

Допълнителни указания:

 • Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията
 • Указания на МОСВ
Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите

Всички документи и запитвания по процедурата за издаване разрешително за ползване на воден обект може да изпратите на: Този адрес - адрес електронна поща
Лице за контакт: Розалина Танкова-Хинкова

Доклад за осъществен контрол върху дейности, свързани с издаване на разрешителни за изземване на наносни отложения - 2022 г.

Образци

Достъп до обществена информация

Как да получите достъп

Право на достъп до обществена информация и право на повторно ползване на информация от обществения сектор има всяко физическо лице – български гражданин, чужденец и лице без гражданство, както и юридическите лица.

Достъп до обществена информация и информация за повторно използване се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Можете да подадете заявление:

 • по пощата на адрес: гр. Русе 7000, ул. „Славянска“ № 6;
 • в Административната сграда на Агенцията на адрес гр. Русе 7000, ул. „Славянска“ № 6; При поискване от заявителя, служителят от приемната ще ви предостави за попълване формуляр на заявление.
  В приемната на административната сграда на ИА ППД можете да извършите преглед на вече предоставената Ви информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация, ако в заявлението сте посочили, че това е предпочитаната от Вас форма на предоставяне на достъп.
  Работното време на администрацията е всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:45 ч.,
  телефони: 082/823133, 082/823134, 082/823135
 • на официалния факс – (082) 82-31-31;
 • по електронен път на адреси: appd@appd-bg.org,
  За подаването на заявление по електронен път не се изисква подписването му с електронен подпис.

Вашето заявление ще бъде разгледано в съответствие с правилата и в сроковете по Закона за достъп до обществена информация

Отговорно лице: Иваничка Енчева, директор АПФСО

Информация

Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп:
- не е предоставяна информация повече от три пъти.

Съгласно „Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация“, издадена от министъра на финансите, са определени следните цени за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ:

Вид на носителяКоличествоНорматив
за разход
1.Хартия А41 лист0.01 лв.
2.Хартия А31 лист0.02 лв.
3.Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А41 стр.0.02 лв.
4.Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А31 стр.0.04 лв.
5.CD диск 700 MB1 бр.0.26 лв.
6.DVD диск 4.7 GB1 бр.0.30 лв.
7.DVD диск 8.5 GB1 бр.0.67 лв.
8.USB флаш памет 4 GB1 бр.3.46 лв.
9.USB флаш памет 8 GB1 бр.5.72 лв.
10.USB флаш памет 16 GB1 бр.7.93 лв.
11.USB флаш памет 32 GB1 бр.9.47 лв.

Цени и такси

Цени на извършваните услуги от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията

Харта на клиента

Харта на клиента

Обратна връзка