Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • ИАППД осигури нов корабоплавателен път край остров Батин
  • ИАППД беше домакин на Смесената българо-румънска комисия за поддържане и подобряване на фарватера по р. Дунав
  • ИАППД започва драгаж в района на остров Батин

ИАППД проведе първия семинар по проект, свързан с управление на седиментите по р. Дунав

Представители на държавния, неправителствения и образователния сектор се събраха в Русе, за да обсъдят мерки за по-добро и устойчиво управление на седиментите в басейна на р. Дунав. Срещата се организира от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) в рамките на първият национален семинар по проект „Управление на седиментите по р. Дунав – възстановяване на седиментния баланс“.

По време на семинара стана ясно, че до края на проекта ще се съберат допълнителни данни за вида, характера и движението на седиментите. Информацията ще се анализира и обобщи в Наръчник за добри практики при мониторинг на седиментния транспорт.

Предстои и разработването на Ръководство за развитие на седиментното управление по р. Дунав и Наръчник на седиментите за заинтересованите страни.

С изпълнението на дейностите по проекта ще се постигнат по-добри условия за навигация, намаляване на рисковете от наводнения, подобрено екологично състояние и устойчиво функциониране  на водноелектрическите централи.

 

Липсата на качествено управление на седиментите е призната от Международната комисия за защита на р. Дунав в Плановете за управление на речния басейн на река Дунав от 2009 г. и 2015 г.

В басейна на река Дунав се наблюдава все по-голямо несъответствие между излишък и недостиг на седименти. Наносният транспорт и управлението на седиментите са неотложни въпроси, които трябва да се разглеждат в широк транснационален контекст.

Проект Danube SEDIMENT може да се разглежда като пионер в областта на проучване на седиментния транспорт по р. Дунав.

 

Референтен № DTP1-1-195-2.1

Партньори: Германия, Унгария, Словения, Сърбия, Словакия, Австрия, Хърватия, Румъния и България.

Период за изпълнение на проекта:

01.01.2017 – 30.06.2019

Общ бюджет: 3 558 581,62 евро

ЕФРР : 2827421,16

ИПП: 197373,19

Приоритетна ос
PA2 Околна среда и култура за отговорен Дунавски регион