Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Приключиха дейностите по удълбочаване на река Дунав за 2019 г.
  • Ръководителите на речните администрации от седем придунавски държави подписаха споразумения за сътрудничество
  • Втори национален семинар по проект Danube Sediment се проведе в Русе

ИАППД стартира проект за интегрирано управление на водния път – Danube STREAM

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) стартира участието си в проект DANUBE STREAM по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Основната цел на Danube STREAM е постигането на хармонизирано, иновативно и ефективно управление на плавателния път на р. Дунав, включително чрез предоставяне на информационни услуги, насочени към потребителите, които позволяват бърз обмен на информация за качеството на инфраструктурата на плавателния път.

Проектът ще допринесе за уеднаквяване качеството на инфраструктурата и поддържането на плавателния път по цялото протежение на р. Дунав, в резултат на което ще се увеличи използването на речния транспорт в региона. Поради линейната транспортна структура на плавателния път дори само един критичен участък с недостатъчни дълбочини ще ограничи използването на реката за всички транспортни маршрути, минаващи през този участък.

Хармонизирането на услугите по протежение на целия воден транспортен коридор ще подпомогне значително бизнеса, извършващ услуги по протежение на реката. Това ще бъде постигнато чрез унифициране на дейностите за поддържане на плавателния път, непрекъснато сътрудничество и развитие на информационните услуги, предоставяни на потребителите.

Резултатите от проекта ще спомогнат за растеж на водния транспорт в региона, който е най-екологичния вид транспорт, допринасящ за намаляване на емисиите на парниковите газове – една от петте основни цели на Стратегията „Европа 2020“.

ИАППД ще изпълнява проект Danube STREAM в сътрудничество с партньори от 8 придунавски страни (Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватска, Сърбия и Румъния)

Финансираща програма: Транснационално сътрудничество „Дунав“
Приоритетна ос: ПО 3 Подобрена свързаност на Дунавски регион
Специфична цел: 3.1 Екологосъобразни и сигурни транспортни системи
Продължителност на проекта: 30 месеца (януари 2017 - юни 2019)
Бюджет на проекта: 2 108 661,42 евро
Европейско финансиране: 85% (ЕФРР, ИПП)