A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проекти

Danube Sediment

Danube Sediment

Проект:
„Управление на седиментите по р. Дунав – възстановяване на седиментния баланс по р. Дунав”
Идентификационен номер на проекта:
DTP1-1-195-2.1
Финансираща програма:
Транснационално сътрудничество Дунав
Приоритетна ос:
ПО 2 Околна среда и култура за отговорен Дунавски регион
Продължителност на проекта:
35 месеца (януари 2017 - ноември 2019)
Координатор на проекта:
Будапещенски университет по технологии и икономика (Унгария)
Партньори:
 • Германия
 • Унгария
 • Словения
 • Сърбия
 • Словакия
 • Австрия
 • Хърватия
 • Румъния
 • България
Общ бюджет на проекта:
3 558 581.62€
(ЕФРР: 2 827 421.16€, IPA: 197 373.19€)
Цели:
 • Да се повиши осведомеността относно проблемите с количеството седименти в басейна на река Дунав;
 • Разработване на иновативен подход за транснационално управление на седиментите;
 • Да се засили сътрудничеството между институциите в управлението на седиментите.
Описание на проекта:
В басейна на река Дунав се наблюдава все по-голямо несъответствие между излишък и недостиг на седименти, което води до увеличаване на риска от наводнения, намаляване на възможностите за корабоплаване, затруднения в дейността на водноелектрическите централи и намаляване на биологичното разнообразие. Това прави наносния транспорт и управлението на седиментите неотложни въпроси, които могат да се разглеждат само в широк транснационален обхват, тъй като седиментите не познават административни или политически граници. Липсата на управление на седиментите е призната от Международната комисия за защита на р. Дунав в Плановете за управление на речния басейн на река Дунав от 2009 г. и 2015 г. Основната цел на този проект е да се подобри управлението на водите и седиментите, както и морфологията на река Дунав. За да се запълнят съществуващите пропуски в познанията в тази област, ще се съберат данни за седиментите, като информацията ще се предостави за анализ и ще бъде обобщена в Наръчник за добри практики на методи за мониторинг на седиментите. Освен това ще се изготви базов документ за Седиментния баланс, който ще обяснява негативното влияние на разпространението на седиментите върху риска от наводнения, вътрешното корабоплаване, екологията и дейността на водноелектрическите централи. Възможните решения на тези проблеми ще бъдат представени в изготвен по проекта каталог от мерки. Основните резултати от проекта са изготвянето на първото Ръководство за управление на седиментите, включващо мерки за изпълнение и Седиментно ръководство на заинтересованите страни, състоящо се от подходи за прилагане на мерките, които имат ключов принос към Плана за управление на речния басейн и на Плана за управление на риска от наводнения на река Дунав. Чрез по-добро и устойчиво управление на седиментите в басейна на река Дунав ще се постигнат по-добри условия за навигация, намаляване на рисковете от наводнения, подобрено екологично състояние и устойчиво функциониране на водноелектрическите централи. Освен изброеното по проекта ще бъдат организирани международни семинари, на които ще бъдат обучени 100 експерти, за да се достигне до целевите групи и потребителите, както и за да се постигне ефективно взаимодействие с тях.
Резултати от проекта:
 • 30 експерти, обучени в семинара за наблюдение на седименти
 • Наръчник за добри практики в мониторинга на седиментите
 • 30 специалисти, обучени в цех за балансиране на седименти
 • Базов документ за Баланса на Дунавските седименти
 • 40 специалисти, обучени в семинара по управление на седиментите
 • Каталог на мерките за управление на седиментите
 • Доклад за оценка на риска от седименти
 • Ръководство за управление на Дунавските седименти
 • Ръководство за седименти за заинтересованите страни

За да се запълнят съществуващите пропуски в познанията в тази област са събрани данни за седиментите, като информацията е анализирана и обобщена в Наръчник за добри практики на методи за мониторинг на седиментите.

Освен това се изготви базов документ за Седиментния баланс, който обяснява негативното влияние на разпространението на седиментите върху риска от наводнения, вътрешното корабоплаване, екологията и дейността на водноелектрическите централи. Възможните решения на тези проблеми са представени в изготвен по проекта каталог от мерки.

Основните резултати от проекта са изготвянето на първото Ръководство за управление на седиментите, включващо мерки за изпълнение и Седиментно ръководство на заинтересованите страни, състоящо се от подходи за прилагане на мерките, които имат ключов принос към Плана за управление на речния басейн и на Плана за управление на риска от наводнения на река Дунав.

Базов документ за баланса на Дунавските седименти
Базов документ за баланса на Дунавските седименти

Доклад за оценка на риска от седиментите
Доклад за оценка на риска от седиментите

Наръчник за добри практики по отношение мониторинга на седиментите
Наръчник за добри практики по отношение мониторинга на седиментите

Мерки за управление на седиментите по р. Дунав
Мерки за управление на седиментите по р. Дунав

Седиментно ръководство за заинтересованите страни 1
Седиментно ръководство за заинтересованите страни 1

Седиментно ръководство за заинтересованите страни 2
Седиментно ръководство за заинтересованите страни 2

Ръководство за развитие на седиментното управление по р. Дунав
Ръководство за развитие на седиментното управление по р. Дунав
Статус на проекта:
Актуалната информация може да бъде намерена на адрес www.interreg-danube.eu/danubesediment.

Видеа по проекта

Контакти

Контакти за България:

ИАППД,
Славянска 6, 7000 Русе, България;
Лице за контакт: Светлана Маринова-Денчева,
електронна поща: адрес за електронна поща

За повече информация: сайт на проекта DanubeSediment

Бюлетини© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]