A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проекти

FAIRway Danube

FAIRway Danube

лого на проекта Феъруей

Проект:
Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р. Дунав и плавателните ù притоци (FAIRway Danube)
Идентификационен номер на проекта:
2014-EU-TMC-0231-S
Финансираща програма:
Механизъм за свързване на Европa
Продължителност на проекта:
юли 2015 г. - декември 2021 г.
Координатор на проекта:
via donau – Австрийската речна администрация
Партньори:
  • Австрия: Министерство на транспорта, иновациите и технологиите и чрез Donau-Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft МВН (viadonau)
  • Словакия: Министерство на транспорта, строителството и регионалното развитие и Агенцията за развитие на плаватения път (ARVD)
  • Унгария: Министерство на националното развитие (NIF) и Генерална дирекция за управление на водите (OVF)
  • Хърватия: Министерство на морското дело, транспорта и инфраструктурата и
  • Агенция за вътрешните водни пътища (AVP)
  • България: Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (EAEMDR)
  • Румъния: Речна администрация на Долен Дунав - Галац (AFDJ); Администрация на плавателните канали (ACN)
Общ бюджет на проекта:
23 357 255€ (от които 646 322€ по споразумение за финансиране № INEA/CEF/TRAN/M2014/1052255 – за Австрия като „не-кохезионна“ страна, и 22 710 933€ – по споразумение за финансиране № INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119 – за останалите партньори като „кохезионни“ страни).
Бюджет на ИАППД по проекта:
7 018 800€, като интензитета на съфинансирането от ЕК е в размер на 85% (5 965 980€), а 15% (1 052 820€) – национално съфинансиране.
Цел:
Основната цел е осъществяването на координирани и хармонизирани дейности, чрез които ще се събере информация за критичните участъци, водните нива и прогнози, което ще подпомогне планирането на речния транспорт по реката, проектирането на инженерни мерки или промяна на фарватера в даден участък.
Дейности:
Предвижда се изпълнение на 6 дейности. Основните са свързани с доставка на специализирано оборудване за хидроложки и хидрографски измервания, оборудване за обозначаване на корабоплавателния път с плаващи навигационни знаци, пилотни дейности за събиране, обработка и предоставяне на специализирана информация (за водните нива, прогнози за водни нива, информация за нуждите на обозначаването), внедряване на интегрирана система за управление на водния път, прилагане на иновативни методи за изследвания, оценка на необходимите инвестиции за постигане на общо минимално качество на предоставяните услуги и др.

Национални планове за действие

Националните планове за действие се актуализират два пъти годишно (през май и октомври) и следят статуса на изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на фарватера на река Дунав и нейните плавателни притоци. Плановете илюстрират текущия статус, предприетите мерки и планираните следващи дейности по рехабилитация и поддържане на фарватера в придунавските страни, както и произтичащите от това бюджетни нужди и финансов недостиг.

Анимационен филм за проект FAIRway Danube

Доставен малък кораб за хидрографски измервания

Стойност: 969 600 лв. с ДДС

малък кораб за хидрографски измервания

Към новината "Първи проучвания на р. Дунав с новодоставения кораб на ИАППД"

Доставен маркиращ кораб

Стойност: 6 180 000 лв. с ДДС

маркиращ кораб

Към новината "Новопостроеният маркиращ кораб на ИАППД получи името „Осъм“"

Плавателният съд се използва за маркиране на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав. С кораба се извършват пилотни дейности по поддейност 4.4 от проект “FAIRway Danube”, предвиждащи осъвременяване и актуализиране на навигационно-пътевата обстановка.

Пилотната дейност e фокусирана в разполагане на плаващи знаци (шамандури) в критичните участъци от българския участък за поддържане на фарватера.

Изпълнен договор за Разработване и внедряване на национална система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав (WАterway Management System - WAMS) за нуждите на ИАППД

Стойност – 51 600 лв с ДДС

Към новината "ИАППД въвежда система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав"

Системата WAMS ще събира, съхранява и систематизира информация за водния път, морфологията, критичните участъци, хидрографските измервания, драгажните работи и др.

Изпълнен договор за доставка и инсталиране на 10 автоматични хидрометрични станции

На 12.06.2020 г. беше приключен договор за доставка на 10 автоматични станции за измерване на водното ниво, по проект FAIRway Danube, в участъка от с. Гомотарци, община Видин до с. Малък Преславец, област Силистра. С въвеждането им в експлоатация се постигна детайлна оценка на хидроложкия режим на река Дунав при определяне на ниски, средни и високи корабоплавателни нива, които са предмет на ревизиране в рамките на Дунавската комисия. Чрез тези станции се дава възможност за директно информиране на населението, местните власти и корабособствениците в случаите на форсмажорни обстоятелства, които имат неблагоприятно влияние върху сигурността на корабоплаването. Две от станциите са монтирани на двата моста на р. Дунав (Русе – Гюргево и Видин – Калафат) и ще измерват водно ниво и температура на въздуха. Една от станциите е плаваща и е монтирана върху буй, изработен от стабилизиран полиетилен. Предвидена е за разполагане в района на остров Батин. Останалите станции са разположени в различни точки по българския бряг и ще измерват водно ниво, температура на водата и на въздуха. Всички станции са независими от наземната електроразпределителна мрежа като електрозахранването се реализира чрез фотоволтаични панели, батерии и от контролер за преобразуване на енергията. Информацията, получавана от станциите се използва за изготвяне на прогноза за водните нива в общия българо-румънски участък на реката.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]