A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проекти

FAST DANUBE

FAST DANUBE

лого на проекта Фастданюб

Проект:
FAST Danube - „Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав“
Идентификационен номер на проекта:
2014-EU-TMC-0297-S
Финансираща програма:
Механизъм за свързване на Европа
Продължителност на проекта:
1 ноември 2014 г. - 31 декември 2020 г.
Координатор на проекта:
AFDJ - Речна администрация за Долен Дунав – Галац
Партньори:
 • Румъния: Речна администрация за Долен Дунав – Галац (AFDJ)
 • България: Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (EAEMDR)
Общ бюджет на проекта:
5 252 000€.
Бюджет на ИАППД по проекта:
30 000€.
Цели:
 • Подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък от р. Дунав (от 845.5 ркм до 375 ркм);
 • Разработване на интегриран подход за превенция на негативно влияние върху речната система и екология чрез увеличено корабоплаване по р. Дунав;
 • Балансиране на дяловете на различните видове транспорт чрез насърчаване използването на вътрешния воден транспорт.
Дейности:
 • Изготвяне на предпроектно проучване, целящо определяне настоящото състояние на общия българо-румънски участък от р. Дунав и инженерни мерки за подобряване на условията за корабоплаване него;
 • Изготвяне на Оценка на въздействието върху околната среда;
 • Подготовка на процедурата за обществена поръчка за окончателния дизайн и инженерните мерки;
 • Управление на проекта и комуникация.

Степен на изпълнение на проекта:

 • В изпълнение на предпроектните проучвания през 2017 г. бяха извършени две мащабни полеви кампании за обследване на реката, които включват извършване на топографски, хидроложки, хидрографни и седиментни проучвания, и геоложки проучвания на двата бряга по време на първата кампания;
 • Като част от дейността са разработени по няколко алтернативни сценария за всеки критичен участък. Въз основа на проведените полеви проучвания през 2018 г. консултантите предложиха инженерни мерки за преодоляването на критичните участъци;
 • Предложените инженерни мерки са тествани с помощта на математически модели, като за целия българо-румънски участък на реката е разработен 1D модел, а за критичните зони е разработен 2D модел;
 • Докладите от полевите кампании, документи за оценка на сценариите, както и друга свързана с проекта информация, може да се намери на сайта на проекта на този адрес;
 • Предложените технически решения се оценяват с помощта на мултикритериален анализ по няколко критерия: - технически /морфологичен, - икономически (финансов), екологичен и социален;
 • С помощта на математическите модели и мултикритериалния анализ за всяка критична точка са избрани двата най-благоприятни варианта;
 • През 2019 г. стартира процедурата по извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Подадено е уведомление за инвестиционно намерение до компетентните органи и засегнатото население. Проведени са срещи и консултации с отговорните институции и заинтересовани лица в двете страни (България и Румъния);
 • В процес на разработване са Доклада по ОВОС и ОС, както и оценката на водното тяло съгласно изискванията на Рамковата директива за водите;
 • Между 10 юни 2020 и 14 юли 2020 е извършено геотехническо проучване с плавателна техника, като са взети седиментни проби от коритото на реката и е направен химичен анализ на пробите. Резултатите от проучването ще бъдат включени в документите по проекта и доклада по ОВОС.

флаг на Румънияфлаг на ЕСфлаг на България© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]