Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

Оперативна програма
„Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.“

Проект:
WATER
Интегрирано управление на водите на река Дунав
Финансираща програма:
Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.“
Приоритетна ос:
2
Продължителност на проекта:
36 месеца (юни 2012 г. – юли 2015 г.)
Партньори:
Министерство на околната среда и горите, Национална администрация „Румънски води“, Политехнически университет – Букурещ, Технически университет по строителство - Букурещ, Национален институт по хидрология и управление на водите, Национална агенция по защита на околната среда, Институт за ядрени изследвания – Румъния; Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Национален институт по метеорология и хидрология при Българска академия на науките, Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българска академия на науките, ИАППД - България
Общ бюджет на проекта:
13 700 000 €
Бюджет на ИАППД в проекта:
334 282 €
Европейско финансиране:
Европейски фонд за регионално развитие (85%)
Национално съфинансиране (13%)
Собствено финансиране (2%)
Цели:
Създаването на система за общо управление, количествен и качествен мониторинг на водите на р. Дунав от Румъния и България в специфични (екстремни) екологични условия - наводнения, засушаване, инцидентно замърсяване от химически и радиоактивни елементи и др., включително предоставяне на механизъм за разпространение на данни и информация, необходими за развитието на регионите в граничния участък.

Резултати от проекта

ИАППД участва като пълноправен партньор в реализацията на проект Danube Water Integrated Management - WATER (Интегрирано управление водите на р. Дунав).

През 2015 г. е финализирана дейност 6.2 - Геодезични измервания на ориентири и установяване на стандарти за конверсия;

За целите на проекта са доставени:

  • 1 брой лодка за хидроложки измервания;
  • 1 брой автомобил — пикап с повишена проходимост за превоз на специализирана работна група и мобилно оборудване за извършване на хидроложки измервания в общия българо-румънски участък на р. Дунав за изучаване на хидроморфоложкия режим на р. Дунав, включително транспортиране с твърда връзка на лодка с колесар;
  • 1 брой колесар за превоз на лодката;
  • 1 брой DGPS система за очертаване на бреговата линия на р. Дунав от лодка и от суша.