Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

Транснационално сътрудничество "Дунав"

Интелигентно, интегрирано и хармонизирано управление на плавателния път

DanubeSTREAM

Danube STREAM

Проект:
„Интелигентно, интегрирано и хармонизирано управление на плавателния път”
Идентификационен номер на проекта:
DTP1-1-088-3.1
Финансираща програма:
Транснационално сътрудничество Дунав
Приоритетна ос:
ПО 3 Подобрена свързаност на Дунавски регион
Продължителност на проекта:
33 месеца (януари 2017 г. - септември 2019 г.)
Координатор на проекта:
viadonau – Австрийската речна администрация
Партньори:
 • Австрия – Австрийска компания по водните пътища (Viadonau) - водещ партньор;
 • Словакия – Словашко предприятие за управление на водите (SVP);
 • Унгария – Генерална дирекция за управление на водите (OVF),
  Национална асоциация за радиосигнализация и информационни комуникации (RSOE);
 • Хърватия – Министерство на морското дело, транспорта и инфраструктурата (MMPI);
 • Румъния – Речна администрация на Долен Дунав – Галац (AFDJ),
  Администрация на плавателните канали (ACN);
 • Сърбия – Министерство на строителството, транспорта и инфраструктурата – Дирекция вътрешни водни пътища (Plovput);
 • България: Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” (ИАППД).
Следните Асоциирани стратегически партньори имат консултативна роля в проекта:
 • Федерално министерство на транспорта и цифровата инфраструктура (BMVI);
 • Дунавска комисия (DC);
 • Международна комисия за басейна на река Сава (ISRBC);
 • Мрежа от защитени територии по река Дунав (DANUBEPARKS).
Общ бюджет на проекта:
2 108 661.42€
Европейско финансиране:
85% (ERDF, IPA)

Danube STREAM (2017–2019) е проект на дунавските речни администрации, целящ подобряване на ефективното управление на водните пътища по река Дунав.

Основни резултати по проекта:

FIS – Портал за река Дунав

FIS порталът (Информационни услуги за фарватера) www.danubeportal.com предоставя актуална информация за параметрите на фарватера на няколко езика. В рамките на проекта, порталът беше модернизиран, разширен и включва:

 • Актуална информация за водните нива, ледови явления и плитки участъци;
 • Съобщения, свързани с трафика;
 • Информация за различни водни обекти по реката и контакти на отговорни институции;
 • Актуални навигационни карти.
FIS портал
D4D – Инфраструктура и навигационни карти

Порталът D4D показва Електронните навигационни карти на всички държави по река Дунав (както и други европейски водни пътища) безплатно и по лесно достъпен начин чрез уеб браузър на този адрес. Порталът беше актуализиран и разширен, а качеството и актуалността на данните бяха подобрени. Danube STREAM също така създаде безплатни видео уроци на дунавските езици за това как потребителите да използват софтуерите за работа с електронните карти. Видеото със субтитри на български език е достъпно в YouTube.

D4D
Приложение за маркиране на плавателния път

Платформата за обмен и публикуване на актуална информация за маркирането на плавателния път на р. Дунав също беше подобрена. Актуализираното приложение е вече налично в Словакия, Унгария, Сърбия, Румъния и България. То е достъпно чрез FIS портала.

FIS
Устойчиво управление на водния път

В сътрудничество с DANUBEparksCONNECTED, Danube STREAM разработи практически наръчник за екологосъобразно управление на водните пътища в басейна на река Дунав. Този наръчник е насочен към постигане на баланс между управлението на плавателния път и природните ресурси с крайна цел постигане на добър навигационен статус (GNS), добър екологичен статус (GES), благоприятен природозащитен статус (FCS), и поддържане на екологичното състояние на влажните зони едновременно, както се изисква от европейското законодателство.

Общ доклад за река Дунав

е информационна брошура, предназначена за речните администрации и обществеността. Докладът предоставя статистическа и друга информация за корабоплаването по река Дунав на годишна база. В рамките на Danube STREAM бяха публикувани три издания.

Common Danube Report
Тълковен речник за река Дунав

се състои от основни термини, свързани с корабоплаването по реката и географията. Той е наличен на английски и няколко дунавски езика. Достъпен е на:

Danube Glossary

” Danube STREAM анимационно видео

” Ръководителите на речните администрации на седем дунавски държави обсъдиха хармонизирането на услугите по р. Дунав

” ИАППД проведе национален форум на заинтересованите страни по проект Danube STREAM

” ИАППД стартира проект за интегрирано управление на водния път – Danube STREAM

Контакти

Контакти за България:

ИАППД,
Славянска 6, 7000 Русе, България;
Лице за контакт: Венета Попова, телефон: +359 82 298 019,
електронна поща: адрес за електронна поща

флаг на Румънияфлаг на ЕСфлаг на България

The FAST DANUBE Project is co-financed by the European Union's Connecting Europe Facility
The sole responsibility of this publication lies with the FAST Danube consortium. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Управление на седиментите по р. Дунав – възстановяване на седиментния баланс по р. Дунав

DanubeSediment

Danube Sediment

Проект:
„Управление на седиментите по р. Дунав – възстановяване на седиментния баланс по р. Дунав”
Идентификационен номер на проекта:
DTP1-1-195-2.1
Финансираща програма:
Транснационално сътрудничество Дунав
Приоритетна ос:
ПО 2 Околна среда и култура за отговорен Дунавски регион
Продължителност на проекта:
35 месеца (януари 2017 - ноември 2019)
Координатор на проекта:
Будапещенски университет по технологии и икономика (Унгария)
Партньори:
 • Германия
 • Унгария
 • Словения
 • Сърбия
 • Словакия
 • Австрия
 • Хърватия
 • Румъния
 • България
Общ бюджет на проекта:
3 558 581.62€
(ЕФРР: 2 827 421.16€, IPA: 197 373.19€)
Цели:
 • Да се повиши осведомеността относно проблемите с количеството седименти в басейна на река Дунав;
 • Разработване на иновативен подход за транснационално управление на седиментите;
 • Да се засили сътрудничеството между институциите в управлението на седиментите.
Описание на проекта:
В басейна на река Дунав се наблюдава все по-голямо несъответствие между излишък и недостиг на седименти, което води до увеличаване на риска от наводнения, намаляване на възможностите за корабоплаване, затруднения в дейността на водноелектрическите централи и намаляване на биологичното разнообразие. Това прави наносния транспорт и управлението на седиментите неотложни въпроси, които могат да се разглеждат само в широк транснационален обхват, тъй като седиментите не познават административни или политически граници. Липсата на управление на седиментите е призната от Международната комисия за защита на р. Дунав в Плановете за управление на речния басейн на река Дунав от 2009 г. и 2015 г. Основната цел на този проект е да се подобри управлението на водите и седиментите, както и морфологията на река Дунав. За да се запълнят съществуващите пропуски в познанията в тази област, ще се съберат данни за седиментите, като информацията ще се предостави за анализ и ще бъде обобщена в Наръчник за добри практики на методи за мониторинг на седиментите. Освен това ще се изготви базов документ за Седиментния баланс, който ще обяснява негативното влияние на разпространението на седиментите върху риска от наводнения, вътрешното корабоплаване, екологията и дейността на водноелектрическите централи. Възможните решения на тези проблеми ще бъдат представени в изготвен по проекта каталог от мерки. Основните резултати от проекта са изготвянето на първото Ръководство за управление на седиментите, включващо мерки за изпълнение и Седиментно ръководство на заинтересованите страни, състоящо се от подходи за прилагане на мерките, които имат ключов принос към Плана за управление на речния басейн и на Плана за управление на риска от наводнения на река Дунав. Чрез по-добро и устойчиво управление на седиментите в басейна на река Дунав ще се постигнат по-добри условия за навигация, намаляване на рисковете от наводнения, подобрено екологично състояние и устойчиво функциониране на водноелектрическите централи. Освен изброеното по проекта ще бъдат организирани международни семинари, на които ще бъдат обучени 100 експерти, за да се достигне до целевите групи и потребителите, както и за да се постигне ефективно взаимодействие с тях.
Резултати от проекта:
 • 30 експерти, обучени в семинара за наблюдение на седименти
 • Наръчник за добри практики в мониторинга на седиментите
 • 30 специалисти, обучени в цех за балансиране на седименти
 • Базов документ за Баланса на Дунавските седименти
 • 40 специалисти, обучени в семинара по управление на седиментите
 • Каталог на мерките за управление на седиментите
 • Доклад за оценка на риска от седименти
 • Ръководство за управление на Дунавските седименти
 • Ръководство за седименти за заинтересованите страни

За да се запълнят съществуващите пропуски в познанията в тази област са събрани данни за седиментите, като информацията е анализирана и обобщена в Наръчник за добри практики на методи за мониторинг на седиментите.

Освен това се изготви базов документ за Седиментния баланс, който обяснява негативното влияние на разпространението на седиментите върху риска от наводнения, вътрешното корабоплаване, екологията и дейността на водноелектрическите централи. Възможните решения на тези проблеми са представени в изготвен по проекта каталог от мерки.

Основните резултати от проекта са изготвянето на първото Ръководство за управление на седиментите, включващо мерки за изпълнение и Седиментно ръководство на заинтересованите страни, състоящо се от подходи за прилагане на мерките, които имат ключов принос към Плана за управление на речния басейн и на Плана за управление на риска от наводнения на река Дунав.

Базов документ за баланса на Дунавските седименти
Базов документ за баланса на Дунавските седименти

Доклад за оценка на риска от седиментите
Доклад за оценка на риска от седиментите

Наръчник за добри практики по отношение мониторинга на седиментите
Наръчник за добри практики по отношение мониторинга на седиментите

Мерки за управление на седиментите по р. Дунав
Мерки за управление на седиментите по р. Дунав

Седиментно ръководство за заинтересованите страни 1
Седиментно ръководство за заинтересованите страни 1

Седиментно ръководство за заинтересованите страни 2
Седиментно ръководство за заинтересованите страни 2

Ръководство за развитие на седиментното управление по р. Дунав
Ръководство за развитие на седиментното управление по р. Дунав
Статус на проекта:
Актуалната информация може да бъде намерена на адрес www.interreg-danube.eu/danubesediment.

Видеа по проекта

Контакти

Контакти за България:

ИАППД,
Славянска 6, 7000 Русе, България;
Лице за контакт: Светлана Маринова-Денчева,
електронна поща: адрес за електронна поща

За повече информация: сайт на проекта DanubeSediment

Бюлетини

флаг на Румънияфлаг на ЕСфлаг на България

The FAST DANUBE Project is co-financed by the European Union's Connecting Europe Facility
The sole responsibility of this publication lies with the FAST Danube consortium. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.