Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

7ма рамкова програма (FP7)

Сайт на проекта Интрареджио

Проект:
InTraRegio Създаване на интермодална транспортна мрежа чрез основани на знание регионални иновативни изследователски клъстери
Договор за БФП №:
286975
Финансираща програма:
Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие/Региони на знанието
Общ бюджет на проекта:
1 821 519.20 €
Бюджет на ИАППД в проекта:
47 160 €
Продължителност на проекта:
36 месеца (01.01.2012  г. – 31.12.2014  г.)
Цели:
Да подобри капацитета на петте региона за повече и по-добри инвестиции в НИРД и за разработването на изследователски стратегии, които ще допринесат за регионалното социално-икономическо развитие, както и да повиши конкурентоспособността на европейската икономика в областта на транспорта.
Дейности:
Разработване на регионални научноизследователски програми, идентифициране на регионални клъстерни политики и добри практики за прилагане на технологии, изготвяне на сравнителен анализ на регионалните клъстери, определящ приликите и разликите по отношение на методите и процедурите, свързани с развитието на интермодалния транспорт, определяне на обща стратегия за НИРД и организиране на мероприятие за определяне на бъдещите политики, разработване на общ план за действие и бизнес план, организиране на обмен на експерти и съвместни обучения, участие в транснационални семинари, менторски дейности насочени към регионите с по-слабо развит изследователски профил, изготвяне на Международна стратегия за сътрудничество с трети страни.
Партньори:
Консорциумът по проекта включва 18 партньора – представители от публичния, частния и научно изследователския сектор от пет региона – Русе (България), Бремен (Германия), Калабрия (Италия), Мармарис (Турция) и Канарските острови (Испания).