Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

Оперативна програма “Транспорт” 2007 – 2013 г.

Проект:
"Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав"
Продължителност на проекта:
24 месеца (09.10.2013 г. - 30.09.2015 г.)
Общ бюджет на проекта:
3 488 507.63 лв.
ЕФРР: 2 965 231.49 лв. (85% от общото финансиране),
Национално съфинансиране: 523 276.14 лв. (15% от общото финансиране)

Резултати от проекта

В рамките на проекта са изградени девет нови автоматични станции в българската част на река Дунав, които отчитат температура на водата, скоростта на вятъра, атмосферно налягане, видимост и др. данни. Информацията е достъпна онлайн и се визуализира на електронни табла от Ново село до Силистра.

Изработени и доставени са 160 бр. плаващи светещи буйове, 980 бр. несветещи брегови знаци и 20 броя светещи фарове със система за мониторинг. Тази дейност от проекта ще подобри и модернизира системата за навигация в българския участък на реката.

Опорната GPS геодезична мрежа по българския бряг с изградени 198 бр. нови точки с подземен център в близост до българския бряг на река Дунав е друг компонент, чрез който се подобри точността на измерванията.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТ-33/09.10.2013 г., удължен с Анекс №1(ДОПТ-16/29.05.2015 г.), финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос IV „Подобряване на условията на корабоплаването по морските и вътрешно-водните пътища“, номер на проекта BG161PO004-4.0.01-0007