Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

проекти

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014‑2020 *

Банер на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. Банер на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез доставка на оборудване

Проект:
Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез доставка на оборудване
Финансираща програма:
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.
Приоритетна ос:
ПО 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”
Продължителност на проекта:
29 януари 2018 г. - 28 февруари 2022 г.
Общ бюджет на проекта:
20 632 677.38 лв.
(ЕФРР – 17 537 775.77 лв. – 85% Национално съфинансиране – 3 094 901.61 лв. – 15%)
Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ДОПТТИ-1/29.01.2018 г.
Цели:
 • Осигуряване на дълбочини в райони на корабоплаване в българския участък за поддържане от ркм 610 до ркм 375 на река Дунав съгласно Конвенция за режима на корабоплаване по река Дунав от 1949 г, Споразумение между Р. България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на р. Дунав от 1955 г. и Препоръките на Дунавската комисия.
 • Удълбочаване на пристанищни акватории, естествени или изкуствено оформени лимани и зимовници, както и подходи към всички изброени по-горе.
 • Проектният обхват на работа за поддържащото драгиране по критични участъци се основава на данни от провежданите предварителни проучвания по ИСПА-Румъния, който може да бъде проследен в картни листове за местоположение на критични участъци в общия българо-румънски участък (Приложение № 1) и „Таблица 12-4: Обобщение на поддържащия драгаж по участъци и алтернативи” (Приложение № 2).
Дейности:
 • Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка на плаващо съоръжение за драгиране и плаващи тръби за транспортиране на наноси.
 • Изпълнение на доставка на плаващо съоръжение за драгиране и плаващи тръби.
 • Управление на проекта, мониторинг и публичност.
Очаквани резултати:
 • Създаване на условия за изпълнение на международните договорености за подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на р. Дунав в контекста на Конвенция за режима на корабоплаване по Дунава - 1948 г., Споразумение между правителствата на Р. България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на р. Дунав от 1956 г., Меморандум за разбирателство за развитието на общоевропейски транспортен коридор VІІ /река Дунав - 2002 г. и ЗМПВВППРБ.
 • Намаляване броя на критичните участъци с дълбочини под 25 dm.
 • Увеличаване процента на обезпечаване на корабоплавателния път (на многогодишна база) съобразно препоръките на Дунавската комисия.
 • Намаления брой критични участъци с лимитиращи дълбочини ще допринесе до нормален трафик на товари, пътници и поща по вода и тенденции за увеличаването им.
Статус на проекта:

Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2

Проект:
Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2
Проектът е фаза от изпълнението на проект “Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав”, финансиран по ОП “Транспорт” 2007 – 2013 г., включен като Дейност 4 - “Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографни проучвания”, но не е реализиран. Ново проектно предложение беше подадено Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.
Проектно предложение:
BG16M1OP001–4.001. Одобрено за финансиране на 02.03.2016 г.
Финансираща програма:
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.
Приоритетна ос:
ПО 4 – „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”
Продължителност на проекта:
22 месеца (31 март 2016 г. - 31 януари 2018 г.)
Общ бюджет на проекта:
6 146 508 лв.
(ЕФРР: 5 224 531 лв. – 85%, Национално съфинансиране – 921 976 лв. – 15%)
Резултати:
С доставката на специализирания плавателен съд с необходимото оборудване се извършва съвременна проучвателна, по-мащабна и навременна геодезическа и хидрографна дейност в общия българо-румънски участък на река Дунав. По този начин се проследяват хидроморфоложките изменения на реката, състоянието на речното русло, както и движението на седиментите, които са причина за образуването на прагови участъци.
Хидрографен кораб "Дунав 1"

Повишаване на административния капацитет на ИАППД във връзка с изпълнението на проекти по ОПТТИ 2014 – 2020 и подобряване на материално-техническата база на агенцията

Проект:
„Повишаване на административния капацитет на ИАППД във връзка с изпълнението на проекти по ОПТТИ 2014 – 2020 и подобряване на материално-техническата база на агенцията“ с регистрационен номер BG16М1ОP001-5.001-0011 беше одобрен за финансиране от УО през м. септември 2016 г. по приоритетна ос V „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“
Приоритетна ос:
ПО V „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“
Продължителност на проекта:
13 септември 2016 г. - 30 септември 2018 г.
Общ бюджет на проекта:
117 897.28 лв.
(ЕФРР: 100 212.69 лв. – 85%, Национално съфинансиране – 17 684.59 лв. – 15%)
Резултати:
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав" обнови съществуващия си уеб сайт и изгради мобилна версия за улеснен достъп до онлайн съдържание.
Внедрени бяха уеб услуги и интерактивна онлайн платформа за предоставяне на информация и електронни услуги. Чрез подобрената визуализация, Агенцията подпомага по-ефективно корабоплавателите чрез представяне на актуална информация за навигационната обстановка, водните стоежи, критични участъци и услуги, свързани с корабоплаването. Цялата тази информация е с улеснен достъп и през новоизградената мобилна версия на сайта.
В рамките на същия проект бяха проведени още обучения на служители на ИАППД, пряко ангажирани с изпълнението на проекти по ОПТТИ. С тях се цели по-бързо и ефективно изпълнение на дейностите, свързани с подготовка, наблюдение и контрол на проектите, по които ИАППД е бенефициент.

Сигнали за нередности по ОПТТИ

Всяко лице може да подаде сигнал за нередност във връзка с изпълнението на програми и проекти, съфинансирани от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура". Сигналите за нередности могат да са устни или писмени. Сигналите могат да бъдат подавани и анонимно. Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нередностите (нарушенията), възникнали във връзка с изпълнението на конкретни проекти, съфинансирани от Оперативната програма.

Алтернативно, може да подадете Вашия сигнал за нередности по ОПТТИ по някой от следните начини:

 1. на електронна поща: signalsoptti@mtitc.government.bg
 2. на телефони 9409 207 и 9409 375,
 3. в деловодството на Министерството на транспорта и съобщенията
 4. при наличие или съмнение за връзка на някой от служителите в УО на ОПТТИ, компетентни да разглеждат сигнали за нередности, със случая на нередност, до един от следните органи:
  • министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
  • директора на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи - afcosbg@mvr.bg;
  • Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия - https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts_bg.

Обработката на Вашите сигнали се извършва в съответствие с Вътрешните правила за администриране на нередности на УО на ОПТТИ, част от Процедурния наръчник на УО на ОПТТИ, наличен тук