1

2

3

4

5

герб на република България запазен знак на ИАППД

УТВЪРДИЛ,

инж. Павлин Цонев
изпълнителен директор ИАППД
Русе, 15.07.2015 г.

ХАРТА НА КЛИЕНТА
В
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ”