A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Агенцията / Жалби и сигнали

Жалби и сигнали

Определения

 1. Нередност, съгласно определението, дадено в чл. 2, параграф 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагане на тази разпоредба , произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове , което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
 2. Съмнение за измама, съгласно определението, дадено в параграф 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове (НАНЕСИФ), е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама.
 3. Измама (по отношение на разходи), съгласно определението, посочено в чл. 1, параграф 1, буква “a” от Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности, приета на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз, е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
  • използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейския съюз или от бюджети, управлявани пряко от Европейския съюз или от негово име;
  • прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект;
  • разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати първоначално.
 4. Сигнал за нередност, съгласно определението, дадено в параграф 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на НАНЕСИФ, е постъпила, включително от анонимен източник, информация за извършена нередност. За да представлява сигнал за нередност, тази информация като минимум трябва да дава ясна референция за конкретния проект, финансиращата програма, административното звено и описание на нередността.

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе, може да я изпратите чрез:


Подаване на предложения, сигнали и жалби


 Предложения до ИАППД могат да се правят във връзка с осъществяваните от ИАППД функции по смисъла на ЗМПВВППРБ и Устройствения правилник, както и за усъвършенстване на организацията и дейността на Агенцията.

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в общата и специализирана администрация на ИАППД, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Всяко физическо или юридическо лице може да подава предложения и сигнали до ИАППД.

Организирането на работата с предложенията и сигналите се възлагат на Главния секретар на ИАППД.

Служителите от дирекциите на общата и специализираната администрация при ИАППД, на които Главния секретар е възложил изпълнението, разглеждат и при необходимост извършват проверки по предложенията или сигналите, изготвят становища и предложения за решения в установените срокове обективно и законосъобразно.

Предложенията и сигналите трябва да бъдат писмени, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител.

Предложенията и сигналите се приемат и регистрират от служителя с деловодни функции в дирекция АПФСО на ИАППД, или на факс 082/823131. Сигнали за корупция се приемат на интернет страницата на Агенцията чрез линка „Антикорупция", на и-мейл адрес – appd@appd-bg.org , както и чрез писма, пуснати в кутията за сигнали на Агенцията, намираща се на партерния етаж в сградата на ул. „Славянска" № 6.

Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:

 1. трите имена и адреса - за български граждани;
 2. трите имена и личния номер и адреса - за чужденец;
 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес.

За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които касаят факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването в деловодството на ИАППД.

Изпълнителният директор приема граждани всеки работен ден с приемно време от 8.00 до 16.30 часа.


 Уведомление до физическите лица по закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения


 В изпълнение на разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), в сила от 04.05.2023 г., в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) гр. Русе, като задължено лице по този закон, е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения.

Защита по Закона се предоставя на сигнализиращото лице, което по смисъла на Закона е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в работен контекст, включително в качеството му на работник, служител, държавен служител, лице, което упражнява свободна професия, стажант, лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици, кандидат за работа, съдружници, акционери, членове на органи за управление и контрол и други. Защита по Закона се предоставя и на лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал, лица, които са свързани със сигнализиращото лице, например колеги или роднини, юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено или устно. За писмено се счита и подаването по електронна поща. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона на телефонния номер на служителя, отговорен за приемането на сигнали, по други системи за гласови съобщения на същия номер, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок. Каналът за вътрешно подаване на сигнали за нарушения е достъпен на:

Съгласно Закона, в ИАППД, каналът за вътрешно подаване на сигнали се прилага за:

Формуляр за регистриране на сигнали


 

 


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]