A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Агенцията / Специализирана администрация

Специализирана администрация

Дирекция „Хидрология и хидрометеорология”

ФУНКЦИИ

 1. извършва всички хидроложки измервания и целия комплекс от непрекъснати денонощни синоптични и метеорологични наблюдения по р. Дунав в станциите Ново село, Лом, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра;
 2. извършва всички измервания за определяне на ниското и високото корабоплавателно водно ниво;
 3. извършва измервания за определяне скоростите на течението по фарватера, критичните участъци и в района на хидротехническите съоръжения;
 4. извършва измервания за определяне наносния отток на реката при основните хидрометрични станции;
 5. извършва набирания на проби за определяне мътността на водата;
 6. води статистика за образувалите се ледови явления в българския участък от р. Дунав;
 7. извършва изследователска дейност в областта на хидрологията на река Дунав;
 8. създава методология за краткосрочни хидроложки прогнози;
 9. извършва ежедневни, месечни, годишни и многогодишни разработки на метеорологичните данни от станциите на агенцията;
 10. предоставя ежедневно информационните бюлетини на заинтересуваните фирми и организации;
 11. обработва и разпространява в международния обмен хидроложките данни;
 12. създава електронна база от хидроложки и хидрометеорологични данни;
 13. предоставя на заинтересуваните лица необходимата хидроложка и хидрометеорологична информация;
 14. съгласува проектите за строителство по р. Дунав от хидроложка гледна точка;
 15. издава двудневни и седмични прогнози за нивото на реката, както и тридневни - за ледовите явления;
 16. издава ежедневен "Хидрометеорологичен и навигационен бюлетин за р. Дунав";
 17. извършва щормови оповестявания до корабоплавателите, корабособствениците, пристанищата и формированията на Гражданската защита за населението;
 18. изготвя необходимите становища в рамките на компетентността си за Дунавската комисия, смесените българо-румънски комисии, Работната група по вътрешен воден транспорт към ИКЕ при ООН и за други заинтересувани международни организации, свързани с речното корабоплаване;
 19. извършва целия комплекс от хидрографни и морфоложки проучвания в българския участък на р. Дунав от км 845,650 до км 374,100;
 20. извършва измервания в критичните за корабоплаването райони, подходи на пристанища, зимовници (лимани), временни зимни убежища и второстепенни ръкави;
 21. извършва специални измервания за определяне талвега на р. Дунав, пряко свързани с националната принадлежност на островите и с държавната граница;
 22. организира и извършва измерване за хидрографни, лоцмански и навигационни карти на р. Дунав;
 23. подготвя и изработва кадастрални, топографски, навигационни и лоцмански карти на р. Дунав или на отделни участъци от нея;
 24. изработва ситуационни хидрографни планове, хидрографни снимки, надлъжни и напречни профили на р. Дунав, свързани с проектирането и строителството по нея, за нуждите на речния транспорт и по заявка на физически и юридически лица;
 25. поддържа полигоновата и височинната геодезична мрежа по бреговата ивица и развива такива мрежи от по-нисък клас;
 26. извършва измервания за надлъжния профил и за определяне надлъжния наклон на р. Дунав;
 27. извършва хидроморфоложки измервания и проучвания в изпълнение на препоръките на Дунавската комисия, на решенията на Смесената българо-румънска комисия по поддържане и подобряване на фарватера, Смесената техническа комисия за проверка на техническото състояние на моста над река Дунав между Русе и Гюргево и хидравличния режим в зоната на моста, на Съвместната българо-румънска техническа комисия за състоянието на моста на река Дунав при Видин - Калафат и водния режим на реката в района на съоръжението и на Работната група по вътрешен воден транспорт към ИКЕ при ООН;
 28. изследва влиянието на съществуващите хидротехнически съоръжения и анализира въздействието им върху режима на р. Дунав;
 29. извършва изследователска дейност в областта на хидрографията и хидроморфологията на р. Дунав с цел използването й за нуждите на корабоплаването;
 30. следи и анализира морфологичните промени на българския бряг и на принадлежащите му острови, както и образуването на нови такива;
 31. съставя "Паспорт на праговете", изучава и анализира развитието на критичните за корабоплаването райони като функция на времето с цел избор на оптимален вариант за подобряване на условията за корабоплаване;
 32. разработва и съгласува проекти за дъноудълбочителни работи и инженерни мерки в коритото и брега на реката за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на р. Дунав, зимовници и местата, където е необходима своевременна намеса;
 33. осигурява ефективен обмен на информация със сродни български и чуждестранни организации;
 34. осъществява инвеститорска дейност и надзор при извършването на ново строителство за нуждите на агенцията, както и на основни и текущи ремонти на сградния фонд;
 35. съгласува съвместно с дирекция "Поддържане на корабоплавателния път" кариерите за добив на инертни и намивни материали от коритото на реката с оглед избягване на неблагоприятното му влияние върху условията за корабоплаване, изградените хидротехнически съоръжения, рушенето на бреговете и островите;
 36. подготвя, изработва и разпространява електронни навигационни карти съгласно международните стандарти за българския участък на р. Дунав;
 37. извършва необходимите проучвания и измервания, свързани с издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.
 38. организира, ръководи и контролира работата на хидрометеорологичните станции в Ново село, Лом, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра.
За контакти
директор: Христо Енчев
телефон: (082) 2980 33
електронна поща: електронна поща
 

Дирекция „Поддържане на корабоплавателния път”

ФУНКЦИИ

 1. извършва целия комплекс от работите по поддържане на корабоплавателния път по р. Дунав, в подходите на пристанищата, в зимовниците и временните зимни убежища съгласно препоръките на Дунавската комисия и решенията на Смесената българо-румънска комисия по поддържането и подобряването на фарватера;
 2. осигурява изправна и непрекъснато действаща навигационно-пътева обстановка;
 3. извършва необходимите драгажни работи по фарватера, зимовниците и временните зимни убежища с оглед достигане на препоръчаните от Дунавската комисия габарити;
 4. извършва протралване и почистване на плавателния път, плавателните канали, подходите на пристанищата, зимовниците и временните зимни убежища, като организира съответните водолазни и съдоподемни работи;
 5. извършва маневрени и аварийно-спасителни работи;
 6. съгласува съвместно с дирекция "Хидрология и хидрометеорология" кариерите за добив на инертни материали от р. Дунав по отношение на безопасността на корабоплаването;
 7. участва в разработването на проекти и становища при извършване на драгажни работи;
 8. изготвя информация за състоянието на корабоплавателния път и промените в навигационно-пътевата обстановка и издава ежеседмични бюлетини;
 9. осигурява непрекъсната готовност на собствените кораби, плаващите технически средства и знаците от навигационната обстановка;
 10. контролира състоянието и правилната експлоатация на собствените кораби и плаващите технически средства;
 11. планира, организира и осъществява контрол при извършване на текущите, основните и аварийните ремонти на корабите и плаващите технически съоръжения;
 12. изготвя становища в рамките на компетентността си за Дунавската комисия, за смесените българо-румънски комисии за Работната група по вътрешен воден транспорт към ИКЕ при ООН и за други заинтересувани международни организации, свързани с речното корабоплаване;
 13. планира и организира подготовката на корабите и плаващите технически средства за прегледи пред съответните компетентни органи;
 14. отговаря за техническото състояние на електроапаратурата на светещите знаци по навигационната обстановка;
 15. изработва знаковото имущество за навигационната обстановка и извършва профилактика и ремонт на плаващите и бреговите знаци;
 16. участва с наличните технически средства в организирането на аварийни планове по локализиране и събиране на нефтени разливи по корабоплавателния път и приемането на отпадъчни нефтосъдържащи води от транзитно преминаващите през българо-румънския участък на р. Дунав кораби;
 17. осигурява за нуждите на българските речни информационни услуги пълна информация за навигационно-пътевата обстановка в българския участък на река Дунав;
 18. осъществява наблюдения на местоположението и техническото състояние на навигационните знаци в участъка, определен от Смесената българо-румънска комисия по поддържането и подобряването на фарватера, посредством електронна система за наблюдение;
 19. изработва и предоставя на потребителите схеми на корабоплавателния път в критичните райони и временните зимни убежища в участъка от км 610,000 до км 374,100 на река Дунав.
За контакти
директор:
телефон: (082) 2980 29
електронна поща: електронна поща
 
 

Дирекция „Европейски програми, проекти и връзки с обществеността”

ФУНКЦИИ
 1. осъществява дейности по разработване, изпълнение, мониторинг и отчет на проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз и други международни финансови институции и програми, свързани с развитието и поддържането на корабоплавателния път в българския участък на р. Дунав, в качеството си на бенефициент или партньор по тях;
 2. организира и координира участието на агенцията в работата на международни организации, процеси и смесени комисии за сътрудничество в областта на поддържане на вътрешните водни пътища;
 3. координира изготвянето на позиции за участие на агенцията в дейността на специализираните международни организации и ги съгласува с Министерството на външните работи;
 4. разработва програми за развитие на международното сътрудничество, води международната кореспонденция и подпомага изпълнителния директор при организиране, провеждане и участие на международни срещи;
 5. участва в дейността на работни групи, съвети, комисии, комитети и др. на национално, регионално и местно ниво;
 6. осигурява провеждането на информационната политика на агенцията, като организира разработването и разпространението на информационни материали, свързани с дейността на агенцията;
 7. планира и организира връзките на изпълнителния директор със средствата за масово осведомяване, организира пресконференции, официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси във връзка с дейността на агенцията;
 8. отговаря за поддържането и актуализирането на информацията, публикувана на уебсайта на агенцията;
 9. осигурява езикови преводи при провеждане на международни срещи и мероприятия и преводи на материали.
За контакти
директор: Божидар Янков
телефон: (082) 2980 28
електронна поща: електронна поща

© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]