A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Агенцията / Административни услуги

Административни услуги

Съгласуване на проектите за изграждане на хидротехническите и инфраструктурните обекти, извършващи се по реката.

 1. Идентификатор и наименование: 1031 Съгласуване на проектите за изграждане на хидротехническите и инфраструктурните обекти, извършващи се по реката.
 2. Основание: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” – чл. 15, т. 9, чл. 21, т. 17.
 3. Орган, предоставящ услугата: Дирекция „Хидрология и хидрометеорология”.
 4. Звено за административно обслужване: Дирекция АПФСО, гр. Русе, ул. „Славянска” № 6, e-mail: mail address; 082/823133, 082/823134, 082/823135, работно време: 8.00 – 16.30 ч.
 5. Процедура по предоставяне и необходими документи:
  Процедура:
  След подаване на заявлението се извършва следното:
  1. Проверка за пълнота на представената документация, запознаване с предложеното проектно решение, обяснителната записка, установяване на километричното му положение;
  2. Проверка изпълнени ли са изискванията на Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти на МРРБ;
  3. Проверка извършено ли е качествено топографско заснимане на терена;
  4. Проверка координиран ли е обектът в държавната координатна система;
  5. Проверка наличието на проектни трасировъчни данни (изходни точки и ъглово-линейни данни, обвързани с тях) или координатно определени точки на съоръжението, гарантиращи точно отлагане на проекта на терена в съответствие с предвижданията му;
  6. Въз основа на проектната кота дъно на акваторията и подходите към нея в рамките на проекта, проверка проектната дълбочина при НКРН съответства ли на препоръките на ДК;
  7. За брегозащитни и защитни съоръжения кота корона на дига, стена и др. проектът се съгласува от Дирекция „Хидрология и хидрометеорология”, а при наличие на напречни съоръжения (буни) и с Дирекция „Поддържане корабоплавателния път”. ИАППД изразява становището си чрез писмо. Проектът се подпечатва с правоъгълен и кръгъл печат на агенцията и се връща на заявителя.
  Необходими документи:
  Възлагателно писмо – свободен текст, предоставяне на идеен проект за изграждане на хидротехническите и инфраструктурните обекти в българския участък на река Дунав.
 6. Образци на формуляри: Не са налични.
 7. Начини на заявяване: Писмено
  Писменото искане съдържа пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на искането, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива. Писменото искане и приложенията към него могат да се подават чрез посещение на място (на гише) или чрез лицензиран пощенски оператор.
 8. Предоставяне по електронен път: Услугата не се предоставя по електронен път.
 9. Срок на действие на документа: Безсрочен.
 10. Срок за изпълнение: 14 работни дни от постъпване на искането.
 11. Цени и такси:
  1. Цена за изпълнение на услугата: 30.00 лв. на проект съгласно действащ ценоразпис;
  2. Начини на заплащане:
   1. На гише в Дирекция АПФСО с банкова карта на пост терминал;
   2. По банков път по банкова сметка:
             № BG86BUIN70073105194211
             BIC КОД BUINBGSF
             ТБ “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД – РУСЕ
             БУЛСТАТ: 000513106
 12. Осъществяване на контрол: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 13. Обжалване: По ред и срокове в Административнопроцесуалния кодекс.

Изработване на хидрографски снимки, надлъжни и напречни профили на р. Дунав.


Изработване ситуационни хидрографски планове, свързани с проектирането и строителството по реката, за нуждите на речния транспорт и по заявка на физически и юридически лица.

 1. Идентификатор и наименование: 2539 Изработване ситуационни хидрографски планове, свързани с проектирането и строителството по реката, за нуждите на речния транспорт и по заявка на физически и юридически лица.
 2. Основание: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” – чл. 15, т. 6, чл. 21, т. 28.
 3. Орган, предоставящ услугата: Дирекция „Хидрология и хидрометеорология”.
 4. Звено за административно обслужване: Дирекция АПФСО, гр. Русе, ул. „Славянска” № 6, e-mail: mail address; 082/823133, 082/823134, 082/823135, работно време: 8.00 – 16.30 ч.
 5. Процедура по предоставяне и необходими документи:
  Процедура:
  Ситуационни хидрографни планове се изработват посредством хидрографни снимки, за да се определят необходимите действия, свързвани с проектиране и строителство по река Дунав. Необходими документи:
  Възлагателно писмо – свободен текст с посочване на необходимите данни и информация от измервания.
 6. Образци на формуляри: Не са налични.
 7. Начини на заявяване: Писмено или устно, като заявителят избира формата и начина на заявяване.
  Писмено:
  Искане съдържащо пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на искането, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.
  Устно:
  Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
 8. Предоставяне по електронен път: В зависимост от искането на заявителя – сканирано на посочен от него електронен адрес.
 9. Срок на действие на документа: Безсрочен.
 10. Срок за изпълнение: 10 работни дни от постъпване на искането, в зависимост от обема на необходимите измервания.
 11. Цени и такси:
  1. Цена за изпълнение на услугата: съгласно действащ ценоразпис.
  2. Начини на заплащане:
   1. На гише в Дирекция “АПФСО” с банкова карта на пост терминал;
   2. По банков път по банкова сметка:
             № BG86BUIN70073105194211
             BIC КОД BUINBGSF
             ТБ “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД – РУСЕ
             БУЛСТАТ: 000513106
 12. Осъществяване на контрол: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 13. Обжалване: По ред и срокове в Административнопроцесуалния кодекс.

Изработване на топографски карти на р. Дунав или на отделни участъци от нея.

 1. Идентификатор и наименование: 2540 Изработване на топографски карти на р. Дунав или на отделни участъци от нея.
 2. Основание: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” – чл. 15, т. 6, чл. 21, т. 27.
 3. Орган, предоставящ услугата: Дирекция „Хидрология и хидрометеорология”.
 4. Звено за административно обслужване: Дирекция АПФСО, гр. Русе, ул. „Славянска” № 6, e-mail: mail address; 082/823133, 082/823134, 082/823135, работно време: 8.00 – 16.30 ч.
 5. Процедура по предоставяне и необходими документи:
  Процедура:
  С помощта на плавателен съд с монтирани на него ехолот и DGPS се измерва речното дъно в дълбочини или коти посредством ехолота. Заснемат се характерни точки от бреговете за тяхното описване, колоните в зоната на моста Русе – Гюргево и моста Видин – Калафат, както и други хидротехнически съоръжения с DGPS, които се изобразяват на картите в съответни мащаби. С лидар се сканира бреговата ивица с всички сгради, пристанища, кейови стени, насипи за укрепване на брега и други, намиращи се на нея. Необходими документи:
  Възлагателно писмо – свободен текст с посочени координати, данни и информация за заявения участък от реката.
 6. Образци на формуляри:Не са налични.
 7. Начини на заявяване: Писмено или устно, като заявителят избира формата и начина на заявяване.
  Писмено:
  Искане съдържащо пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на искането, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.
  Устно:
  Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
 8. Предоставяне по електронен път:
  В зависимост от искането на заявителя – сканирано на посочен от него електронен адрес.
 9. Срок на действие на документа: Безсрочен.
 10. Срок за изпълнение: 60 работни дни от постъпване на искането, в зависимост от обема на необходимите измервания.
 11. Цени и такси:
  1. Цена за изпълнение на услугата: съгласно действащ ценоразпис.
  2. Начини на заплащане:
   1. На гише в Дирекция “АПФСО” с банкова карта на пост терминал;
   2. По банков път по банкова сметка:
             № BG86BUIN70073105194211
             BIC КОД BUINBGSF
             ТБ “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД – РУСЕ
             БУЛСТАТ: 000513106
 12. Осъществяване на контрол: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 13. Обжалване: По ред и срокове в Административнопроцесуалния кодекс.

Издаване на схема за части от река Дунав, във връзка с разполагане на технически съоръжения с цел извършване на драгажна дейност.

 1. Идентификатор и наименование: 1478 Издаване на схема за части от река Дунав, във връзка с разполагане на технически съоръжения с цел извършване на драгажна дейност.
 2. Основание: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” – чл. 15, т. 10, и т. 18, чл. 22, т. 8.
 3. Орган, предоставящ услугата: Дирекция „Хидрология и хидрометеорология”, Дирекция „Поддържане корабоплавателния път”
 4. Звено за административно обслужване: Дирекция АПФСО, гр. Русе, ул. „Славянска” № 6, e-mail: mail address; 082/823133, 082/823134, 082/823135, работно време: 8.00 – 16.30 ч.
 5. Процедура по предоставяне и необходими документи:
  Процедура:
  След получаване на заявлението Дирекция ХХМ извършва следните действия:
  1. Нанасяне на действащата НПО и трасето на фарватера на лоцманската карта.
  2. Разполагане предложената от заявителя кариера или депо в благоприятно положение спрямо: фарватера, подхода към пристанищни акватории, котвени стоянки, бреговете, островите, критичните за корабоплаване райони, хидрометрични профили, вододайни зони и др.
  3. Съгласуване с Дирекция ПКП за недопускане влошаване на изискванията за безопасно корабоплаване.
  4. Изготвяне скица на кариерата върху цифров модел на лоцманската карта в М 1:25000. Определяне координатите в UTM координатна система на характерни точки от контура на границите на кариерата, трансформиране UTM координатите в елипсоидни географски координати “B” и “L” (географска ширина и дължина) и вписване в табличен вид на скицата.
  ИАППД изразява становището си чрез писмо, придружено със схема на заявения участък с посочени географски координати на участък.
  Необходими документи:
  Възлагателно писмо – свободен текст с посочени координати на заявения участък от реката.
 6. Образци на формуляри: Не са налични.
 7. Начини на заявяване:
  Административната услуга се извършва по искане на заинтересованото физическо и/или юридическо лице, като се подава писмено заявление, като заявителят избира формата и начина на заявяване. Писменото искане следва да съдържа пълното име и адреса на заинтересованото физическо и/или юридическо лице, естеството на искането, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес на електронна поща (ако разполага с такава).
  Писменото искане и приложенията към него могат да се подават чрез посещение на място (на гише), по електронен път – на e-mail: mail address, чрез лицензиран пощенски оператор, телефон, факс.
 8. Предоставяне по електронен път: Услугата не се предоставя по електронен път.
 9. Срок на действие на документа: Безсрочен.
 10. Срок за изпълнение: 14 работни дни от постъпване на искането.
 11. Цени и такси:
  1. Цена за изпълнение на услугата: 30.00 лв. до 1 ркм и по 10.00 лв. на всеки следващ ркм съгласно ценоразпис;
  2. Начини на заплащане:
   1. На гише в Дирекция АПФСО с банкова карта на пост терминал;
   2. По банков път по банкова сметка:
            № BG86BUIN70073105194211
            BIC КОД BUINBGSF
            ТБ “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД – РУСЕ
            БУЛСТАТ: 000513106
 12. Осъществяване на контрол: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 13. Обжалване: По ред и срокове в Административнопроцесуалния кодекс.

Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.

 1. Идентификатор и наименование: 395 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.
 2. Основание: Закон за водите – чл. 46, ал. 1, т. 4, чл. 52, ал. 1, т. 2, Устройствен правилник на ИА ППД – чл. 9а.
 3. Орган, предоставящ услугата: Изпълнителния директор на ИА ППД.
 4. Звено за административно обслужване: Дирекция АПФСО, гр. Русе, ул. “Славянска” № 6, e-mail: mail address; 082/823133, 082/823134, 082/823135, работно време: 8.00 – 16.30 ч.
 5. Процедура по предоставяне и необходими документи:
  Процедура:
  1. След заявяване на услугата, органа по издаване на разрешителното в 20-дневен срок от постъпване на заявлението:
   • проверява дали заявлението съдържа изискващата се информация и приложения, съгласно обявения образец и дали съдържанието на приложените документи, отговарят на изискванията на Закона за водите;
   • извършва преценка по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите.
  2. Органът, който издава разрешителното или оправомощено от него лице изготвят съобщение, което отговаря на изискванията на чл. 62а Закона за водите. Съобщението се изпраща на кмета на съответната община и се публикува в интернет страницата на ИА ППД. В 14-дневен срок от обявяване на съобщението, заинтересуваните лица могат:
   • да подадат възражения срещу издаване на разрешителното;
   • да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.
  3. Органът, който издава разрешителното може да назначи комисия за разглеждане на постъпили възражения или предложения, която да се произнесе по тях;
  4. Органът отказва издаване на разрешително за ползване на воден обект, когато е налице едно от основанията на чл. 68 от Закона за водите;
  5. Разрешителното или решението за отказ в едноседмичен срок се изпращат на заявителя, на съответната общинска администрация, на заинтересуваните лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното и заедно с преценката на Министерство на околната среда и водите.
  Необходими документи:
  1. Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав по образец;
  2. Предпроектни проучвания, доказващи, че няма да има негативни влияния върху корабоплавателния път, бреговете, островите и хидротехническите съоръжения;
  3. Становище от Министерство на отбраната за съгласуване на определения участък;
  4. Схема (скица) на заявения участък, посочваща местоположението на участъка с географски координати на границите на участъка;
  5. Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното.
 6. Образци на формуляри:
  1. Образец на заявление откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дунав;
 7. Начини на заявяване: Писмено.
  Писменото искане съдържа пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на искането, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.
 8. Предоставяне по електронен път: Услугата не се предоставя по електронен път.
 9. Срок на действие на документа: Срокът на действие на План за управление на речните басейни.
 10. Срок за изпълнение: В 20-дневен срок от подаване на Заявлението за издаване на разрешително за ползване на воден обект, административният орган или упълномощено от него лице проверява дали заявлението съдържа изискващите се информация и приложения, съгласно обявения образец и дали приложените документи отговарят на изискванията на закона. Когато не са изпълнени изискванията на закона, заявителят се уведомява да отстрани нередностите в 2-месечен срок. В 20-дневен срок от изтичане на срока за отстраняване на нередностите се изготвя съобщение, съдържащо всички необходими реквизити съгласно чл. 62а от Закона за водите. Съобщението се изпраща на кмета на съответната община за публично обявяване. В 14-дневен срок от обявяването, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаване на разрешителното или да предложат условия при които то да бъде издадено. В 14-дневен срок от изтичане на срокът за получаване на възражения и/или предложения, административният орган издава разрешителното, ако са спазени изискванията на Закона за водите. При постъпили възражения срокът за произнасяне се удължава с един месец.
 11. Цени и такси:
  1. Цени за изпълнение на услугата: 500.00 лв. съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на МТИТС, Глава Осем;
  2. Начини на заплащане:
   1. На гише в Дирекция АПФСО с банкова карта на пост терминал;
   2. По банков път по банкова сметка:
            № BG86BUIN70073105194211
            BIC КОД BUINBGSF
            ТБ “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД – РУСЕ
            БУЛСТАТ: 000513106
 12. Осъществяване на контрол: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 13. Обжалване: Разрешителното или решението за отказ за издаване на разрешително подлежат на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14–дневен срок пред Административен съд - гр. Русе.

Продължаване срока на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав.

 1. Идентификатор и наименование: 2534 Продължаване срока на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав.
 2. Основание: Закон за водите – чл. 78, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 2; Наредба за ползването на повърхностни води – Глава втора, Раздел V Изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешително за използване на повърхностни води.
 3. Орган, предоставящ услугата: Изпълнителния директор на ИА ППД.
 4. Звено за административно обслужване: Дирекция АПФСО, гр. Русе, ул. „Славянска” № 6, e-mail: mail address; 082/823133, 082/823134, 082/823135, работно време: 8.00 – 16.30 ч.
 5. Процедура по предоставяне и необходими документи:
  Процедура: Продължение срока на действие на разрешителното се извършва с решение на органа по молба на титуляра на разрешителното.
  Компетентният орган проверява в 20-дневен срок дали заявлението за продължаване съдържа изискващата се информация, както и съдържанието на придружаващите го документи.
  Когато не са изпълнени изискванията, органа уведомява писмено заявителя да отстрани несъответствията в двумесечен срок.
  При неотстраняване на несъответствията, документите не се разглеждат и процедурата се прекратява.
  Когато са изпълнени изискванията или посочените несъответствия са отстранени в указания срок, компетентният орган се произнася в 20-дневен срок с мотивирано решение за продължаване или с мотивиран отказ.
  Необходими документи:
  1. Заявление за продължаване срока на разрешително (чл. 78, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 2) - по образец.
  2. Документ за платена такса за продължаване срока на разрешителното.
  3. Информация, относно изпълнение на задължението за собствен мониторинг.
 6. Образци на формуляри:
  1. Образец на заявление за продължаване срока на разрешително (чл. 78, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 2).
 7. Начини на заявяване: Писмено
  Писменото искане съдържа пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на искането, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.
 8. Предоставяне по електронен път: Услугата не се предоставя по електронен път.
 9. Срок на действие на документа: Срокът на прилагане на действащия към момента на издаването на решението План за управление на речният басейн.
 10. Срок за изпълнение: 20 дни от постъпване на искането.
 11. Цени и такси:
  1. Цена за изпълнение на услугата: 100.00 лв. съгласно Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Глава Осем
  2. Начини на заплащане:
   1. На гише в Дирекция АПФСО с банкова карта на пост терминал;
   2. По банков път по банкова сметка:
            № BG86BUIN70073105194211
            BIC КОД BUINBGSF
            ТБ “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД – РУСЕ
            БУЛСТАТ: 000513106
 12. Осъществяване на контрол: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 13. Обжалване: Решението на органа за продължаване срока на разрешителното или решението за отказ подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.

Изменение на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав

 1. Идентификатор и наименование: 2536 Изменение на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав
 2. Основание: Закон за водите - чл. 72 и следващи, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 2; Наредба за ползването на повърхностни води – Глава втора, Раздел V Изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешително за използване на повърхностни води.
 3. Орган, предоставящ услугата: Изпълнителния директор на ИА ППД
 4. Звено за административно обслужване: Дирекция АПФСО, гр. Русе, ул. „Славянска” № 6, e-mail: mail address; 082/823133, 082/823134, 082/823135, работно време: 8.00 – 16.30 ч.
 5. Процедура по предоставяне и необходими документи:
  Процедура:
  Изменение на разрешителното се извършва с решение на органа:
  • по молба на титуляра на разрешителното;
  • служебно по чл. 73 и чл. 74 от Закона за водите.
  Компетентният орган проверява в 20-дневен срок дали заявлението за изменение на разрешителното съдържа изискващата се информация, както и съдържанието на придружаващите го документи.
  Когато не са изпълнени изискванията, органа уведомява писмено заявителя да отстрани несъответствията в двумесечен срок.
  При неотстраняване на несъответствията, документите не се разглеждат и процедурата се прекратява.
  Когато искането е за изменение без промяна на параметрите в издаденото разрешително и са изпълнени изискванията или посочените несъответствия са отстранени в указания срок, компетентният орган се произнася в 20-дневен срок с мотивирано решение за изменение или с мотивиран отказ.
  Когато заявлението за изменение е свързано с промяна на параметрите на разрешеното ползване и не са налице основания за отказ, компетентният орган изготвя съобщение до съответната община. След изтичане на едномесечен срок от обяваване на изменението, органа се произнася с мотивирано решение за изменение или с мотивиран отказ.
  Необходими документи:
  1. Заявление за изменение на разрешително (чл. 79, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 2) - по образец;
  2. Документ за платена такса за изменение на разрешителното;
  3. Информация, относно изпълнение на задължението за собствен мониторинг;
  4. Мотиви и обосновка на исканото изменение, придружени с необходимите документи.
 6. Образци на формуляри:
  1. Заявление за изменение на разрешително (чл. 79, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 2);
 7. Начини на заявяване: Писмено
  Писменото искане съдържа пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на искането, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.
 8. Предоставяне по електронен път: Услугата не се предоставя по електронен път.
 9. Срок на действие на документа: Срокът на прилагане на действащия към момента на издаването на решението План за управление на речният басейн.
 10. Срок за изпълнение:
  • 20 дни от постъпване на искането, когато е без промяна на параметрите на издаденото разрешително;
  • 60 дни от постъпване на искането, когато е с искане на промяна на параметрите на издаденото разрешително.
 11. Цени и такси:
  1. Цена за изпълнение на услугата: 250.00 лв. съгласно Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Глава Осем;
  2. Начини на заплащане:
   1. На гише в Дирекция АПФСО с банкова карта на пост терминал;
   2. По банков път по банкова сметка:
            № BG86BUIN70073105194211
            BIC КОД BUINBGSF
            ТБ “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД – РУСЕ
            БУЛСТАТ: 000513106
 12. Осъществяване на контрол: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 13. Обжалване: Решението на органа за изменение на разрешителното или решението за отказ подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.

Преиздаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.

 1. Идентификатор и наименование: 2537 Преиздаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.
 2. Основание: Закон за водите - чл. 79, ал. 3, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 2
 3. Орган, предоставящ услугата: Изпълнителния директор на ИА ППД.
 4. Звено за административно обслужване: Дирекция АПФСО, гр. Русе, ул. „Славянска” № 6, e-mail: mail address; 082/823133, 082/823134, 082/823135, работно време: 8.00 – 16.30 ч.
 5. Процедура по предоставяне и необходими документи:
  Процедура: Правата по издадено разрешително могат да бъдат прехвърлени по молба на титуляра на разрешителното или на правоприемниците му при смърт на физическо лице, ако молителите отговарят на условията за издаване на разрешителното. Заявлението е в свободен текст. При смърт на титуляра на разрешителното - физическо лице или при прекратяване на титуляр - юридическо лице, лицата придобили право на собственост съответно правоприемниците подават заявление дали желаят да се ползват от правата по издаденото разрешително в тримесечен срок.
  Органа разглежда подаденото заявление за преиздаване на разрешителното, като преценява дали правоприемниците отговарят на условията за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
  Ако органът прецени, че заявителите отговарят на условията и заявлението е подадено в предвидения в закона тримесечен срок, преиздава разрешителното на тяхно име в 20-дневен срок;
  Ако заявителите не отговарят на условията, органа отказва преиздаване на разрешителното.
  Необходими документи:
  Заявление за преиздаване на разрешителното - свободен текст.
 6. Образци на формуляри:Не са налични.
 7. Начини на заявяване: Писмено или устно, като заявителят избира формата и начина на заявяване.
  Писмено:
  Искане съдържащо пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на искането, дата и подпис. Документите могат да се подават чрез посещение на място (на гише), по електронен път – на e-mail: mail address, чрез лицензиран пощенски оператор, телефон, факс. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща (ако разполага с такива).
  Устно:
  Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило
 8. Предоставяне по електронен път: Услугата не се предоставя по електронен път.
 9. Срок на действие на документа: Срокът на прилагане на действащия към момента на издаването на решението План за управление на речният басейн.
 10. Срок за изпълнение: 20 дни от постъпване на искането.
 11. Цени и такси:
  1. Цена за изпълнение на услугата: 250.00 лв. съгласно Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Глава Осем;
  2. Начини на заплащане:
   1. На гише в Дирекция АПФСО с банкова карта на пост терминал;
   2. По банков път по банкова сметка:
            № BG86BUIN70073105194211
            BIC КОД BUINBGSF
            ТБ “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД – РУСЕ
            БУЛСТАТ: 000513106
 12. Осъществяване на контрол: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 13. Обжалване: Разрешителното или решението за отказ за преиздаване на разрешително подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.

Регистри и бази данни, поддържани от ИАППД:

 1. Публичен регистър на издаваните разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.
 2. База данни за НПО.
 3. База данни за критични участъци.
 4. База данни ЕНК.

Вътрешни правила
Вътрешни правила за организация на административното обслужване
Прегледайте или изтеглете файл за Вътрешни правила от тук

План за приемане и обработване на отпадъци
ПЛАН ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ на пристанище със специално предназначение на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ - Русе
Прегледайте или изтеглете файл за План за приемане и обработване на отпадъци от тук


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]