A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Агенцията / Профил на купувача

Профил на купувача

Поръчки

Обща информация за възложителя:

Обществени поръчки-профил на купувача в ЦАИС ЕОП след 01.01.2020 г.

Обществени поръчки обявени след 1.10.2014 г. до 31.12.2019 г.


 

 

 Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав по ркм 610.00 до ркм 374.10

Дата
31.10.2019 г.
№ в РОП
00042-2019-0012

Съвместно възлагане на МТИТС и ИА ППД

Обявление за поръчка 
(Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (775848)
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Строителство
Краен срок за подаване на документи
Понеделник, 02.12.2019 г., 17:30 ч.

РАБОТА НА КОМИСИЯТА

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ


 

 „Доставка чрез покупка на плавателни съдове за извършване на драгажна дейност“ с три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на маневрен кораб“;
Обособена позиция № 2: „Доставка на несамоходен шалан“;
Обособена позиция № 3: „Доставка на понтон“.

Дата
09.08.2019 г.
№ в РОП
00665-2019-0005
По проект
BG16M1OP001‑4.001‑0006 „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънския участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“ със средства по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014‑2020 г.
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Доставки
Краен срок за подаване на документи
Вторник, 24.09.2019 г., 16:45 ч.

РАБОТА НА КОМИСИЯТА

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА3.08.2020удостоверение за време

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3


 

 „Доставка чрез покупка на драга за драгиране и тръби за транспортиране на наноси“ с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на драга за драгиране на наноси“;
Обособена позиция № 2: „Доставка на тръби за транспортиране на наноси“.

Дата
05.08.2019 г.
№ в РОП
00665-2019-0004
По проект
BG16M1OP001‑4.001‑0006 „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънския участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“ със средства по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014‑2020 г.
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Доставки
Краен срок за подаване на документи (след промяна)
Петък, 27.09.2019 г., 16:45 ч.

РАБОТА НА КОМИСИЯТА

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1


 

 Договаряне без предварително обявяване, с предмет: "Доставка на дизелово моторно гориво за плавателни съдове и отопление за нуждите на „Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав"

Дата
29.01.2019 г.

№ в РОП
00665-2019-0003

По проект

Статус
Възложена

Обект на процедурата
Доставка

Краен срок за подаване на документи

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез покупка на драга за драгиране и тръби за транспортиране на наноси"

Дата
16.01.2019 г.

№ в РОП
00665-2019-0002

По проект
BG16M1OP001‑4.001‑0006 „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънския участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“ със средства по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014‑2020 г.

Статус
Прекратена

Обект на процедурата
Доставки

Краен срок за подаване на документи
Вторник, 20.02.2019 г., 16:45 ч.

РАБОТА НА КОМИСИЯТА

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ


 

 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на плавателни съдове за извършване на драгажна дейност“

Дата
11.01.2019 г.

№ в РОП
00665-2019-0001

По проект
BG16M1OP001‑4.001‑0006 „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънския участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“ със средства по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014‑2020 г.

Статус
Прекратена

Обект на процедурата
Доставки

Краен срок за подаване на документи (удължен срок за подаване на документи)
Сряда, 27.02.2019 г., 16:45 ч.

РАБОТА НА КОМИСИЯТА

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ


 

 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка и инсталиране на 10 автоматични станции за измерване на водното ниво“

Дата
12.11.2018 г.

№ в РОП
00042-2018-0011

По проект
FAIRway Danube, финансиран от МСЕ, сектор „Транспорт“, споразумение за финансиране № INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119.

Статус
Възложена

Обект на процедурата
Доставки

Краен срок за подаване на документи
Вторник, 18.12.2018 г., 17:30 ч.

РАБОТА НА КОМИСИЯТА

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ


 

 Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от ркм 610.000 до ркм 374.100

Дата
13.03.2017 г.

№ в РОП
00042-2017-0004

Съвместно възлагане на МТИТС и ИА ППД

Обявление за поръчка 
(Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (775848)

Статус
Възложена

Обект на процедурата
Строителство

Краен срок за подаване на документи
Вторник, 02.05.2017 г., 17:30 ч.

 РЕШЕНИЕ | 13.03.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА | 13.03.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ДОКУМЕНТАЦИЯ | 14.03.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА | 14.03.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 РАЗЯСНЕНИЕ № 1 | 31.03.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 РАЗЯСНЕНИЕ № 2 | 31.03.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 РАЗЯСНЕНИЕ № 3 | 3.04.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 РАЗЯСНЕНИЕ № 4 | 10.04.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 РАЗЯСНЕНИЕ № 5 | 13.04.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 РАЗЯСНЕНИЕ № 6 | 13.04.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 РАЗЯСНЕНИЕ № 7 | 21.04.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 РАЗЯСНЕНИЕ № 8 | 25.04.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 РАЗЯСНЕНИЕ № 9 | 25.04.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

РАБОТА НА КОМИСИЯТА

ПРОТОКОЛИ

 ПРОТОКОЛ №1 | 22.06.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОТОКОЛ №2 | 24.07.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОТОКОЛ №3 | 24.07.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОТОКОЛ №4 | 24.07.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 10.07.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ДОКЛАД | 24.07.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ

 ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ | 24.07.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ДОГОВОР Д-5 | 21.03.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА | 21.03.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА | 21.03.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | 18.06.2020

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ


 

 Покупка на малък кораб за специализирани измервания

Дата
06.03.2017 г.

№ в РОП
00042-2017-0003

По проект
FAIRway Danube, финансиран от МСЕ, сектор „Транспорт“, споразумение за финансиране № INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119.

Статус
Възложена

Обект на процедурата
Доставки

Краен срок за подаване на документи
Понеделник, 24.04.2017 г., 17:30 ч.

 РЕШЕНИЕ | 9.03.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА | 9.03.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ДОКУМЕНТАЦИЯ | 10.03.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА | 10.03.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 РАЗЯСНЕНИЕ № 1 | 14.03.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

РАБОТА НА КОМИСИЯТА

 ПРОТОКОЛ №1 | 28.04.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОТОКОЛ №2 | 25.05.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОТОКОЛ №3 | 25.05.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 15.05.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА | 25.05.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ

 ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ | 25.05.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ДОГОВОР

 ДОГОВОР | 24.07.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА | 24.07.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР | 12.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ


 

 Покупка на маркиращ кораб

Дата
04.03.2017 г.

№ в РОП
00042-2017-0002

По проект
FAIRway Danube, финансиран от МСЕ, сектор „Транспорт“, споразумение за финансиране № INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119.

Статус
Възложена

Обект на процедурата
Доставки

Краен срок за подаване на документи
Четвъртък, 20.04.2017 г., 17:30 ч.

РЕШЕНИЕ | 7.03.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | 23.03.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА | 7.03.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ | 6.03.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА | 6.03.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ СЛЕД ПРОМЯНА | 23.03.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА СЛЕД ПРОМЯНА | 23.03.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА СЛЕД ПРОМЯНА | 23.03.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

РАЗЯСНЕНИЕ № 1 | 10.03.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

РАЗЯСНЕНИЕ № 2 | 21.03.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

РАЗЯСНЕНИЕ № 3 | 24.03.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

РАЗЯСНЕНИЕ № 4 | 10.04.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

РАЗЯСНЕНИЕ № 5 | 10.04.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

РАБОТА НА КОМИСИЯТА

ПРОТОКОЛ № 1 | 13.04.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 7.07.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ПРОТОКОЛ № 2 | 24.07.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ПРОТОКОЛ № 3 | 24.07.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА | 24.07.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ | 24.07.2017

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА | 30.08.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ДОГОВОР

 ДОГОВОР | 30.08.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР | 12.10.2017

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ


 

 „Доставка чрез покупка на гориво за дизелови двигатели и за отопление за нуждите на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"”

 РЕШЕНИЕ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ДОГОВОР

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ДОГОВОРА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ДЕКЛАРАЦИИ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ


 

 „Доставка чрез покупка на малък кораб за специализирани изследвания”

Дата
12.12.2016 г.

Номер в РОП
00042-2016-0006

По проект
FAIRway Danube, финансиран от МСЕ, сектор “Транспорт”, споразумение за финансиране № INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119.

Статус
Прекратена

Обект на процедурата
Доставки

Краен срок за подаване на документи
Сряда, 18.01.2017 г., 17:30 ч.

 РЕШЕНИЕ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ДОКУМЕНТАЦИЯ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 РАЗЯСНЕНИЕ № 1 ОТ 11.01.2017 Г.

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (17.01.2017 Г.)

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ


 

Доставка чрез покупка на течни горива за нуждите на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

Дата
24.10.2016 г.

Номер в РОП

Обявление за поръчка 
(Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (000513106)

Статус

Обект на процедурата

Краен срок за подаване на документи

 РЕШЕНИЕ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ДОКУМЕНТАЦИЯ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ДОКЛАД

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОТОКОЛ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ


 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ОТ 2016 Г. ЗА:

 ДОСТАВКИ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 УСЛУГИ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 СТРОИТЕЛСТВО

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ


 

Доставка на горива за дизелови двигатели за обекти на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

РЕШЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ДОГОВОР

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ИНФОРМАЦИЯ по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки

За датата, основанието и размера на всяко плащане по договор на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка чрез покупка на горива за дизелови двигатели за обекти на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"”

ДОГОВОР № Д–243/09.07.2015 г.

Изпълнител: „САКСА” ООД

Извършени плащания:
Дата Размер Основание
22.07.2015 г. 39 446.59 лв. Ф–ра № 00001373362/15.07.2015 г.
02.09.2015 г. 36 877.08 лв. Ф–ра № 0000140061/27.08.2015 г.
10.11.2015 г. 36 768.24 лв. Ф–ра № 0000144608/03.11.2015 г.
19.11.2015 г. 2 387.30 лв. Ф–ра № 0000145164/11.11.2015 г.
18.12.2015 г. 36 391.97 лв. Ф–ра № 0000146595/04.12.2015 г.
21.12.2015 г. 26 014.07 лв. Ф–ра № 0000147280/15.12.2015 г.
16.03.2016 г. 32 170.28 лв. Ф–ра № 0000150982/09.03.2016 г.

 

Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

Дата
08.06.2015 г.

Номер в РОП
9042569

Отваряне на оферти
18.06.2015 г. от 11:00 часа
ПОКАНА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – МЕТОДИКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – СПИСЪК С ДОСТАВКИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – ДОГОВОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРОТОКОЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ЗОП
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПЛАН ЗА ОХРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ИНФОРМАЦИЯ по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки

За датата, основанието и размера на всяко плащане по договор на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"”

ДОГОВОР № Д–46/29.06.2015 г.

Изпълнител: „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ - ЩИТ” ЕООД

Извършени плащания:
Дата Размер Основание
07.08.2015 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000002903/31.07.2015 г.
02.09.2015 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000002957/01.09.2015 г.
09.11.2015 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000003001/05.10.2015 г.
09.11.2015 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000003056/02.11.2015 г.
09.12.2015 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000003104/01.12.2015 г.
07.01.2016 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000003155/04.01.2016 г.
04.02.2016 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000003201/01.02.2016 г.
09.03.2016 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000003250/01.03.2016 г.
12.04.2016 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000003302/04.04.2016 г.

 

Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

Дата
08.06.2015 г.

Номер в РОП
9042569

Отваряне на оферти
18.06.2015 г. от 11:00 часа
ПОКАНА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – МЕТОДИКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – СПИСЪК С ДОСТАВКИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – ДОГОВОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРОТОКОЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ЗОП
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПЛАН ЗА ОХРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ИНФОРМАЦИЯ по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки

За датата, основанието и размера на всяко плащане по договор на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"”

ДОГОВОР № Д–46/29.06.2015 г.

Изпълнител: „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ - ЩИТ” ЕООД

Извършени плащания:
Дата Размер Основание
07.08.2015 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000002903/31.07.2015 г.
02.09.2015 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000002957/01.09.2015 г.
09.11.2015 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000003001/05.10.2015 г.
09.11.2015 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000003056/02.11.2015 г.
09.12.2015 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000003104/01.12.2015 г.
07.01.2016 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000003155/04.01.2016 г.
04.02.2016 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000003201/01.02.2016 г.
09.03.2016 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000003250/01.03.2016 г.
12.04.2016 г. 5 598.00 лв. Ф–ра № 0000003302/04.04.2016 г.

 

Доставка на стоманени въжета

Дата
01.04.2015 г.

Номер в РОП
9040398

Отваряне на оферти
11.04.2015 г. от 11:00 часа
ПОКАНА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – МЕТОДИКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – СПИСЪК С ДОСТАВКИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – ДОГОВОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРОТОКОЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ЗОП
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ИНФОРМАЦИЯ по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки

За датата, основанието и размера на всяко плащане по договор на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на стоманени въжета”

ДОГОВОР № Д–30/12.05.2015 г.

Изпълнител: „БИБО” ООД

Извършени плащания:
Дата Размер Основание
08.06.2015 г. 6 360 лв. Ф–ра № 1000000060/19.05.2015 г.
08.07.2015 г. 1 792.30 лв. Ф–ра № 1000000066/01.07.2015 г.
28.08.2015 г. 6 720.00 лв. Ф–ра № 1000000077/26.08.2015 г.
23.10.2015 г. 3 120.00 лв. Ф–ра № 1000000090/19.10.2015 г.
25.11.2015 г. 3 120.00 лв. Ф–ра № 1000000098/23.11.2015 г.
07.12.2015 г. 3 600.00 лв. Ф–ра № 1000000101/02.12.2015 г.
26.01.2016 г. 3 120.00 лв. Ф–ра № 1000000107/20.01.2016 г.

 

Доставка на автомобил — пикап с повишена проходимост

Дата
30.01.2015 г.

Номер в РОП
9038515

По проект
"Интегрирано управление на водите на река Дунав", ОП Трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2007-2013 г.

Обект на процедурата
Доставки

Отваряне на оферти
12.02.2015 г. от 14:00 часа
ПОКАНА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – МЕТОДИКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ДОГОВОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРОТОКОЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ЗОП
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ИНФОРМАЦИЯ по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки

За датата, основанието и размера на всяко плащане по договор на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на автомобил – пикап”, финансирана по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество “Румъния – България” 2007–2013 г. в рамките на проект “Интегрирано управление на водите на река Дунав” 2SR—2.1—1, MIS—ETC код 161.

ДОГОВОР № Д–13/04.03.2015 г.

Изпълнител: „НИКОМ – РУСЕ” ООД

Извършени плащания:
Дата Размер Основание
20.03.2015 г. 71 389.04 лв. Ф–ра № 0000400825/10.03.2015 г.

 

Доставка на DGPS система за очертание на брегова линия на р. Дунав

Дата
26.01.2015 г.

Номер в РОП
9038335

По проект
"Интегрирано управление на водите на река Дунав", ОП Трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2007-2013 г.

Обект на процедурата
Доставки

Отваряне на оферти
09.02.2015 г. от 11:00 часа
ПОКАНА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – МЕТОДИКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – СПИСЪК С ДОСТАВКИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – ДОГОВОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ПРОТОКОЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ЗОП
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 16 от Закона за обществените поръчки

За датата, основанието и размера на всяко плащане по договор на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на DGPS система”, в рамките на проект “Danube WATER - Интегрирано управление на водите на р. Дунав”, 2SR–2.1–1, MIS–ETC код 161 финансиран по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество “Румъния – България” 2007–2013 г.

ДОГОВОР № Д–14/09.03.2015 г.

Изпълнител: „Българска геоинформационна компания” ООД

Извършени плащания:
Дата Размер Основание
20.03.2015 г. 10 524.00 лв. Ф–ра № 0000001464/16.03.2015 г.
24.03.2015 г. 42 096.00 лв. Ф–ра № 0000001466/23.03.2015 г.
  Общо: 52 620.00 лв.  

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 16 от Закона за обществените поръчки

ОТНОСНО: публична покана „Доставка на DGPS система” в рамките на проект „Danube WATER – Интегрирано управление на водите на р. Дунав”, 2SR–2.1–1, MIS–ETC код 161 финансиран по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество „Румъния – България” 2007–2013 г.

Гаранцията за изпълнение в цитираната по-горе процедура е освободена от ИАППД на основание чл. 63 ЗОП на единствения участник в процедурата на 31.03.2015 г.


 

Изпълнение на геодезически услуги за определяне на координати и височини на български и румънски пегели за измерване на водното ниво на река Дунав

Дата
30.12.2014 г.

Номер в РОП
00665–2014–0004

По проект
"Интегрирано управление на водите на река Дунав, ОП Трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2007-2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4: ВИДИН – КАЛАФАТ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.5: РУСЕ – ГЮРГЕВО
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.6: СИЛИСТРА – ОСТРОВ
ДОКЛАД (ПО ЧЛ. 92А, АЛ. 5 ЗОП) И ПРОТОКОЛ (ПО ЧЛ. 92А, АЛ. 2 ЗОП)
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
СТАНОВИЩЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

Пазарни консултации

 

 Покупка на кораб за маркиране на корабоплавателния път

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Трайчо Дамянлиев

Окончателен доклад

 ИМТ - ЕООД

Запитване за оферта

      
      Здравейте,
      Във връзка с изпълнение на проект, бих желала да получа оферта
      относно оборудване за речен кораб: еднолъчев ехолот, радар (тип
      Overlay), ECDIS карта, AIS транспондер, gyrocompass. Интерес
      представляват технически характеристики на уредите, модели и
      цени. Уредите ще се използват за нуждите на кораб с размери:
      дължина 25-35 м, ширина 7-9 м, газене 1.4 м.

      Благодаря предварително,
      Десислава Македонска
      ИА ППД-Русе
      082/823133, факс 082/823131
     
      
      Здравейте,
      Във връзка с Ваше запитване и съгласно проведения разговор, Ви
      изпращаме за информация наша бюджетна оферта 2736 / 02.11.2015 г.
      за доставка на необходимо навигационно оборудване за речен кораб
      съгласно Наредба 22 на Морска Администрация.

      Best Regards,
      Sofia Shileva
      International Marine Technologies Ltd.
      Tel.: 00359 82 828216
      Fax: 00359 82 822230
      e-mail: info@imt.bg

      ----- Original Message ----- From: "Десислава Стоянова Балчева"
      <d.balcheva@appd-bg.org>
      To: <sales@imt.bg>
      Sent: Friday, October 30, 2015 4:12 PM
      Subject: оборудване за речен кораб
      >
      >
      > Здравейте,
      > Във връзка с изпълнение на проект, бих желала да получа оферта
      > относно оборудване за речен кораб: еднолъчев ехолот, радар (тип
      > Overlay), ECDIS карта, AIS транспондер, gyrocompass. Интерес
      > представляват технически характеристики на уредите, модели и
      > цени. Уредите ще се използват за нуждите на кораб с размери:
      > дължина 25-35 м, ширина 7-9 м, газене 1.4 м.
      >
      > Благодаря предварително,
      > Десислава Македонска
      > ИА ППД-Русе
      > 082/823133, факс 082/823131
     

 


 

Покупка на малък кораб за специализирани измервания

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Трайчо Дамянлиев  Елена Борисова

Доклад на Т. Дамянлиев  Доклад на Е. Борисова

Българска геоинформационна компания

  
  Здравей г-н Ялъмов,
  В крайно ограниченото време, с което разполагам, мога да ви
  направя следните предложения за интересуващите ви видове
  оборудване.
  1. Нивелир: Trimble DiNi 07 (моля, виж приложената
  спецификация), с масивна дървена тринога, 4-m сгъваеми
  лати – 2 бр., жабки – 2 бр., стойки за латите – 2 бр.;
  индикативка цена 7900 лв.
  2. Ехолот: Ohmex Sonarmite (моля, виж приложената
  спецификация), съгласно офертата от 08.06.2015 г.;
  индикативна цена 9900 лв.
  3. Далекомер: Laser Technology TruPulse (моля, виж
  приложената спецификация); индикативка цена 2950 лв.
  4. ГНСС система – подвижен и базов приемник с радиовръзка:
  Trimble R2 (подвижен; моля, виж приложената спецификация),
  SPS855 (базов; моля, виж приложената спецификация), контролер
  Trimble TSC3 или Slate, карбонов щок 2 m с бипод, скоба за
  контролера, масивна дървена тринога с глава за центриране с
  оптически отвес, дребни принадлежности (устройства за зареждане
  и др.), софтуер за последваща обработка. Индикативна цена
  63700 лв.
  Обща индикативна стойност на предложеното оборудване: 84450 лв
  Предложените образци са перспективни, подлежат на
  усъвършенстване и е малко вероятно да бъдат спрени от
  производство през следващите няколко години. Всички цени са
  индикативни, без ДДС и са валидни до 31.12.2015.

  С най-добри пожелания,
  Момчил Минчев
  "Българска геоинформационна компания"
  София 1618, бул. "Цар Борис III" 168, офис 32
  Тел/факс (02) 855 41 52
  Мобилен: 0888 220 391
  e-mail: minchev@trimbul.com
  http://www.trimbul.com
  
  

 Приложения

DutchWorkboats B.V.


 

Изработване и инсталиране на система за наблюдение на корабоплавателния път

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Александър Евтимов

Отчет на А. Евтимов

 Изработване и внедряване на система за прогнозиране на водното ниво

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Юрисконсулт


 

Изработване на национална система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав - WAMS

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Ценова оферта

Доклад от извършения анализ

Приложения към доклада

Оценка на ресурсите

Техническа спецификация

Техническо задание


 

Основен ремонт на главни двигатели на моторен кораб "Вит" - 

Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП за проведени пазарни консултации за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на главни двигатели на моторен кораб "Вит"

Документация

Събиране на оферти с обява

 

 

 Разработване и внедряване на система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав, (WAMS-Waterway Management System)за нуждите наИАППД

Дата
30.12.2019 г.

№ в РОП
9095610

По проект
FAIRway Danube

Покана
Чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП

Статус
Възложена

Обект на процедурата
Услуги

Краен срок за подаване на документи
Петък, 10.01.2020 г., 16:45 ч.
 
Удължен срок за подаване на документи
на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, № в РОП: 9095792
 
Сряда, 15.01.2020 г., 16:45 ч.

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ


 

 „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“(ИАППД) на недвижимо и движимо имущество, предоставено за управление на ИАППД, на плавателните съдове на ИАППД със застраховка „Каско на плавателните съдове – пълна и частична загуба“, „Отговорност при сблъскване“ и „Обща авария и спасяване“, плаващи навигационни знаци – комплект светещи буйове със застраховка „Каско – пълна и частична загуба“, моторни превозни средства, собственост на ИАППД със застраховка „Автокаско“, „Гражданска отговорност“ и „Злополука на местата в МПС“ и групова застраховка „Злополука на служителите в ИАППД“.

Дата
02.12.2019 г.

№ в РОП
9094967

Покана
Чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП

Статус
Възложена

Обект на процедурата
Услуги

Краен срок за подаване на документи
Четвъртък, 12.12.2019 г., 16:45 ч.
 
Удължен срок за подаване на документи
на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, № в РОП: 9095309
 
Понеделник, 16.12.2019 г., 16:45 ч.

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ


 

 Основен ремонт на главни двигатели на моторен кораб „Вит“

Дата
01.07.2019 г.

№ в РОП
9089741

Покана
Чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП

Статус
Възложена

Обект на процедурата
Услуги

Краен срок за подаване на документи
Петък, 19.07.2019 г., 16:45 ч.

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ


 

 Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) на недвижимо и движимо имущество, предоставено за управление на ИАППД, на плавателните съдове на ИАППД със застраховка „Каско на плавателните съдове – пълна и частична загуба“, „Отговорност при сблъскване“ и „Обща авария и спасяване“, плаващи навигационни знаци – комплект светещи буйове със застраховка „Каско – пълна и частична загуба“, моторни превозни средства, собственост на ИАППД, със застраховка „Автокаско“, „Гражданска отговорност“ и „Злополука на местата в МПС“ и групова застраховка „Злополука“ на служителите от ИАППД

Дата
26.11.2018 г.

№ в РОП
9083497

Покана
Чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП

Статус
Възложена

Обект на процедурата
Услуги

Краен срок за подаване на документи
Понеделник, 10.12.2018 г., 16:45 ч.

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ


 

 Покана: Авариен ремонт на моторен кораб „ВИТ“

Дата
31.10.2018 г.

№ в РОП

Покана
Чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП

Статус
Възложена

Обект на процедурата
Услуга

Краен срок за подаване на документи
Петък, 02.11.2018 г., 16:45 ч.

 ПОКАНА | 31.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 12 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 14 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 15 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 16 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 17 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБРАЗЦИ | 31.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ESPD-REQUEST.ZIP | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ


 ПРОТОКОЛ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ | 6.11.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ

 ДОГОВОР | 16.11.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | 16.11.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | 16.11.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ


 Обява: Авариен ремонт на моторен кораб „ВИТ“

Дата
19.10.2018 г.

№ в РОП
9082122

Обява
Чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП

Статус
Затворена

Обект на процедурата
Услуга

Краен срок за подаване на документи
Понеделник, 29.10.2018 г., 16:45 ч.

 ОБЯВА | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 12 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 14 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 15 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 16 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 17 | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБРАЗЦИ | 19.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ESPD-REQUEST.ZIP | 19.10.2018>

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК | 26.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ


 

 Изработка, брандиране и доставка на рекламни материали за популяризиране на проект „Интелигентно, интегрирано и хармонизирано управление на плавателния път“ (Danube STREAM), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.“, по две обособени позиции:

 1. Обособена позиция № 1 „Изработка, брандиране и доставка на рекламни материали, попадащи в обхвата на Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение“;
 2. Обособена позиция № 2 „Брандиране и доставка на рекламни материали“.
Дата
15.10.2018 г.

№ в РОП
9081883

Обява
Чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП

Статус
Възложена

Обект на процедурата
Доставки

Краен срок за подаване на документи
Четвъртък, 25.10.2018 г., 16:45 ч.

 ОБЯВА | 15.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ | 15.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР ОП 1 | 15.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР ОП 2 | 15.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБРАЗЦИ | 15.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ESPD-REQUEST.ZIP | 15.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ


 РАЗЯСНЕНИЕ 1 | 18.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК | 22.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ | 31.10.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

 ДОГОВОР | 12.11.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | 12.11.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | 12.11.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

 ДОГОВОР | 12.11.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | 12.11.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | 12.11.2018

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ


 

 Изработка, брандиране и доставка на рекламни материали за популяризиране на проект „Интелигентно, интегрирано и хармонизирано управление на плавателния път“ (Danube STREAM), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.“, по две обособени позиции:

 1. Обособена позиция № 1 „Изработка, брандиране и доставка на рекламни материали, попадащи в обхвата на Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение“;
 2. Обособена позиция № 2 „Брандиране и доставка на рекламни материали“.
Дата
04.10.2018 г.

№ в РОП
9081539

Обява
Чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП

Статус
Оттеглена

Обект на процедурата
Доставка|доставки

Краен срок за подаване на документи
Четвъртък, 11.10.2018 г., 16:45 ч.

 ОБЯВА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР ОП 1

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР ОП 2

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБРАЗЦИ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ESPD-REQUEST.ZIP

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ


 

Изработка, брандиране и доставка на информационни материали за популяризиране на проекти, по които Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” е бенефициент, по обособени позиции:

 1. Обособена позиция № 1 „Изработка, брандиране и доставка на информационни материали за популяризиране на проект „FAIRway Danube“, финансиран по Механизъм за свързване на Европа, сектор „Транспорт“;
 2. Обособена позиция № 2 „Изработка, брандиране и доставка на информационни материали за популяризиране на проект „Управление на седиментите по р. Дунав – възстановяване на седиментния баланс по р. Дунав“ (Danube SEDIMENT), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.“
 3. Обособена позиция № 3 „Изработка, брандиране и доставка на информационни материали за популяризиране на проект № BG16M1OP001-4.001-0006 „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“, финансиран с помощта на Европейския съюз със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.“по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.“
Дата
29.03.2018 г.

№ в РОП
9074409

Обява
Чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП

Статус
Възложена

Обект на процедурата
Доставка

Краен срок за подаване на документи
Сряда, 05.04.2018 г., 16:45 ч.

 ОБЯВА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЯ (128MB)

 ОБРАЗЦИ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ

 ДОГОВОР № Д 22/18.04.2018 Г.

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ДОГОВОР № Д 23/18.04.2018 Г.

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ДОГОВОР № Д 24/18.04.2018 Г.

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ


 

 Доставка чрез покупка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

Дата
28.02.2018 г.

№ в РОП
9073412

Обява
Чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП

Статус
Възложена

Обект на процедурата
Доставка

Краен срок за подаване на документи
Сряда, 07.03.2018 г., 16:45 ч.

 ОБЯВА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБРАЗЦИ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ

 ДОГОВОР

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ТЪРГОВСКА ОФЕРТА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОИЗВОДСТВЕНА ГАРАНЦИЯ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ДОГОВОР УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ


 

Извършване на СМР - консервационни работи за обект Зимовник на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” при км. 491 на р. Дунав – III етап

Дата
06.11.2017 г.

№ в РОП
9070032

Обява
Чл. 20, ал. 3, т 1 ЗОП

Статус
Възложена

Обект на процедурата
Строителство

Краен срок за подаване на документи
Вторник, 21.11.2017 г., 16:45 ч.

 ОБЯВА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - ПРИЛ. 1

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - ПРИЛ. 2

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - ПРИЛ. 3

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - ПРИЛ. 4

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ - ПРИЛ. 5

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАЗЦИТЕ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ОБРАЗЦИ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ПРОТОКОЛ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

ВЪЗЛАГАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ

 ДОГОВОР

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ДОГОВОРНА

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]